E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Βλάσσης 
Έτος Γεγονός
1966 Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ζαϊμης θα εισηγηθή αύριον εις την κυβερνητικήν πολιτικήν επιτροπήν το Νομοσχέδιον περί απλής αναλογικής. Εις το καταρτισθέν Νομοσχέδιον διατηρούνται όλαι αι διατάξεις του εκλογικού Νομου με τον οποίον διεξήχθησαν αι εκλογαί το 1963 και 1964 πλήν των διατάξεων περί β’ και γ’ κατανομής, εις αντικατάστασιν των οποίων εισάγονται διατάξεις περί απλής αναλογικής του εκλογικού Νόμου του 1946.
1969 Ο περιοδικός έλεγχος των χρησιμοποιουμένων δοχείων μετρήσεως υγρών, υπό των διαφόρων επαγγελματιών, θα διενεργείται ανά τριετίαν επί καταβολή των ισχυόντων εκάστοτε τελών εξελεγξεως και υπό την προϋπόθεσιν, ότι τα δοχεία ταύτα θα φέρουν απαραιτήτως την σφραγίδα της αρχικής επισημάνσεως. Κατά τα έτη της μη διενεργείας ελέγχου, των εν λόγω δοχείων, οι αρμόδιαι υπηρεσίαι υποχρεούνται όπως κατά τον διενεργούμενον ετήσιον περιοδικόν έλεγχον τας επιθεωρήσεις και αγορανομικούς ελέγχους των λοιπών μετρικών και σταθμικών μοναδων, ως και ζυγιστικών συσκευών διαπιστώνουν μικροσκοπικώς εάν τα υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιούμενα δοχεία μετρήσεως υγρών φέρουν κακώσεις, αυλακώσεις, κοιλότητας κ.λπ. οπότε, εις την περίπτωσιν ταύτην, δέον ταύτα να αχρηστεύονται. Τα ανωτέρω αναφέρονται εις κοινήν απόφασιν των υπουργών Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως, ήτις εκοινοποιήθη εις τας αρμοδίας υπηρεσίας.
1970 Η διαγραφή των χρεών και η σειρά ριζοσπαστικών μέτρων υπέρ των αγροτών υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως αρχίζουν νΆ αποδίδουν, με εμφανείς ήδη τας ευεργετικάς επιπτώσεις εις την όλην οικονομίαν του τόπου. Ο αγρότης ελεύθερος από το καταθλιπτικόν βάρος του υπερδανεισμού και των χρεών απεδόθη εις μίαν άνευ προηγουμένου παραγωγικήν προσπάθειαν ενθαρρυνόμενος προς τούτο και υπό των αρμοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα της ΑΤΕ. Η τελευταία συμβάλλει θετικώς και αποδοτικώς εις την ενθάρρυνσιν και ενίσχυσιν των προοδευτικών καλλιεργητών παρέχουσα κάθε δυνατήν οικονομικήν ενίσχυσιν. Η δραστηριότης του υποκαταστήματος ΑΤΕ Σοφάδων υπερέβη παν προηγούμενον. Ενδεικτικώς σημειούται ότι το παρελθόν έτος 1969 διετέθησαν διπλάσιαι πιστώσεις και από τα τέσσερα έτη αθροιστικώς 1963, 1964, 1965 και 1966 εις μεσοπρόθεσμα δάνεια τα οποία υπερκάλυψαν το ποσόν των 60 εκατομμυρίων, ενώ κατά τα προαναφερθέντα τέσσερα έτη από το 1963 - 66 μόλις διετέθησαν 31 εκ. Τέλος εις βραχυπρόθεσμα δάνεια διετέθη το παρελθόν έτος διπλάσιον ποσόν έναντι του 1968. Εκ των 4.000 αιτήσεων διά χορήγησιν βραχυπροθέσμων δανείων ικανοποιήθησαν τα 75%. Ο αγροτικός κόσμος περιοχής Σοφάδων ποικιλοτρόπως διατρανώνει την ευγνωμοσύνην του προς την Κ/σιν και την Διοίκησιν της ΑΤΕ διά το έμπρακτον προς αυτόν στοργικόν ενδιαφέρον.
1973 Ο Νομάρχης, ο κ. Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσας, ο κ. Ανώτερος Δ.Χ. Θεσσαλίας, ο κ. Δ/τής Δ/νσεως Χωρ/κής Καρδίτσης, ο κ. Δήμαρχος των Σοφάδων, όλαι αι Αρχαί Παλαμά και μέγα πλήθος Παλαμιωτών παρηκολούθησαν χθές το απόγευμα την ενδιαφέρουσαν ομιλίαν του Δημάρχου διά τα επιτεύγματα του παρελθόντος έτους και τους προγραμματικούς στόχους διά το τρέχον έτος. Το πυκνόν ακροατήριο κατεχειροκρότησε τον ομιλητήν, ο οποίος με τους συνεργάτας του και την συμπαράστασιν της Κυβερνήσεως κατέστησε τον Παλαμά μίαν από τας ταχέως αναπτυσσομένας πόλεις. Περαίνων ο κ. Δήμαρχος ανήγγειλεν ότι εντός διμήνου το βραδύτερον όχι μόνο θα ικανοποιηθούν αι εκκρεμούσαι 400 αιτήσεις νέων συνδρομητών τηλεφώνων Παλαμά αλλά και το κέντρον Π. θα συνδεθεί με το δίκτυον αυτομάτου τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επί των ανωτέρω είχε σχετικήν συνεργασία μετά του Δ/ντού του Συγκροτήματος ΟΤΕ. Ο κ. Διδάγγελος είπεν ότι εντός του τρέχοντος έτους θα ηλεκτροδοτηθούν, διΆ επεκτάσεως του δικτύου, και αι ακραίαι συνοικίαι και ότι δια δανείου συναφθέντος από την ΑΤΕ θα κατασκευασθούν έργα διά των οποίων θα καταστεί δυνατή η άρδευσις πέντε χιλιάδων στρεμμάτων.
1974 Με την βελτίωσιν του καιρού επανήρχισαν αι εργασίαι κατασκευής διαφόρων έργων προγραμματισθέντων υπό του Δήμου Παλαμά ως η κατασκευή σωληνωτών οχετών εντός της πόλεως προϋπολογισμού δαπάνης 200 χιλ. διαμορφώσεως του χώρου του Κοιμητηρίου κ.λπ. Καθυστερεί η παραλαβή περατωθέντων έργων ως της κατασκευής υπονόμων δαπάνης 2 εκ. 700 χιλ. έργον το οποίον ολοκληρώη το 1973, η επιχωμάτωσις έλους δαπάνης 60 χιλ.
1975 Ικανοποιητική λύσις εδόθη εις το θέμα της τιμής του βάμβακος η ΚΥΔΕΠ διά των εντολοδόχων της θΆ απορροφήση ολόκληρον την αδιάθετον εις χείρας των παραγωγών ποσότητα βάμβακος προς 13 δρχ. οι δε παραδίδονται θα εισπράξουν επιπροσθέτως 4,40 υπό μορφήν επιδοτήσεως και 30 λεπτά διά μεταφορικά ήτοι θα διαμορφώσουν τιμήν κατά κιλόν 17.70. Οι πωλήσαντες εξ άλλου τον βάμβακα εις τιμήν μέχρι 12 δρχ. θα συμπληρώσουν την διαφοράν μέχρι της τιμής των 17,40. ΤΆ ανωτέρω απεφασίσθησαν χθές εις συσκεψιν των αρμοδίων υπουργών μετΆ εκπροσώπων των ενδιαφερομένων τάξεων. Σχετικώς το Αθηναϊκόν Πρακτορείον μετέδωσε χθές τα κατωτέρω: «Την πρωϊα συνεκροτήθη υπό την προεδρία του υπουργού Συντονισμού κ. Παπαληγούρα σύσκεψη με συμμετοχή του υπουργού Γεωργίας κ. Ι. Ιορδάνογλου του Νομάρχου Καρδίτσης κ. Μπεχράκη και εκπροσώπων των βαμβακοπαραγωγών των νομών Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσης διά το θέμα της τιμής του βάμβακος.
«« 11 / 2 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (11/2)
Τοπικά
1974 : Με την βελτίωσιν του καιρού επανήρχισαν αι εργασίαι κατασκευής διαφόρων έργων προγραμματισθέντων υπό του Δήμου Παλαμά ως η κατασκευή σωληνωτών οχετών εντός της πόλεως προϋπολογισμού δαπάνης 200 χιλ. διαμορφώσεως του χώρου του Κοιμητηρίου κ.λπ. Καθυστερεί η παραλαβή περατωθέντων έργων ως της κατασκευής υπονόμων δαπάνης 2 εκ. 700 χιλ. έργον το οποίον ολοκληρώη το 1973, η επιχωμάτωσις έλους δαπάνης 60 χιλ.
1973 : Ο Νομάρχης, ο κ. Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσας, ο κ. Ανώτερος Δ.Χ. Θεσσαλίας, ο κ. Δ/τής Δ/νσεως Χωρ/κής Καρδίτσης, ο κ. Δήμαρχος των Σοφάδων, όλαι αι Αρχαί Παλαμά και μέγα πλήθος Παλαμιωτών παρηκολούθησαν χθές το απόγευμα την ενδιαφέρουσαν ομιλίαν του Δημάρχου διά τα επιτεύγματα του παρελθόντος έτους και τους προγραμματικούς στόχους διά το τρέχον έτος. Το πυκνόν ακροατήριο κατεχειροκρότησε τον ομιλητήν, ο οποίος με τους συνεργάτας του και την συμπαράστασιν της Κυβερνήσεως κατέστησε τον Παλαμά μίαν από τας ταχέως αναπτυσσομένας πόλεις. Περαίνων ο κ. Δήμαρχος ανήγγειλεν ότι εντός διμήνου το βραδύτερον όχι μόνο θα ικανοποιηθούν αι εκκρεμούσαι 400 αιτήσεις νέων συνδρομητών τηλεφώνων Παλαμά αλλά και το κέντρον Π. θα συνδεθεί με το δίκτυον αυτομάτου τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επί των ανωτέρω είχε σχετικήν συνεργασία μετά του Δ/ντού του Συγκροτήματος ΟΤΕ. Ο κ. Διδάγγελος είπεν ότι εντός του τρέχοντος έτους θα ηλεκτροδοτηθούν, διΆ επεκτάσεως του δικτύου, και αι ακραίαι συνοικίαι και ότι δια δανείου συναφθέντος από την ΑΤΕ θα κατασκευασθούν έργα διά των οποίων θα καταστεί δυνατή η άρδευσις πέντε χιλιάδων στρεμμάτων.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Ικανοποιητική λύσις εδόθη εις το θέμα της τιμής του βάμβακος η ΚΥΔΕΠ διά των εντολοδόχων της θΆ απορροφήση ολόκληρον την αδιάθετον εις χείρας των παραγωγών ποσότητα βάμβακος προς 13 δρχ. οι δε παραδίδονται θα εισπράξουν επιπροσθέτως 4,40 υπό μορφήν επιδοτήσεως και 30 λεπτά διά μεταφορικά ήτοι θα διαμορφώσουν τιμήν κατά κιλόν 17.70. Οι πωλήσαντες εξ άλλου τον βάμβακα εις τιμήν μέχρι 12 δρχ. θα συμπληρώσουν την διαφοράν μέχρι της τιμής των 17,40. ΤΆ ανωτέρω απεφασίσθησαν χθές εις συσκεψιν των αρμοδίων υπουργών μετΆ εκπροσώπων των ενδιαφερομένων τάξεων. Σχετικώς το Αθηναϊκόν Πρακτορείον μετέδωσε χθές τα κατωτέρω: «Την πρωϊα συνεκροτήθη υπό την προεδρία του υπουργού Συντονισμού κ. Παπαληγούρα σύσκεψη με συμμετοχή του υπουργού Γεωργίας κ. Ι. Ιορδάνογλου του Νομάρχου Καρδίτσης κ. Μπεχράκη και εκπροσώπων των βαμβακοπαραγωγών των νομών Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσης διά το θέμα της τιμής του βάμβακος.
1970 : Η διαγραφή των χρεών και η σειρά ριζοσπαστικών μέτρων υπέρ των αγροτών υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως αρχίζουν νΆ αποδίδουν, με εμφανείς ήδη τας ευεργετικάς επιπτώσεις εις την όλην οικονομίαν του τόπου. Ο αγρότης ελεύθερος από το καταθλιπτικόν βάρος του υπερδανεισμού και των χρεών απεδόθη εις μίαν άνευ προηγουμένου παραγωγικήν προσπάθειαν ενθαρρυνόμενος προς τούτο και υπό των αρμοδίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα της ΑΤΕ. Η τελευταία συμβάλλει θετικώς και αποδοτικώς εις την ενθάρρυνσιν και ενίσχυσιν των προοδευτικών καλλιεργητών παρέχουσα κάθε δυνατήν οικονομικήν ενίσχυσιν. Η δραστηριότης του υποκαταστήματος ΑΤΕ Σοφάδων υπερέβη παν προηγούμενον. Ενδεικτικώς σημειούται ότι το παρελθόν έτος 1969 διετέθησαν διπλάσιαι πιστώσεις και από τα τέσσερα έτη αθροιστικώς 1963, 1964, 1965 και 1966 εις μεσοπρόθεσμα δάνεια τα οποία υπερκάλυψαν το ποσόν των 60 εκατομμυρίων, ενώ κατά τα προαναφερθέντα τέσσερα έτη από το 1963 - 66 μόλις διετέθησαν 31 εκ. Τέλος εις βραχυπρόθεσμα δάνεια διετέθη το παρελθόν έτος διπλάσιον ποσόν έναντι του 1968. Εκ των 4.000 αιτήσεων διά χορήγησιν βραχυπροθέσμων δανείων ικανοποιήθησαν τα 75%. Ο αγροτικός κόσμος περιοχής Σοφάδων ποικιλοτρόπως διατρανώνει την ευγνωμοσύνην του προς την Κ/σιν και την Διοίκησιν της ΑΤΕ διά το έμπρακτον προς αυτόν στοργικόν ενδιαφέρον.
1969 : Ο περιοδικός έλεγχος των χρησιμοποιουμένων δοχείων μετρήσεως υγρών, υπό των διαφόρων επαγγελματιών, θα διενεργείται ανά τριετίαν επί καταβολή των ισχυόντων εκάστοτε τελών εξελεγξεως και υπό την προϋπόθεσιν, ότι τα δοχεία ταύτα θα φέρουν απαραιτήτως την σφραγίδα της αρχικής επισημάνσεως. Κατά τα έτη της μη διενεργείας ελέγχου, των εν λόγω δοχείων, οι αρμόδιαι υπηρεσίαι υποχρεούνται όπως κατά τον διενεργούμενον ετήσιον περιοδικόν έλεγχον τας επιθεωρήσεις και αγορανομικούς ελέγχους των λοιπών μετρικών και σταθμικών μοναδων, ως και ζυγιστικών συσκευών διαπιστώνουν μικροσκοπικώς εάν τα υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιούμενα δοχεία μετρήσεως υγρών φέρουν κακώσεις, αυλακώσεις, κοιλότητας κ.λπ. οπότε, εις την περίπτωσιν ταύτην, δέον ταύτα να αχρηστεύονται. Τα ανωτέρω αναφέρονται εις κοινήν απόφασιν των υπουργών Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως, ήτις εκοινοποιήθη εις τας αρμοδίας υπηρεσίας.
1966 : Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ζαϊμης θα εισηγηθή αύριον εις την κυβερνητικήν πολιτικήν επιτροπήν το Νομοσχέδιον περί απλής αναλογικής. Εις το καταρτισθέν Νομοσχέδιον διατηρούνται όλαι αι διατάξεις του εκλογικού Νομου με τον οποίον διεξήχθησαν αι εκλογαί το 1963 και 1964 πλήν των διατάξεων περί β’ και γ’ κατανομής, εις αντικατάστασιν των οποίων εισάγονται διατάξεις περί απλής αναλογικής του εκλογικού Νόμου του 1946.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Βλάσσης