E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παττακός ανεκοίνωσεν ότι δια δημοσιευθέντος Αναγκαστικού Νόμου θεωρείται λήξουσα η θητεία των υπηρετούντων Νομαρχών απολυομένων εκ της υπηρεσίας αυτοδικαίως και άνευ ετέρας τινός διατυπώσεως. Διά του ιδίου Νόμου ορίζεται, ότι εξαιρούνται εκ των διατάξεων του Νόμου υπηρετούντες την θητείαν των οι Νομάρχαι οίτινες κατετάγησαν βαθμολογικώς κατά δύο τουλάχιστον κρίσεις εις την κατηγορίαν των αριστευσάντων. Επίσης διά του Νόμου θεωρείται λήξασα η θητεία των αιρετών Νομαρχιακών Συμβούλων, οι οποίοι αντικαθίστανται διά διορισμού νέων υπό του οικείου Νομάρχου εχόντων τα κατά Νόμον προσόντα. Εις εφαρμογήν του προαναφερθέντος Α.Ν. διατηρούνται εις την υπηρεσίαν ως ανήκοντες εις την κατηγορίαν των αριστευσάντων οι Νομάρχαι κ. Τσιάρας, Κακούρης, Παϊτάκης και Καλογερόπουλος. Εξ άλλου αναδιορίζονται 20 Νομάρχαι εκ των υπηρετούντων ήδη οι κ. Γκορνέλης, Ματαράγκας, Γαβαλάς, Δερμιτζάκης, Συντίκας, Σιδηρόπουλος, Μαζαράκης Αινιάν, Μάτσος, Τσαρμακλής, Γαρέφης, Δεσποτόπουλος, Λεβίδης, Ροντίρης, Μάλιαρης, Κούρναβος, Ιωάννου, Τσαούσης, Γαϊτατζής, Παπαδημητρίου, Καμπάνης, Κουβόπουλος, Τασούλης, Σερεπίσιος, Παπακωνσταντίνου και Μελιτζάνης. Τέλος διορίζονται 23 νέοι Νομάρχαι εις αντικατάστασιν των απομακρυνομένων, οι οποίοι και καλούνται όπως προσέλθουν ανυπερθέτως εις το υπουργείον Εσωτερικων την 22 τρέχοντος και ώραν 10ην πρωινήν προς λήψιν οδηγιών προκειμένου την ιδίαν ημέραν να γίνει η ορκωμοσία των. Ούτοι είναι οι κ. Φωκίων Μπίτσιος, Δ. Αλλαμάνος, Ανδρ. Βαρδουλάκης, Γ. Δημακόπουλος, Αρ. Καραμπέρης, Ιω. Κοκόνης, Αρ. Κρανιάς, Ανδρ. Κανελλόπουλος, Διον. Κριτσέλης, Χρ. Καπαδέλης, Κων. Λουμάκης, Θεοδ. Λαδάς, Θεοδ. Μπουκουβάλας, Κων. Μπράβος, Οδυσ. Παπαβλασάκης, Παν. Πάστρας, Λεων. Παλαιολόγου, Παν. Σταυρόπουλος, Κ. Σαρρήπαπας, Αθ. Τσανδιώτης, Παν. Τζεβελέκος, Χρ. Φασόης και Παν. Χριστόπουλος.
1968 Με την έναρξιν της θερινής περιόδου και προς εξυπηρέτησιν τόσον των συναλλασσομένων όσον και της τουριστικής με τον Βόλον κινήσεως η Διοίκησις του 4ου ΚΤΕΥΛ απεφάσισεν από σήμερον την καθιέρωσιν καθημερινώς δρομολογίων μεταξύ των δύο πόλεων. Βραδύτερον και αναλόγως της κινήσεως τα δρομολόγια θα πυκνωθούν ώστε να καταστή δυνατή και η εξυπηρέτησις των λουομένων. Η διαδρομή θα καλύπτεται εντός 2 ωρών και 15 λεπτών μέσω Παλαμά - Λαρίσης.
1969 ΚαθΆ αρμοδίαν ανακοινωση οι καλλιεργηταί κηπευτικών πρέπει νΆ αποφεύγουν την χρησιμοποίησιν φυτοφαρμάκων με μακράν υπολειμματικήν δραστικότητα. Διά την καταπολέμησιν των ασθενειών συνιστώνται ως τα πλέον αποτελεσματικά και ακίνδυνα το μαλαθείον και η Φωσδρίνη. Εις περιπτώσεις όμως προσβολών των κηπευτικών από κάμπιες συνίσταται η χρησιμοποίησις του Σεβίν ή του Θειοντάν. Τέλος δια τα τριφύλλια συνιστώνται το μαλαθείον και το θειοντάν.
1972 Μέχρι τέλους Απριλίου 1972 αι εγκριθείσαι πιστώσεις, αι χορηγηθείσαι χρηματοδοτήσεις και αι πραγματοποιηθείσαι δαπάναι υπό των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας έχουν ως κάτωθι: Εγκριθείσαι πιστώσεις: Αύται ανέρχονται εις το ποσόν των 162.034.400 εκ. των οποίων 79.750.000 εκ του Κ.Τ.Τ.Κ.Δ., 37.905.000 εκ δημοσίων επενδύσεων, 4.559.400 εκ Ταμείου Τ.Τ.Γ.Κ.Δ. Αι χρηματοδοτήσεις ανήλθον εις 26.366.300 δραχμάς και αι πραγματοποιηθείσαι δαπάναι ανήλθον εις το ποσόν των 15.115.000 δραχμών. Ούτω κατά το διαρρεύσαν τετράμηνον Ιανουαρίου - Απριλίου 1972 υπό των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας εξετελέσθησαν τα κάτωθι έργα και εργασίαι: Αξιοποίησις δημοσίων δασών, αξιοποίησις μη δημοσίων δασών, δασική οδοποιϊα, διευθέτησις χειμάρρων, δασικά φυτώρια, αναδασώσεις, θήρα. Αι πραγματοποιηθείσαι εισπράξεις των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας κατά τον μήνα Απρίλιον ανέρχονται εις 24.420.000.
1974 Συνεχίζων τας περιοδείας του εις την ύπαιθρον ο Νομάρχης κ. Ζιώγας επεσκέφθη τας κοινότητας Κοσκινά και Μεταμορφώσεως ωμίλησεν εις συγκεντρώσεις αγροτών, ήκουσεν αιτήματα των επιληφθείς της επιτοπίου εξετάσεως αυτών. Παντού ο Νομάρχης εγένετο δεκτός ενθουσιωδώς. Επί τη ευκαιρία ο κ. Νομάρχη επεθεώρησε τας εγκαταστάσεις μεγάλης χοιροτροφικής μονάδος της περιοχής.
«« 23 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (23/5)
Τοπικά
1974 : Συνεχίζων τας περιοδείας του εις την ύπαιθρον ο Νομάρχης κ. Ζιώγας επεσκέφθη τας κοινότητας Κοσκινά και Μεταμορφώσεως ωμίλησεν εις συγκεντρώσεις αγροτών, ήκουσεν αιτήματα των επιληφθείς της επιτοπίου εξετάσεως αυτών. Παντού ο Νομάρχης εγένετο δεκτός ενθουσιωδώς. Επί τη ευκαιρία ο κ. Νομάρχη επεθεώρησε τας εγκαταστάσεις μεγάλης χοιροτροφικής μονάδος της περιοχής.
1972 : Μέχρι τέλους Απριλίου 1972 αι εγκριθείσαι πιστώσεις, αι χορηγηθείσαι χρηματοδοτήσεις και αι πραγματοποιηθείσαι δαπάναι υπό των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας έχουν ως κάτωθι: Εγκριθείσαι πιστώσεις: Αύται ανέρχονται εις το ποσόν των 162.034.400 εκ. των οποίων 79.750.000 εκ του Κ.Τ.Τ.Κ.Δ., 37.905.000 εκ δημοσίων επενδύσεων, 4.559.400 εκ Ταμείου Τ.Τ.Γ.Κ.Δ. Αι χρηματοδοτήσεις ανήλθον εις 26.366.300 δραχμάς και αι πραγματοποιηθείσαι δαπάναι ανήλθον εις το ποσόν των 15.115.000 δραχμών. Ούτω κατά το διαρρεύσαν τετράμηνον Ιανουαρίου - Απριλίου 1972 υπό των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας εξετελέσθησαν τα κάτωθι έργα και εργασίαι: Αξιοποίησις δημοσίων δασών, αξιοποίησις μη δημοσίων δασών, δασική οδοποιϊα, διευθέτησις χειμάρρων, δασικά φυτώρια, αναδασώσεις, θήρα. Αι πραγματοποιηθείσαι εισπράξεις των δασικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας κατά τον μήνα Απρίλιον ανέρχονται εις 24.420.000.
1969 : ΚαθΆ αρμοδίαν ανακοινωση οι καλλιεργηταί κηπευτικών πρέπει νΆ αποφεύγουν την χρησιμοποίησιν φυτοφαρμάκων με μακράν υπολειμματικήν δραστικότητα. Διά την καταπολέμησιν των ασθενειών συνιστώνται ως τα πλέον αποτελεσματικά και ακίνδυνα το μαλαθείον και η Φωσδρίνη. Εις περιπτώσεις όμως προσβολών των κηπευτικών από κάμπιες συνίσταται η χρησιμοποίησις του Σεβίν ή του Θειοντάν. Τέλος δια τα τριφύλλια συνιστώνται το μαλαθείον και το θειοντάν.
1968 : Με την έναρξιν της θερινής περιόδου και προς εξυπηρέτησιν τόσον των συναλλασσομένων όσον και της τουριστικής με τον Βόλον κινήσεως η Διοίκησις του 4ου ΚΤΕΥΛ απεφάσισεν από σήμερον την καθιέρωσιν καθημερινώς δρομολογίων μεταξύ των δύο πόλεων. Βραδύτερον και αναλόγως της κινήσεως τα δρομολόγια θα πυκνωθούν ώστε να καταστή δυνατή και η εξυπηρέτησις των λουομένων. Η διαδρομή θα καλύπτεται εντός 2 ωρών και 15 λεπτών μέσω Παλαμά - Λαρίσης.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παττακός ανεκοίνωσεν ότι δια δημοσιευθέντος Αναγκαστικού Νόμου θεωρείται λήξουσα η θητεία των υπηρετούντων Νομαρχών απολυομένων εκ της υπηρεσίας αυτοδικαίως και άνευ ετέρας τινός διατυπώσεως. Διά του ιδίου Νόμου ορίζεται, ότι εξαιρούνται εκ των διατάξεων του Νόμου υπηρετούντες την θητείαν των οι Νομάρχαι οίτινες κατετάγησαν βαθμολογικώς κατά δύο τουλάχιστον κρίσεις εις την κατηγορίαν των αριστευσάντων. Επίσης διά του Νόμου θεωρείται λήξασα η θητεία των αιρετών Νομαρχιακών Συμβούλων, οι οποίοι αντικαθίστανται διά διορισμού νέων υπό του οικείου Νομάρχου εχόντων τα κατά Νόμον προσόντα. Εις εφαρμογήν του προαναφερθέντος Α.Ν. διατηρούνται εις την υπηρεσίαν ως ανήκοντες εις την κατηγορίαν των αριστευσάντων οι Νομάρχαι κ. Τσιάρας, Κακούρης, Παϊτάκης και Καλογερόπουλος. Εξ άλλου αναδιορίζονται 20 Νομάρχαι εκ των υπηρετούντων ήδη οι κ. Γκορνέλης, Ματαράγκας, Γαβαλάς, Δερμιτζάκης, Συντίκας, Σιδηρόπουλος, Μαζαράκης Αινιάν, Μάτσος, Τσαρμακλής, Γαρέφης, Δεσποτόπουλος, Λεβίδης, Ροντίρης, Μάλιαρης, Κούρναβος, Ιωάννου, Τσαούσης, Γαϊτατζής, Παπαδημητρίου, Καμπάνης, Κουβόπουλος, Τασούλης, Σερεπίσιος, Παπακωνσταντίνου και Μελιτζάνης. Τέλος διορίζονται 23 νέοι Νομάρχαι εις αντικατάστασιν των απομακρυνομένων, οι οποίοι και καλούνται όπως προσέλθουν ανυπερθέτως εις το υπουργείον Εσωτερικων την 22 τρέχοντος και ώραν 10ην πρωινήν προς λήψιν οδηγιών προκειμένου την ιδίαν ημέραν να γίνει η ορκωμοσία των. Ούτοι είναι οι κ. Φωκίων Μπίτσιος, Δ. Αλλαμάνος, Ανδρ. Βαρδουλάκης, Γ. Δημακόπουλος, Αρ. Καραμπέρης, Ιω. Κοκόνης, Αρ. Κρανιάς, Ανδρ. Κανελλόπουλος, Διον. Κριτσέλης, Χρ. Καπαδέλης, Κων. Λουμάκης, Θεοδ. Λαδάς, Θεοδ. Μπουκουβάλας, Κων. Μπράβος, Οδυσ. Παπαβλασάκης, Παν. Πάστρας, Λεων. Παλαιολόγου, Παν. Σταυρόπουλος, Κ. Σαρρήπαπας, Αθ. Τσανδιώτης, Παν. Τζεβελέκος, Χρ. Φασόης και Παν. Χριστόπουλος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή