E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Εις την κλινικήν κ. Τσιώνου και Τσούτσου διεκομίσθησαν χθες το απόγευμα ο Ηλίας Βαγιανάς κάτοικός Καρδίτσης ετών 35 και η Ευτυχία Κουκούλη εξ Αγίων Θεοδώρων ετών 30 με εγκεφαλικήν διάσεισιν και άλλα τραύματα. Ούτοι επέβαιναν κάρρου εκ του οποίου κατέπεσεν όταν εις μιαν στιγμήν αφηνίασεν ο ίππος.
1968 Το Υπουργείον Υγιεινής απέστειλεν εγκύκλιον προς τα Υγειονομικά Κέντρα διά της οποίας γνωρίζει ότι δύνανται να επαναληφθούν οι εμβολιασμοί εφ’ όσον κατά τας 10 τελευταίας ημέρας δεν παρουσιάσθη νέο κρούσμα Μηνιγγίτιδος.
1969 Το 17% των εγγάμων είναι στείροι, αποκαλύπτουν πρόσφατοι μελέται, εδήλωσεν ο Ιταλός υπουργός κ. Γκάττο, ενώπιον συνεδρίου δια την στείρωσιν, προσέθεσε δε ότι αι γυναίκες που εργάζονται έχουν ολιγωτέρας πιθανότητας να αποκτήσουν τέκνα, παρόσον αι άλλαι. Μεταξύ των γυναικών που εργάζονται εις εργοστάσια η αναλογία της στειρότητας φθάνει το 19%.
1971 Λόγω ασθενείας του εκ των κατηγορουμένων Π. Κουράκλη, ο οποίος νοσηλεύεται εις κλινικήν της Καστοριάς ανεβλήθη η δια σημερον ορισθείσα δίκη ενώπιον του Εφετείου της υποθέσεως διά την δωροδοκίαν παίκτου του ΑΟΚ υπό παραγόντων της Καστοριάς. Εις το Δικαστήριον προσεκομίσθη πιστοποιητικόν ιατρού και της κλινικής από τον συνήγορον του κατηγορουμένου Γ. Καπακτσή.
1973 Εις την Διεύθυνσιν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσης ελήφθη Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δι’ ής καθίσταται γνωστόν ότι διατίθενται εις τας 176 Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαιδεύσεως της Επικρατείας 1.056 τεμάχια υδρογείων σφαιρών. Εις τα τέσσαρας Εκπαιδευτικάς Περιφερείας του Νομού μας θα διατεθώσι ανά έξ τεμάχια αξίας τετρακοσίων δραχμών έκαστον. Ταύτα θα διανεμηθώσι υπό των Επιθεωρήσεων εις ισάριθμα δημοτικά Σχολεία.
1974 Εκοινοποιήθη σήμερον υπό του υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών έγγραφον της προεδρίας κυβερνήσεως διά του οποίου ορίζεται ότι οι απανεντασσόμενοι εις εφαρμογήν του Ν.Δ. 287/74 υπάλληλοι εις κατωτέρους του 6ου βαθμού δύνανται να εξελίσσωνται ακωλύτως άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως μέχρι και του βαθμού τούτου. Επίσης προστίθεται ότι βάσει του ιδίου νόμου ρυθμίζεται παγίως ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητος των μετατασσομένων από κατηγορία ςεις κατηγορίαν παραλλήλως δε διά του άρθρου 7 του ιδίου νόμου καθορίζεται η σειρά αρχαιότητος των επαναστατομένων υπαλλήλων εκ των προ της 1ης Αυγούστου 1973 μεταταγέντων εκ της Β’ εις την Α’ κατηγορίαν.
1975 Δι’ αποφάσεως του Νομαρχούντος Διευθυντού κ. Κ. Αναγνώστου 1) αναστέλλεται μέχρι και της 21ης Μαϊου 1975 Δελτίου Τιμών «περί καθορισμού ανωτάτων τιμών πωλήσεως νωπού κρέατος αμνοεριφίων κ.λπ.» καθ’ό μέρος τούτο αφορά καθορισμόν ανωτάτων τιμών πωλήσεως νωπού κρέατος εγχωρίων αμνοεριφίων. 2) Καθορίζεται, όπως αι τιμαί πωλήσεως των εγχωρίων αμνοεριφίων, εν τη ημετέρα περιφερεία, διαμορφούνται επί τιμολογίω μέχρι και της 21ης Μαϊου 1975. - Κατά τα λοιπά ισχυει ως έχει το υπ’ αριθμ. 1/75 Δελτίων Τιμών. Το υπ’ αριθμ. 3/26-4-75 Δελτίων Τιμών καταργείται. Οι παραβάται του παρόντος ισχύοντος εν τη περιφερεία του Νομού Καρδίτσης από της τοιχοκολλήσεως εις το Νομαρχιακόν Κατάστημα και το Δημαρχιακόν τοιούτον, διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του εν ισχύ Αγορανομικού Κώδικος.
«« 14 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (14/5)
Τοπικά
1975 : Δι’ αποφάσεως του Νομαρχούντος Διευθυντού κ. Κ. Αναγνώστου 1) αναστέλλεται μέχρι και της 21ης Μαϊου 1975 Δελτίου Τιμών «περί καθορισμού ανωτάτων τιμών πωλήσεως νωπού κρέατος αμνοεριφίων κ.λπ.» καθ’ό μέρος τούτο αφορά καθορισμόν ανωτάτων τιμών πωλήσεως νωπού κρέατος εγχωρίων αμνοεριφίων. 2) Καθορίζεται, όπως αι τιμαί πωλήσεως των εγχωρίων αμνοεριφίων, εν τη ημετέρα περιφερεία, διαμορφούνται επί τιμολογίω μέχρι και της 21ης Μαϊου 1975. - Κατά τα λοιπά ισχυει ως έχει το υπ’ αριθμ. 1/75 Δελτίων Τιμών. Το υπ’ αριθμ. 3/26-4-75 Δελτίων Τιμών καταργείται. Οι παραβάται του παρόντος ισχύοντος εν τη περιφερεία του Νομού Καρδίτσης από της τοιχοκολλήσεως εις το Νομαρχιακόν Κατάστημα και το Δημαρχιακόν τοιούτον, διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του εν ισχύ Αγορανομικού Κώδικος.
1973 : Εις την Διεύθυνσιν Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσης ελήφθη Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δι’ ής καθίσταται γνωστόν ότι διατίθενται εις τας 176 Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαιδεύσεως της Επικρατείας 1.056 τεμάχια υδρογείων σφαιρών. Εις τα τέσσαρας Εκπαιδευτικάς Περιφερείας του Νομού μας θα διατεθώσι ανά έξ τεμάχια αξίας τετρακοσίων δραχμών έκαστον. Ταύτα θα διανεμηθώσι υπό των Επιθεωρήσεων εις ισάριθμα δημοτικά Σχολεία.
1971 : Λόγω ασθενείας του εκ των κατηγορουμένων Π. Κουράκλη, ο οποίος νοσηλεύεται εις κλινικήν της Καστοριάς ανεβλήθη η δια σημερον ορισθείσα δίκη ενώπιον του Εφετείου της υποθέσεως διά την δωροδοκίαν παίκτου του ΑΟΚ υπό παραγόντων της Καστοριάς. Εις το Δικαστήριον προσεκομίσθη πιστοποιητικόν ιατρού και της κλινικής από τον συνήγορον του κατηγορουμένου Γ. Καπακτσή.
1967 : * Εις την κλινικήν κ. Τσιώνου και Τσούτσου διεκομίσθησαν χθες το απόγευμα ο Ηλίας Βαγιανάς κάτοικός Καρδίτσης ετών 35 και η Ευτυχία Κουκούλη εξ Αγίων Θεοδώρων ετών 30 με εγκεφαλικήν διάσεισιν και άλλα τραύματα. Ούτοι επέβαιναν κάρρου εκ του οποίου κατέπεσεν όταν εις μιαν στιγμήν αφηνίασεν ο ίππος.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Εκοινοποιήθη σήμερον υπό του υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών έγγραφον της προεδρίας κυβερνήσεως διά του οποίου ορίζεται ότι οι απανεντασσόμενοι εις εφαρμογήν του Ν.Δ. 287/74 υπάλληλοι εις κατωτέρους του 6ου βαθμού δύνανται να εξελίσσωνται ακωλύτως άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως μέχρι και του βαθμού τούτου. Επίσης προστίθεται ότι βάσει του ιδίου νόμου ρυθμίζεται παγίως ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητος των μετατασσομένων από κατηγορία ςεις κατηγορίαν παραλλήλως δε διά του άρθρου 7 του ιδίου νόμου καθορίζεται η σειρά αρχαιότητος των επαναστατομένων υπαλλήλων εκ των προ της 1ης Αυγούστου 1973 μεταταγέντων εκ της Β’ εις την Α’ κατηγορίαν.
1969 : Το 17% των εγγάμων είναι στείροι, αποκαλύπτουν πρόσφατοι μελέται, εδήλωσεν ο Ιταλός υπουργός κ. Γκάττο, ενώπιον συνεδρίου δια την στείρωσιν, προσέθεσε δε ότι αι γυναίκες που εργάζονται έχουν ολιγωτέρας πιθανότητας να αποκτήσουν τέκνα, παρόσον αι άλλαι. Μεταξύ των γυναικών που εργάζονται εις εργοστάσια η αναλογία της στειρότητας φθάνει το 19%.
1968 : Το Υπουργείον Υγιεινής απέστειλεν εγκύκλιον προς τα Υγειονομικά Κέντρα διά της οποίας γνωρίζει ότι δύνανται να επαναληφθούν οι εμβολιασμοί εφ’ όσον κατά τας 10 τελευταίας ημέρας δεν παρουσιάσθη νέο κρούσμα Μηνιγγίτιδος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή