E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ανδρόνικος 
Έτος Γεγονός
1966 Ο ΟΤΕ προτείνει αύξησιν τηλεφωνικών τελών κατά 15 λεπτά κατά μονάδα αστικής συνδιαλέξεως. Σχετική απόφασις καταρτισθείσα ευρίσκεται προς υπογραφήν από τους αρμοδίους υπουργούς οι οποίοι συμφωνούν εις αύξησιν κατά 10 λεπτά. Η 10λεπτος αύξησις θα αποφέρη έσοδον 100 εκατ. δρχ. θα διατεθούν δε διά την αντιμετώπισιν της χορηγηθείσης υπό του πρωτοβαθμίου διαιτητικού δικαστηρίου αυξήσεως εις το προσωπικόν του οργανισμού. Κατά της αυξήσεως αυτής έγινε προσφυγή εις το δευτεροβάθμιον δικαστήριον τοσον εκ μέρους του ΟΤΕ, ο οποίος θεωρεί αυτήν υπερβολικήν, όσον και εκ μέρους του προσωπικού, το οποίον την θεωρεί ανεπαρκή.
1967 Εκ του Εργατικού Κέντρου ανακοινούνται τα κάτωθι: «Ο εις Αθήνας ευρισκόμενος Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καρδίτσης Κ. Φουκας, εγνώρισε εις την Διοίκησιν του Εργατικού Κέντρου τηλεφωνικώς ότι βάσει εντολής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας οι κριθέντες δικαιούχοι Εργατικών Κατοικιών κατά την κλήρωσιν της 13-11-66, ως επίσης και οι κριθέντες δικαιούχοι αυτοστεγαστικών δανείων πλήρων και συμπληρωματικών κατά τα έτη 1966 - 67 δέον όπως το ταχύτερον υποβάλλουν εις τον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας Πιστοποιητικά Κοινωνικών Φρονημάτων. Το ταχύτερον οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν εις τας Αστυνομικάς Αρχάς του Νομού μας ένθα να υποβάλουν αιτήσεις διά την αποστολήν των πιστοποιητικών Φρονημάτων υπό των αστυνομικών Αρχών Καρδίτσης εις τον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας. Ο Αντιπρόεδρος Α. ΤΣΕΡΕΠΑΣ Ο Γεν. Γραμματεύς Ν. ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ»
1969 ΔιΆ αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών ενεκρίθη από 15 Απριλίου έως 15 Ιουλίου 1969 υπερωριακή επΆ αμοιβή εργασία των υπαλλήλων υπουργείου εσωτερικών και Νομαρχιών διΆ αντιμετώπισιν της εργασίας προς σύνταξιν των καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων. Αι ώραι εργασίας ορίζονται εις 50 μηνιαίως δια κάθε υπάλληλον. Διά την Νομαρχίαν Καρδίτσης ορίζονται 700 ώραι υπερωριακής εργασίας.
1971 Το πανάρχαιο ως αναψυκτικό, αθώο ξυνόγαλο, έγινε αφορμή προχθές Κυριακή ομαδικής δηλητηριάσεως, χωρίς ευτυχώς δυσάρεστα επακόλουθα. Θύματα ένας λόχος αθιγγάνων που είναι κατασκηνωμένοι στις παρυφές της Καρδίτσας. Φαίνεται όμως ότι το ξυνόγαλο είχε αλλοιωθή με αποτέλεσμα οι αθίγγανοι να καταφύγουν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς η δηλητηρίασις ήταν ελαφράς μορφής χωρίς οδυνηρές συνέπειες.
1972 Εκ της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανακοινούται, ότι κατηρτίσθη ευρύ πρόγραμμα στεγάσεως των εργατοϋπαλλήλων διά χορηγήσεως δανείων αυτοστεγάσεως κατά το προσεχές έτος 1973. Πρός υλοποίησιν του προγράμματος τούτου τα τμήματα και γραφεία Εργασίας της Περιφερείας Θεσσαλίας έλαβον σχετικάς οδηγίας διά την παροχήν πληροφοριών εις τους εργατοϋπαλλήλους περί των νέων προϋποθέσεων ηυξημένων δανείων. Τονίζεται αρμοδίως, ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τας αιτήσεις περί χορηγήσεως δανείων μετά των προβλεπομένων σχετικών δικαιολογητικών το βραδύτερον μέχρι της 31/8/72.
1973 Αι ακάλυπτοι δίγραμμοι επιταγαί υπό ελαχίστων εμπόρων και η έναντι τούτων ληψις μέτρων προς διασφάλισιν των συμφερόντων των παραγωγών μας, ιδία βάμβακος, ήτο το θέμα ερωτήσεως υποβληθείσης προς τον Διοικητήν της ΑΤΕ κ. Αδαμόπουλον υπό δημοσιογράφων Καρδίτσης. Παρεσχέθη η διαβεβαίωσις ότι κατηρτίσθη ήδη σχετικόν Νομοσχέδιον το οποίον εκκρεμεί ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΑΤΕ - προσέθεσεν ο κ. Αδαμόπουλος - επρότεινεν όπως αι δίγραμμοι επιταγαί είναι έντυποι με αναγεγραμμένον το ποσόν θα λαμβάνονται δε προς χρήσιν μετά την ισόποσον χρηματικήν κατάθεσιν υπό των ενδιαφερομένων βαμβακεμπόρων ώστε ο παραγωγός να εισπράττει εκ του ασφαλούς το αντίτιμον του προϊόντος του. Επί του θέματος ο κ. Ψηφής μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής διηυκρίνησεν ότι εις το εν λόγω θέμα των διγράμμων επιταγών θα δοθεί υπό της κυβερνήσεως η ενδεικνυομένη λύσις ώστε να κατασφαλίζονται τα συμφέροντα των παραγωγών. Εις σχετικήν εισήγησιν προέβη και ο ίδιος αρμοδίως. Το κατατεθέν Νομοσχέδιον εις την Σ.Ε. συντόμως θα περιβληθεί την ισχύν Νόμου υπό της κυβερνήσεως.
«« 17 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (17/5)
Τοπικά
1973 : Αι ακάλυπτοι δίγραμμοι επιταγαί υπό ελαχίστων εμπόρων και η έναντι τούτων ληψις μέτρων προς διασφάλισιν των συμφερόντων των παραγωγών μας, ιδία βάμβακος, ήτο το θέμα ερωτήσεως υποβληθείσης προς τον Διοικητήν της ΑΤΕ κ. Αδαμόπουλον υπό δημοσιογράφων Καρδίτσης. Παρεσχέθη η διαβεβαίωσις ότι κατηρτίσθη ήδη σχετικόν Νομοσχέδιον το οποίον εκκρεμεί ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΑΤΕ - προσέθεσεν ο κ. Αδαμόπουλος - επρότεινεν όπως αι δίγραμμοι επιταγαί είναι έντυποι με αναγεγραμμένον το ποσόν θα λαμβάνονται δε προς χρήσιν μετά την ισόποσον χρηματικήν κατάθεσιν υπό των ενδιαφερομένων βαμβακεμπόρων ώστε ο παραγωγός να εισπράττει εκ του ασφαλούς το αντίτιμον του προϊόντος του. Επί του θέματος ο κ. Ψηφής μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής διηυκρίνησεν ότι εις το εν λόγω θέμα των διγράμμων επιταγών θα δοθεί υπό της κυβερνήσεως η ενδεικνυομένη λύσις ώστε να κατασφαλίζονται τα συμφέροντα των παραγωγών. Εις σχετικήν εισήγησιν προέβη και ο ίδιος αρμοδίως. Το κατατεθέν Νομοσχέδιον εις την Σ.Ε. συντόμως θα περιβληθεί την ισχύν Νόμου υπό της κυβερνήσεως.
1972 : Εκ της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανακοινούται, ότι κατηρτίσθη ευρύ πρόγραμμα στεγάσεως των εργατοϋπαλλήλων διά χορηγήσεως δανείων αυτοστεγάσεως κατά το προσεχές έτος 1973. Πρός υλοποίησιν του προγράμματος τούτου τα τμήματα και γραφεία Εργασίας της Περιφερείας Θεσσαλίας έλαβον σχετικάς οδηγίας διά την παροχήν πληροφοριών εις τους εργατοϋπαλλήλους περί των νέων προϋποθέσεων ηυξημένων δανείων. Τονίζεται αρμοδίως, ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τας αιτήσεις περί χορηγήσεως δανείων μετά των προβλεπομένων σχετικών δικαιολογητικών το βραδύτερον μέχρι της 31/8/72.
1969 : ΔιΆ αποφάσεως του υπουργού Οικονομικών ενεκρίθη από 15 Απριλίου έως 15 Ιουλίου 1969 υπερωριακή επΆ αμοιβή εργασία των υπαλλήλων υπουργείου εσωτερικών και Νομαρχιών διΆ αντιμετώπισιν της εργασίας προς σύνταξιν των καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων. Αι ώραι εργασίας ορίζονται εις 50 μηνιαίως δια κάθε υπάλληλον. Διά την Νομαρχίαν Καρδίτσης ορίζονται 700 ώραι υπερωριακής εργασίας.
1967 : Εκ του Εργατικού Κέντρου ανακοινούνται τα κάτωθι: «Ο εις Αθήνας ευρισκόμενος Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καρδίτσης Κ. Φουκας, εγνώρισε εις την Διοίκησιν του Εργατικού Κέντρου τηλεφωνικώς ότι βάσει εντολής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας οι κριθέντες δικαιούχοι Εργατικών Κατοικιών κατά την κλήρωσιν της 13-11-66, ως επίσης και οι κριθέντες δικαιούχοι αυτοστεγαστικών δανείων πλήρων και συμπληρωματικών κατά τα έτη 1966 - 67 δέον όπως το ταχύτερον υποβάλλουν εις τον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας Πιστοποιητικά Κοινωνικών Φρονημάτων. Το ταχύτερον οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν εις τας Αστυνομικάς Αρχάς του Νομού μας ένθα να υποβάλουν αιτήσεις διά την αποστολήν των πιστοποιητικών Φρονημάτων υπό των αστυνομικών Αρχών Καρδίτσης εις τον Οργανισμόν Εργατικής Κατοικίας. Ο Αντιπρόεδρος Α. ΤΣΕΡΕΠΑΣ Ο Γεν. Γραμματεύς Ν. ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ»
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Το πανάρχαιο ως αναψυκτικό, αθώο ξυνόγαλο, έγινε αφορμή προχθές Κυριακή ομαδικής δηλητηριάσεως, χωρίς ευτυχώς δυσάρεστα επακόλουθα. Θύματα ένας λόχος αθιγγάνων που είναι κατασκηνωμένοι στις παρυφές της Καρδίτσας. Φαίνεται όμως ότι το ξυνόγαλο είχε αλλοιωθή με αποτέλεσμα οι αθίγγανοι να καταφύγουν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς η δηλητηρίασις ήταν ελαφράς μορφής χωρίς οδυνηρές συνέπειες.
1966 : Ο ΟΤΕ προτείνει αύξησιν τηλεφωνικών τελών κατά 15 λεπτά κατά μονάδα αστικής συνδιαλέξεως. Σχετική απόφασις καταρτισθείσα ευρίσκεται προς υπογραφήν από τους αρμοδίους υπουργούς οι οποίοι συμφωνούν εις αύξησιν κατά 10 λεπτά. Η 10λεπτος αύξησις θα αποφέρη έσοδον 100 εκατ. δρχ. θα διατεθούν δε διά την αντιμετώπισιν της χορηγηθείσης υπό του πρωτοβαθμίου διαιτητικού δικαστηρίου αυξήσεως εις το προσωπικόν του οργανισμού. Κατά της αυξήσεως αυτής έγινε προσφυγή εις το δευτεροβάθμιον δικαστήριον τοσον εκ μέρους του ΟΤΕ, ο οποίος θεωρεί αυτήν υπερβολικήν, όσον και εκ μέρους του προσωπικού, το οποίον την θεωρεί ανεπαρκή.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ανδρόνικος