E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Καθ’ η μάς ανεκοινώθη εκ της ενταύθα Εποπτείας Εμπορίου βάσει της κοινοποιηθείσης εις την ανωτέρω υπηρεσία αγορανομικής διατάξεως του υπουργείου, απαγορεύεται και εις την πόλιν μας η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των εστιατορίων και λοιπών κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν καθ’ εκάστην Τετάρτην ημέραν της εβδομάδος εξαιρέσει των φαγητών εκ κρέατος νωπών εγχωρίων πουλερικών κυνηγίου εντοσθίων άκρων κεφαλών και κυμά εκ κρέατος σφαγίων εν γένει ως και αλλαντικών. Πάντως διά την εφαρμογήν της ακρεοφαγίας καθ’ εκάστην Παρασκευήν αντί της Τετάρτης ως ίσχυε διά την πόλιν μας θα πρέπει να εξουσιοδοτηθή από το υπουργείον Εμπορίου ο κ. Νομμάρχης, ο οποίος και να εκδώσει σχετικώς απόφασιν. Ως γνωστόν διά της σχετικής αγορανομικής διατάξεως επιτρέπεται καθ’ εκάστην τετάρτην α) η προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των ξενοδοχείων υπνου των χαρακτηρισθέντων ως Τουριστικών παρά του ΕΟΤ. β) Η προσφορά φαγητών εκ κρέατος μόνον της ώρας παρά των εστιατορίων και λοιπών κέντρων καταγέντων υπό των Επιτροπών κατατάξεως Κέντρων εις την κατηγορίαν υπερπολυτελείας και Α’ διακεκριμένης των χορευτικών κέντρων και κοσμικών ταβερνών πρώτης και δευτέρας κατηγορίας των κέντρων των χαρακτηρισθέντων ως τουριστικών παρά του ΕΟΤ ως και των καταστημάτων των προσφερόντων σουβλάκια εις ορθίους και περαστικούς πελάτας και μή διαθετόντων έστω φαγητά ως και τραπέζια και καθίσματα διά το κοινόν και γ) Κατά τας ημέρας τοπικών εμποροπανηγύρεων και θρησκευτικών εορτών.
1968 Με προορισμόν τους Παρισίους και την Νάντην όπου θα δώσει σειράν εμφανίσεων, αναχωρεί σήμερον το απόγευμα το Χορευτικόν Συγκρότημα Καρδίτσης. Ο όμιλος αναχωρεί το απόγευμα με πρώτους σταθμούς, εκτός Ελλάδος, το Μπάρι και Τορίνο Ιταλίας. Από το Τορίνο θ’ αναχωρήση διά Νάντην, Γενεύην και Παρισίους μέσω Λυώνος, όπου θα ευρίσκεται την Δευτέραν βράδυ ή Τρίτην. Αι μετέχουσαι του Ομίλου θα επιστρέψουν μετά εικοσαήμερον.
1969 Αυθαίρετα κτίσματα κατασκευασθέντα άνευ αδείας από του τέλους 1968 και μέχρι σήμερον κατεδαφίζονται υπό της Αστυνομικής Αρχής άνευ μάλιστα διατυπώσεων. ΤΆ ανωτέρω ορίζονται δια Νόμου, ο οποίος όμως παρέχει την δυνατότητα νομιμοποιήσεως αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων - περιστοιχισμάτων, οικοδομών, προσθηκών κ.λπ. - προ του τέλους 1968. Εις την τελευταίαν αυτήν κατηγορίαν υπάγεται μικρός - ευτυχώς - αριθμός αυθαιρέτων κτισμάτων μή υπερβαινόντων τα δέκα. Αντιθέτως εις την προηγουμένην περίπτωσιν, των αυθαιρέτων δηλ. κτισμάτων από του τέλους 68 μέχρι και σήμερον, ο αριθμός τούτων ανήλθεν εις είκοσι και η Αστυνομία προβαίνει από προχθές εις την κατεδάφισίν των. Διευκρινίζεται ότι εις τα είκοσι αυτά αυθαίρετα κτίσματα ουδεμία οικία περιλαμβάνεται. Ειδικώτερον: Πέντε είναι βοηθητικοί χώροι, ετεροι πέντε προσθήκαι ή επεκτάσεις δωματίων ή κουζινών και τα υπόλοιπα δέκα (10) αφορούν εις περιτοιχίσματα.
1970 Υπέβαλε σήμερον την παραίτησίν του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου κ. Βλ. Φιλίππου κατόπιν της διενέξεως αυτού και της πλειοψηφίας της διοικήσεως του ΕΚΒ σχετικώς με το νόμιμον ή μή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ.
1971 Η τεχνική προμελέτη των τελεσθησομένων μεγάλων έργων εις το στάδιον της πόλεώς μας ενεκρίθη η υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κ. Ασλανίδη και δεν θα βραδύνει η έγκρισις της οριστικής μελέτης. Τα ανωτέρω ανεκοίνωσεν χθές ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος όστις προσωπικός ενδιαφέρθει για την προώθησιν του τόσου σημαντικού έργου. Κατά τας πληροφορίας μας, το Στάδιο Καρδίτσης θα ενταχθή τελικώς εις το πρόγραμμα του 1972 και θα χρηματοδοτηθή σταδιακώς και δια σημαντικού ποσού κατά το πρώτον έτος. Ως γνωστόν, προβλέπεται η κατασκευή κερκίδων 12 χιλιάδων θέσεων, καθώς και κολυμβητηρίου εις την νοτίαν πλευράν του Σταδίου.
1972 Οπως το πλείστον των Κοινοτήτων, η Φιλία και η Κτημένη εδέχθη την εκδήλωσιν εμπράκτως του στοργικού ενδιαφέροντος της σημερινής Κυβερνήσεως εις έργα, που δεν διενοούντο νΆ αξιώσουν προεπαναστατικώς. Ετσι εις τας προαναφερθείσας δύο κοινότητας πέραν άλλων έργων τα οποία μόλις παρεδόθησαν - δρόμοι, πλατεία, ηρώον - δύο νέα κοινοτικά καταστήματα συνολικής δαπάνης 400 χιλ. δρχ. ενεκαινιάσθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου εις τον οποίον επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό των κατοίκων και εκπροσώπους γειτονικών κοινοτήτων. Εις τα εγκαίνια παρέστησαν ο Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσης, ο κ. Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΓΆ περιφερείας, ο κ. αντιδήμαρχος Σοφάδων, ο κ. Οικονομικός Εφορος Σοφάδων κ.λπ.
1973 Αρχίζουν σήμερα οι πολυήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί από χρόνια και έχουν επιβληθεί σΆ ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο με τις τόσο καταπληκτικές επιτυχίες τους. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά με τη μετάδοση του χρόνου της διεξαγωγής τους, θΆ απολαύσουμε όλο το θέαμα κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Ισως βέβαια η μετάθεση του χρόνου να έχει σαν αποτέλεσμα τη λιγόστεψη των ξένων επισκεπτών, αλλά αυτό είναι προτιμότερο από το χάλασμα των εκδηλώσεων λόγω καιρικών συνθηκών. Τέτοιοι ιστορικοί τόποι πολλά έχουν να προσφέρουν και στον τόπο και στον επισκέπτη. Στον τόπο προβολή και οικονομική άνοδο. Στον επισκέπτη ιστορική εμπειρία, κατατόπιση σε θέματα εθνικής σημασίας, ψυχική ανακούφισης, ξεκούραση. * Σήμερον και εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης θα λάβη χώραν έκθεσις ζωγραφικής έργων του κ. Ευθυμίου Μαυρογιάννη.
1974 Την 20ην Μαϊου ηγοράσθησαν υπό του καπνεμπορίου περίπου 1.711 τόννοι εξαγωγήμων εσοδείας 1973 ανελθούσης αύτω της συνολικής αγορασθείσης ποσότητος εις 18.765 τόννους. Η ποσότης αύτη αναλύεται κατά τύπους καπνών ως εξής: Μπασμάς 482, Καμπά Κουλάκ 824, μυρωδάτα Σμύρνης 9, μαύρα Ελασσόνας 133, μυρωδάτα Αγρινίου 103, μαύρα Αργους 145, τσεμπέλια εξαγώγιμα 5, Μπασή Μπαγλή 10. Εξ άλλου αι καπνοβιομηχανίαι μέχρι της 20ης Μαϊου προέβη εις την αγοράν 2.485 τόννους καπνού τύπου Τσεμπέλια εις τιμάς εκτιμητηρίων.
«« 22 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (22/5)
Τοπικά
1972 : Οπως το πλείστον των Κοινοτήτων, η Φιλία και η Κτημένη εδέχθη την εκδήλωσιν εμπράκτως του στοργικού ενδιαφέροντος της σημερινής Κυβερνήσεως εις έργα, που δεν διενοούντο νΆ αξιώσουν προεπαναστατικώς. Ετσι εις τας προαναφερθείσας δύο κοινότητας πέραν άλλων έργων τα οποία μόλις παρεδόθησαν - δρόμοι, πλατεία, ηρώον - δύο νέα κοινοτικά καταστήματα συνολικής δαπάνης 400 χιλ. δρχ. ενεκαινιάσθησαν χθές υπό του κ. Νομάρχου εις τον οποίον επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό των κατοίκων και εκπροσώπους γειτονικών κοινοτήτων. Εις τα εγκαίνια παρέστησαν ο Στρατιωτικός Διοικητής Καρδίτσης, ο κ. Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΓΆ περιφερείας, ο κ. αντιδήμαρχος Σοφάδων, ο κ. Οικονομικός Εφορος Σοφάδων κ.λπ.
1971 : Η τεχνική προμελέτη των τελεσθησομένων μεγάλων έργων εις το στάδιον της πόλεώς μας ενεκρίθη η υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κ. Ασλανίδη και δεν θα βραδύνει η έγκρισις της οριστικής μελέτης. Τα ανωτέρω ανεκοίνωσεν χθές ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος όστις προσωπικός ενδιαφέρθει για την προώθησιν του τόσου σημαντικού έργου. Κατά τας πληροφορίας μας, το Στάδιο Καρδίτσης θα ενταχθή τελικώς εις το πρόγραμμα του 1972 και θα χρηματοδοτηθή σταδιακώς και δια σημαντικού ποσού κατά το πρώτον έτος. Ως γνωστόν, προβλέπεται η κατασκευή κερκίδων 12 χιλιάδων θέσεων, καθώς και κολυμβητηρίου εις την νοτίαν πλευράν του Σταδίου.
1969 : Αυθαίρετα κτίσματα κατασκευασθέντα άνευ αδείας από του τέλους 1968 και μέχρι σήμερον κατεδαφίζονται υπό της Αστυνομικής Αρχής άνευ μάλιστα διατυπώσεων. ΤΆ ανωτέρω ορίζονται δια Νόμου, ο οποίος όμως παρέχει την δυνατότητα νομιμοποιήσεως αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων - περιστοιχισμάτων, οικοδομών, προσθηκών κ.λπ. - προ του τέλους 1968. Εις την τελευταίαν αυτήν κατηγορίαν υπάγεται μικρός - ευτυχώς - αριθμός αυθαιρέτων κτισμάτων μή υπερβαινόντων τα δέκα. Αντιθέτως εις την προηγουμένην περίπτωσιν, των αυθαιρέτων δηλ. κτισμάτων από του τέλους 68 μέχρι και σήμερον, ο αριθμός τούτων ανήλθεν εις είκοσι και η Αστυνομία προβαίνει από προχθές εις την κατεδάφισίν των. Διευκρινίζεται ότι εις τα είκοσι αυτά αυθαίρετα κτίσματα ουδεμία οικία περιλαμβάνεται. Ειδικώτερον: Πέντε είναι βοηθητικοί χώροι, ετεροι πέντε προσθήκαι ή επεκτάσεις δωματίων ή κουζινών και τα υπόλοιπα δέκα (10) αφορούν εις περιτοιχίσματα.
1968 : Με προορισμόν τους Παρισίους και την Νάντην όπου θα δώσει σειράν εμφανίσεων, αναχωρεί σήμερον το απόγευμα το Χορευτικόν Συγκρότημα Καρδίτσης. Ο όμιλος αναχωρεί το απόγευμα με πρώτους σταθμούς, εκτός Ελλάδος, το Μπάρι και Τορίνο Ιταλίας. Από το Τορίνο θ’ αναχωρήση διά Νάντην, Γενεύην και Παρισίους μέσω Λυώνος, όπου θα ευρίσκεται την Δευτέραν βράδυ ή Τρίτην. Αι μετέχουσαι του Ομίλου θα επιστρέψουν μετά εικοσαήμερον.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Την 20ην Μαϊου ηγοράσθησαν υπό του καπνεμπορίου περίπου 1.711 τόννοι εξαγωγήμων εσοδείας 1973 ανελθούσης αύτω της συνολικής αγορασθείσης ποσότητος εις 18.765 τόννους. Η ποσότης αύτη αναλύεται κατά τύπους καπνών ως εξής: Μπασμάς 482, Καμπά Κουλάκ 824, μυρωδάτα Σμύρνης 9, μαύρα Ελασσόνας 133, μυρωδάτα Αγρινίου 103, μαύρα Αργους 145, τσεμπέλια εξαγώγιμα 5, Μπασή Μπαγλή 10. Εξ άλλου αι καπνοβιομηχανίαι μέχρι της 20ης Μαϊου προέβη εις την αγοράν 2.485 τόννους καπνού τύπου Τσεμπέλια εις τιμάς εκτιμητηρίων.
1973 : Αρχίζουν σήμερα οι πολυήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί από χρόνια και έχουν επιβληθεί σΆ ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο με τις τόσο καταπληκτικές επιτυχίες τους. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά με τη μετάδοση του χρόνου της διεξαγωγής τους, θΆ απολαύσουμε όλο το θέαμα κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Ισως βέβαια η μετάθεση του χρόνου να έχει σαν αποτέλεσμα τη λιγόστεψη των ξένων επισκεπτών, αλλά αυτό είναι προτιμότερο από το χάλασμα των εκδηλώσεων λόγω καιρικών συνθηκών. Τέτοιοι ιστορικοί τόποι πολλά έχουν να προσφέρουν και στον τόπο και στον επισκέπτη. Στον τόπο προβολή και οικονομική άνοδο. Στον επισκέπτη ιστορική εμπειρία, κατατόπιση σε θέματα εθνικής σημασίας, ψυχική ανακούφισης, ξεκούραση. * Σήμερον και εις την αίθουσαν της Λαϊκής Βιβλιοθήκης θα λάβη χώραν έκθεσις ζωγραφικής έργων του κ. Ευθυμίου Μαυρογιάννη.
1970 : Υπέβαλε σήμερον την παραίτησίν του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου κ. Βλ. Φιλίππου κατόπιν της διενέξεως αυτού και της πλειοψηφίας της διοικήσεως του ΕΚΒ σχετικώς με το νόμιμον ή μή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ.
1967 : * Καθ’ η μάς ανεκοινώθη εκ της ενταύθα Εποπτείας Εμπορίου βάσει της κοινοποιηθείσης εις την ανωτέρω υπηρεσία αγορανομικής διατάξεως του υπουργείου, απαγορεύεται και εις την πόλιν μας η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των εστιατορίων και λοιπών κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν καθ’ εκάστην Τετάρτην ημέραν της εβδομάδος εξαιρέσει των φαγητών εκ κρέατος νωπών εγχωρίων πουλερικών κυνηγίου εντοσθίων άκρων κεφαλών και κυμά εκ κρέατος σφαγίων εν γένει ως και αλλαντικών. Πάντως διά την εφαρμογήν της ακρεοφαγίας καθ’ εκάστην Παρασκευήν αντί της Τετάρτης ως ίσχυε διά την πόλιν μας θα πρέπει να εξουσιοδοτηθή από το υπουργείον Εμπορίου ο κ. Νομμάρχης, ο οποίος και να εκδώσει σχετικώς απόφασιν. Ως γνωστόν διά της σχετικής αγορανομικής διατάξεως επιτρέπεται καθ’ εκάστην τετάρτην α) η προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των ξενοδοχείων υπνου των χαρακτηρισθέντων ως Τουριστικών παρά του ΕΟΤ. β) Η προσφορά φαγητών εκ κρέατος μόνον της ώρας παρά των εστιατορίων και λοιπών κέντρων καταγέντων υπό των Επιτροπών κατατάξεως Κέντρων εις την κατηγορίαν υπερπολυτελείας και Α’ διακεκριμένης των χορευτικών κέντρων και κοσμικών ταβερνών πρώτης και δευτέρας κατηγορίας των κέντρων των χαρακτηρισθέντων ως τουριστικών παρά του ΕΟΤ ως και των καταστημάτων των προσφερόντων σουβλάκια εις ορθίους και περαστικούς πελάτας και μή διαθετόντων έστω φαγητά ως και τραπέζια και καθίσματα διά το κοινόν και γ) Κατά τας ημέρας τοπικών εμποροπανηγύρεων και θρησκευτικών εορτών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή