E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Λαυρέντιος 
Έτος Γεγονός
1966 Κατά τον παρελθόντα μήνα Απρίλιον διεμαρτυρήθησαν εις το υποκατάστημα της εθνικής τραπέζης 242 γραμμάτια αντιπροσωπεύοντα το ποσόν των 792.345 δρχ. Εξάλλου εις το υποκατάστημα της Εμπορικής Τραπέζης διεμαρτυρήθησαν κατά τον ίδιο μήνα 150 γραμμάτια αντιπροσωπευοντα το ποσόν των 162 χιλ. δραχμών.
1967 * Ο Νομάρχης κ. Ρήγας εδωσε εντολή εις την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών οπως αρχίση αμέσως η συντήρησις των οδών Αργυρίου- Αγορασιάς-Ανθηρού και προς Πετρίλου. Προς τον σκοπόν αυτόν εξευρέθη πίστωσις εκ 500 χιλ. δρχ. δι’ εκάστην των ανωτέρω αρτηριών.
1969 Κατά την διάρκειαν πρωτοφανούς καταιγίδος εις την περιοχήν του χωρίου Μαργαρίτη εφονεύθησαν από πτώσιν κεραυνού οι Χ.Μ. ετών 16, ετραυματίσθη δε σοβαρώς και τρίτον άτομον αγνώστων στοιχείων. Επίσης εις την περιοχήν Πρεβέζης εφονεύθη από πτώσιν κεραυνού η Βασιλική σύζυγος Φ.Σ. Εκ της νεροποντής, επροξενήθησαν μεγάλαι ζημίαι εις τας καλλιεργείας, εσημειώθησαν δε και πλημμύραι.
1971 Ενώπιον του εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης θα δικασθούν την Τετάρτην πέντε φοιτηταί του Πανεπιστημίου με την κατηγορίαν συμπήξεως παρανόμου οργανώσεως. Οι κατηγοούμενοι είναι οι Γ. Α. ετών 23 εκ Βόλου φοιτητής Πολυτεχνικής, Π.Α. αδελφός του, ετών 21 φοιτητής επίσης Πολυτεχνικής, Ν.Λ. ετών 24 εξ Αργαλαστής φοιτητής γεωπονοδασολογικής Ν.Μ. ετών 21 από την Νέα Ιωνία Βόλου φοιτητής Πολυτεχνικής και Θ.Μ. φοιτητής φυσικομαθηματικής επίσης εκ Νέας Ιωνία Βόλου. Ούτοι είχον συγκροτήση παράνομον οργάνωσιν με τίτλον «μαχηταί λενινισταί» εις χείρας των δε κατεσχέθη πολύγραφος και απηγορευμένα βιβλία.
1972 Κατόπιν εντολής του διοικητού της καθηγητού κ. Αδαμοπούλου, η ΑΤΕ διά της αρμοδίας διευθύνσεως γεωργικών βιομηχανιών, εξεπόνησε χωροταξικόν σχέδιον των ελληνικών βιομηχανών που επεξεργάζονται γεωργικά και ζωοκομικά προϊόντα. Το σχέδιον τούτο είναι 15ετούς διαρκείας εις τρόπον ώστε να εναρμοσθή πλήρως, εντασσόμενον εις τον ήδη εκπονούμενων υπό των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών 15ετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως. Αι υφιστάμεναι σήμερον καθΆ άπασαν την χω΄ραν γεωργικαί βιομηχανίαι ιδρύθησαν ως γνωστόν κατά το παρελθόν υπό την πίεσιν της ανάγκης χωρίς προηγουμένως να έχουν μελετηθή επισταμένως εάν πράγματι δύναται να λειτουργήσουν απασχολούμεναι ικανοποιητικώς και αποδίδουσαι τελικόν οικονομικόν αποτέλεσμα ενεργητικόν. Ηδη το εκπονηθέν υπό της ανωτέρω διευθύνσεως της ΑΤΕ χωροταξικόν σχέδιον προγραμματίζει την ορθολογικήν τοποθέτησιν των ιδρυθησομένων βιομηχανιών εντός του παραγωγικού χώρου εν συνδυασμώ προς τας υφισταμένας ήδη τοιαύτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεξαχθείσης ερεύνης προβλέπεται η αύξησις γενικώς καθΆ άπασαν την χώραν και κατά διαμερίσματα ειδικώτερον της παραγωγής αγροτικών προϊόντων μέχρι του 1985, την οποίαν αδυνατούν να απορροφήσουν αι υφιστάμεναι βιομηχανικαί, παρίσταται δε ως εκ τούτου ανάγκη εγκαταστάσεως νέων και συγχρόνων ώστε να παράγουν ανωτέρας ποιότητος και με συναγωνιστικόν κόστος προϊόντα.
1973 Επί της διασταυρώσεως των οδών Βούλγαρη και Ιεζεκιήλ υφίσταται εγκαταλελειμμένη οικοδομή -ηλικίας 100 ετών - κληρονόμων Ανασ. Βαλταδώρου και με ημιανοίκτους τας ένδεκα θύρας της και τους φέροντας τοίχους επικινδύνως ετοιμορρόπους. Πέραν της παναθλίας εικόνος από αισθητικής πλευράς η εν λόγω μουσειακή οικοδομή α) δεν είναι άμοιρος κινδύνων, β) παρέχει ιδεώδεις προσπελάσεις κλεπτών με στόχον συνεχομένας ή παρακειμένας επιχειρήσεις. Και η προ τετραμήνου διάρρηξις εστιατορίου επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Είναι ορθόν και επιτακτικώς αναγκαίον, υποθέτω, να τακτοποιηθεί το θέμα. Αφορά άλλωστε, πέραν των προαναφερθέντων και αυτήν ταύτην την καρδίαν της πόλεως και πρωτίστως την ζώνην εμφανίσεως.
«« 10 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (10/5)
Τοπικά
1973 : Επί της διασταυρώσεως των οδών Βούλγαρη και Ιεζεκιήλ υφίσταται εγκαταλελειμμένη οικοδομή -ηλικίας 100 ετών - κληρονόμων Ανασ. Βαλταδώρου και με ημιανοίκτους τας ένδεκα θύρας της και τους φέροντας τοίχους επικινδύνως ετοιμορρόπους. Πέραν της παναθλίας εικόνος από αισθητικής πλευράς η εν λόγω μουσειακή οικοδομή α) δεν είναι άμοιρος κινδύνων, β) παρέχει ιδεώδεις προσπελάσεις κλεπτών με στόχον συνεχομένας ή παρακειμένας επιχειρήσεις. Και η προ τετραμήνου διάρρηξις εστιατορίου επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Είναι ορθόν και επιτακτικώς αναγκαίον, υποθέτω, να τακτοποιηθεί το θέμα. Αφορά άλλωστε, πέραν των προαναφερθέντων και αυτήν ταύτην την καρδίαν της πόλεως και πρωτίστως την ζώνην εμφανίσεως.
1969 : Κατά την διάρκειαν πρωτοφανούς καταιγίδος εις την περιοχήν του χωρίου Μαργαρίτη εφονεύθησαν από πτώσιν κεραυνού οι Χ.Μ. ετών 16, ετραυματίσθη δε σοβαρώς και τρίτον άτομον αγνώστων στοιχείων. Επίσης εις την περιοχήν Πρεβέζης εφονεύθη από πτώσιν κεραυνού η Βασιλική σύζυγος Φ.Σ. Εκ της νεροποντής, επροξενήθησαν μεγάλαι ζημίαι εις τας καλλιεργείας, εσημειώθησαν δε και πλημμύραι.
1967 : * Ο Νομάρχης κ. Ρήγας εδωσε εντολή εις την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών οπως αρχίση αμέσως η συντήρησις των οδών Αργυρίου- Αγορασιάς-Ανθηρού και προς Πετρίλου. Προς τον σκοπόν αυτόν εξευρέθη πίστωσις εκ 500 χιλ. δρχ. δι’ εκάστην των ανωτέρω αρτηριών.
1966 : Κατά τον παρελθόντα μήνα Απρίλιον διεμαρτυρήθησαν εις το υποκατάστημα της εθνικής τραπέζης 242 γραμμάτια αντιπροσωπεύοντα το ποσόν των 792.345 δρχ. Εξάλλου εις το υποκατάστημα της Εμπορικής Τραπέζης διεμαρτυρήθησαν κατά τον ίδιο μήνα 150 γραμμάτια αντιπροσωπευοντα το ποσόν των 162 χιλ. δραχμών.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Κατόπιν εντολής του διοικητού της καθηγητού κ. Αδαμοπούλου, η ΑΤΕ διά της αρμοδίας διευθύνσεως γεωργικών βιομηχανιών, εξεπόνησε χωροταξικόν σχέδιον των ελληνικών βιομηχανών που επεξεργάζονται γεωργικά και ζωοκομικά προϊόντα. Το σχέδιον τούτο είναι 15ετούς διαρκείας εις τρόπον ώστε να εναρμοσθή πλήρως, εντασσόμενον εις τον ήδη εκπονούμενων υπό των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών 15ετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως. Αι υφιστάμεναι σήμερον καθΆ άπασαν την χω΄ραν γεωργικαί βιομηχανίαι ιδρύθησαν ως γνωστόν κατά το παρελθόν υπό την πίεσιν της ανάγκης χωρίς προηγουμένως να έχουν μελετηθή επισταμένως εάν πράγματι δύναται να λειτουργήσουν απασχολούμεναι ικανοποιητικώς και αποδίδουσαι τελικόν οικονομικόν αποτέλεσμα ενεργητικόν. Ηδη το εκπονηθέν υπό της ανωτέρω διευθύνσεως της ΑΤΕ χωροταξικόν σχέδιον προγραμματίζει την ορθολογικήν τοποθέτησιν των ιδρυθησομένων βιομηχανιών εντός του παραγωγικού χώρου εν συνδυασμώ προς τας υφισταμένας ήδη τοιαύτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεξαχθείσης ερεύνης προβλέπεται η αύξησις γενικώς καθΆ άπασαν την χώραν και κατά διαμερίσματα ειδικώτερον της παραγωγής αγροτικών προϊόντων μέχρι του 1985, την οποίαν αδυνατούν να απορροφήσουν αι υφιστάμεναι βιομηχανικαί, παρίσταται δε ως εκ τούτου ανάγκη εγκαταστάσεως νέων και συγχρόνων ώστε να παράγουν ανωτέρας ποιότητος και με συναγωνιστικόν κόστος προϊόντα.
1971 : Ενώπιον του εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης θα δικασθούν την Τετάρτην πέντε φοιτηταί του Πανεπιστημίου με την κατηγορίαν συμπήξεως παρανόμου οργανώσεως. Οι κατηγοούμενοι είναι οι Γ. Α. ετών 23 εκ Βόλου φοιτητής Πολυτεχνικής, Π.Α. αδελφός του, ετών 21 φοιτητής επίσης Πολυτεχνικής, Ν.Λ. ετών 24 εξ Αργαλαστής φοιτητής γεωπονοδασολογικής Ν.Μ. ετών 21 από την Νέα Ιωνία Βόλου φοιτητής Πολυτεχνικής και Θ.Μ. φοιτητής φυσικομαθηματικής επίσης εκ Νέας Ιωνία Βόλου. Ούτοι είχον συγκροτήση παράνομον οργάνωσιν με τίτλον «μαχηταί λενινισταί» εις χείρας των δε κατεσχέθη πολύγραφος και απηγορευμένα βιβλία.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Λαυρέντιος