E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Το ζεύγος Σουέηζ το οποίον έχει εγκατασταθεί προ τριετίας εις το «Ατομιμάτ», μίαν ιδιωτικήν κατοικίαν από μπετόν και έκτισαν εις βάθος τεσσάρων μέτρων από την επιφάνειαν της γης και η οποία υποτίθεται ότι θα τους προστατεύση από μιαν ατομική έκρηξιν, έχει τόσο συνηθίσει εις αυτήν ώστε σπανίως εξέρχεται δια να ιδή πως είναι ο καιρός. Το ζεύγος έχει εγκατασταθή με τας δύο θυγατέρας των Τσέρυλ, ηλικίας 20 ετών και Μάνσυ 18 ετών.
1967 * Ο Νομαρχών Διευθυντής κ. Πλατής συνοδευόμενος υπό των Διευθυντών Γεωργίας, Προνοίας και ΑΤΕ του Νομοκτηνιάτρου και ενός Μηχανικού της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών επισκέφθησαν χθές την πληγείσαν εκ της χαλαζοθυέλλης κοινότητα Ορφανών διά να λάβουν γνώσιν της εκτάσεως των ζημιών εις τας καλλιεργείας προκειμένου να προβούν εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας διά την ταχυτέραν αποστολήν γεωπόνων του ΟΓΑ προς εξακρίβωσιν των ζημιών και την εν συνεχεία καταβολήν της αποζημιώσεως εις τους πληγέντας. Επ’ ευκαιρία παρεσχέθησαν εις τους αγρότας οδηγίαι διά την επανασποράν των αρδευομένων εκτάσεων. Εξ άλλου το παρελθόν Σάββατον ο Νομαρχών κ. Πλατής συνοδευόμενος υπό του Υποδιοικητικού Διοικήσεως Χωροφυλακής Ταγματάρχου κ. Λιάτσου, των Διευθυντών Γεωργίας και Προνοίας και Μηχανικού της Υ.Τ.Ε. επεσκέφθη την Ανάβραν διά την διαπίστωσιν των ζημιών εκ των πληmμυρών εις τα εκτελεσθέντα έργα εις χείμμαρον.
1969 Υπό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών απεφασίσθη η διενέργεια ερευνών του υπεδάφους της Δυτικής Θεσσαλίας, προς εξακρίβωσιν του υπογείου υδρολογικού δυναμικού. Προς τούτο θα διενεργηθούν, εις Δυτικήν Θεσσαλίαν, 12-18 γεωτρήσεις, η δαπάνη των οποίων προϋπελογίσθη εις 4.000.000 δρχ. * Μπουλντόζα κατέρριψε χθές ολίγον μετά μεσημβρίαν ηλεκτρικόν στύλον της ΔΕΗ εγγύτατα του χωρίου Αρτεσιανού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος εις ολόκληρον την δυτικήν Θεσσαλίαν. Εκινήθησαν αμέσως συνεργεία της ΔΕΗ και μετά ημίωρον περίπου επετεύχθη η ηλεκτροδότησις της περιοχής Καρδίτσης κατ’ ευθείαν εκ του Υ.Η. Σταθμού Μέγδοβα.
1970 Δι’ αποφάσεως του Νομαρχούντος Διευθυντού κ. Δ. Φέσσα καθορίζονται ως ακολούθως αι ανώτατοι τιμαί χονδρικης και λιανικής πωλήσεως των οπωρολαχανικών κατά χιλ/μον. Αχλάδια γενικώς χονδρικώς 12, λιανικώς 16, Μπανάνες κίτρινες (ωριμασμένες) 12,50, 16,50, Μήλα ντελίσιους 7,50 και 10, Μήλα ρενέες 6 και 8, Μήλα μπέλφόρ 4,50 και 8,50, Πορτοκάλια Μέρλιν 6,20 και 8,50, Πορτοκάλια λοιπών ποικιλιών 5 και 6,50, Πατάτες 3 και 3,50, Κρόμμυα ξηρά 3,70 και 4,70, Σπανάκι 3,20 και 4,50, Αγγινάρες το ζεύγος 3,30 και 4,50. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων ανωτάτων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του εν ισχύι Αγοράν Κώδικος. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης από τις 25 Μαϊου 1970.
1971 Την προσεχή Τρίτην συνέρχεται εις την Σπάρτην το ετήσιον συνέδριον Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της χώρας. Τούτο οργανούται υπό της ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος εν συνεργασία μετά του υπουργείου Εσωτερικών, θα διαρκέσει δε επί τριήμερον. Θα μετάσχουν άπαντες οι δήμαρχοι της χώρας και ανά εις πρόεδρος κοινότητος εξ εκάστου Νομού. Κατά το συνέδριον θ’ αναπτυχθούν υπό των δημάρχων θέματα αναφερόμενα εις τας δυνατότητας οικονομικής αναπτύξεως των δήμων και κοινοτήτων εις τον ρόλον δημοτικόν και κοινοτικών αρχόντων κατά την άσκησιν των καθηκόντων των και εις την κοινοτικήν ανάπτυξιν ως βάσεως προόδου της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
1972 Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 5.30 μ.μ. θα τελεσθούν παρουσία των αρχών αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών και μαθητριών των γυμνασίων Καρδίτσης. Υπό του καταρτισθέντος προγράμματος προβλέπονται: Παρέλασις και παράταξις - Επαρσις της Σημαίας. Κήρυξις των Γυμναστικών επιδείξεων υπό του κ. Νομάρχου Καρδίτσης. Γυμναστικαί επιδείξεις ανωτέρω κύκλου αρρένων υπό το πρόσταγμα του Καθηγητού Σωμ. Αγωγής του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Καρδίτσης κ. Μαντζιάρα Λαζάρου. Γυμναστικαί επιδίξεις ανωτέρου κύκλου θηλέων υπό το πρόσταγμα της Καθηγήτριας Σωμ. Αγωγής του Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης κ. Κωστάμη Πόπης. Γυμναστικαί επιδείξεις κατωτέρου κύκλου αρρένων υπό το πρόσταγμα του Καθηγητού Σωματικής Αγωγής του Β’ Γυμνασίου Αρρένων Καρδίτσης κ. Καραμήτρου Αθανασίου. Γυμναστικαί επιδέιξεις κατωτέρου κύκλου θηλέων υπό της καθηγητρίας Σωματικής Αγωγής του Γυμνασίου Καρδίτσης κ. Κολεγού - Τριανταφύλλου Σοφίας.
1975 Κατά την σημερινή συνεδρίασιν της Βουλής συνεζητήθη επερώτησις βουλευτών της αντιπολιτεύσεως αναφερομένη στα οικονομικά προβλήματα των αγροτών της Θεσσαλίας και του αγροτικού κόσμου γενικώτερα. Με αυτήν ζητήθηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων και κυρίως η αύξησις του κέρδους των αγροτών, για τον περιορισμό της μεταναστεύσεως και την αύξηση της προσφοράς απαραιτήτων αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Απαντών ο υπουργός Γεωργίας κ. Ιορδάνογλου είπε, ότι η κυβέρνησης εκληρονόμησε μια κατάσταση για την οποία όμως δεν ευθύνεται. Αλλά υφίσταται τις συνέπειές της. Η ενίσχυσις των αγροτών μας, ετόνισε ο κ. υπουργός συγκριτικά με άλλες τάξεις υπήρξε τεραστία, τόση μάλσιτα που ημπορώ να είπω ότι ηδικήθησαν υπέρ των αγροτών μας. Και τούτο διότι η κυβέρνησις προσπαθεί με κάθε τρόπον να βοηθήση τους αγρότες μας». Επίσης συζητήθηκε επερώτησις με την οποία ζητήθηκε η βελτίωσις της εκπαιδεύσεως και της κοινωνικής και οικονομικής θέσεως των νηπιαγωγών. Ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Χρυσανθόπουλος απαντώντας εδήλωσε ότι με νομοσχέδιο το οποίο ευρίσκεται ήδη στην Βουλή τα προβλήματα των νηπιαγωγών έχουν λυθή στην πλειοψηφία τους. Ο κ. Χρυσανθόπουλος ετόνισε επίσης ότι ένας από τους στόχους του υπουργείου του είναι και ο εμπλουτισμός της επαρχίας σε νηπιαγωγούς, διά την καλλιεργείας των καταλλήλων κινήτρων.
«« 26 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (26/5)
Τοπικά
1972 : Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 5.30 μ.μ. θα τελεσθούν παρουσία των αρχών αι γυμναστικαί επιδείξεις των μαθητών και μαθητριών των γυμνασίων Καρδίτσης. Υπό του καταρτισθέντος προγράμματος προβλέπονται: Παρέλασις και παράταξις - Επαρσις της Σημαίας. Κήρυξις των Γυμναστικών επιδείξεων υπό του κ. Νομάρχου Καρδίτσης. Γυμναστικαί επιδείξεις ανωτέρω κύκλου αρρένων υπό το πρόσταγμα του Καθηγητού Σωμ. Αγωγής του Α’ Γυμνασίου Αρρένων Καρδίτσης κ. Μαντζιάρα Λαζάρου. Γυμναστικαί επιδίξεις ανωτέρου κύκλου θηλέων υπό το πρόσταγμα της Καθηγήτριας Σωμ. Αγωγής του Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης κ. Κωστάμη Πόπης. Γυμναστικαί επιδείξεις κατωτέρου κύκλου αρρένων υπό το πρόσταγμα του Καθηγητού Σωματικής Αγωγής του Β’ Γυμνασίου Αρρένων Καρδίτσης κ. Καραμήτρου Αθανασίου. Γυμναστικαί επιδέιξεις κατωτέρου κύκλου θηλέων υπό της καθηγητρίας Σωματικής Αγωγής του Γυμνασίου Καρδίτσης κ. Κολεγού - Τριανταφύλλου Σοφίας.
1970 : Δι’ αποφάσεως του Νομαρχούντος Διευθυντού κ. Δ. Φέσσα καθορίζονται ως ακολούθως αι ανώτατοι τιμαί χονδρικης και λιανικής πωλήσεως των οπωρολαχανικών κατά χιλ/μον. Αχλάδια γενικώς χονδρικώς 12, λιανικώς 16, Μπανάνες κίτρινες (ωριμασμένες) 12,50, 16,50, Μήλα ντελίσιους 7,50 και 10, Μήλα ρενέες 6 και 8, Μήλα μπέλφόρ 4,50 και 8,50, Πορτοκάλια Μέρλιν 6,20 και 8,50, Πορτοκάλια λοιπών ποικιλιών 5 και 6,50, Πατάτες 3 και 3,50, Κρόμμυα ξηρά 3,70 και 4,70, Σπανάκι 3,20 και 4,50, Αγγινάρες το ζεύγος 3,30 και 4,50. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων ανωτάτων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του εν ισχύι Αγοράν Κώδικος. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης από τις 25 Μαϊου 1970.
1969 : Υπό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών απεφασίσθη η διενέργεια ερευνών του υπεδάφους της Δυτικής Θεσσαλίας, προς εξακρίβωσιν του υπογείου υδρολογικού δυναμικού. Προς τούτο θα διενεργηθούν, εις Δυτικήν Θεσσαλίαν, 12-18 γεωτρήσεις, η δαπάνη των οποίων προϋπελογίσθη εις 4.000.000 δρχ. * Μπουλντόζα κατέρριψε χθές ολίγον μετά μεσημβρίαν ηλεκτρικόν στύλον της ΔΕΗ εγγύτατα του χωρίου Αρτεσιανού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος εις ολόκληρον την δυτικήν Θεσσαλίαν. Εκινήθησαν αμέσως συνεργεία της ΔΕΗ και μετά ημίωρον περίπου επετεύχθη η ηλεκτροδότησις της περιοχής Καρδίτσης κατ’ ευθείαν εκ του Υ.Η. Σταθμού Μέγδοβα.
1967 : * Ο Νομαρχών Διευθυντής κ. Πλατής συνοδευόμενος υπό των Διευθυντών Γεωργίας, Προνοίας και ΑΤΕ του Νομοκτηνιάτρου και ενός Μηχανικού της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών επισκέφθησαν χθές την πληγείσαν εκ της χαλαζοθυέλλης κοινότητα Ορφανών διά να λάβουν γνώσιν της εκτάσεως των ζημιών εις τας καλλιεργείας προκειμένου να προβούν εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας διά την ταχυτέραν αποστολήν γεωπόνων του ΟΓΑ προς εξακρίβωσιν των ζημιών και την εν συνεχεία καταβολήν της αποζημιώσεως εις τους πληγέντας. Επ’ ευκαιρία παρεσχέθησαν εις τους αγρότας οδηγίαι διά την επανασποράν των αρδευομένων εκτάσεων. Εξ άλλου το παρελθόν Σάββατον ο Νομαρχών κ. Πλατής συνοδευόμενος υπό του Υποδιοικητικού Διοικήσεως Χωροφυλακής Ταγματάρχου κ. Λιάτσου, των Διευθυντών Γεωργίας και Προνοίας και Μηχανικού της Υ.Τ.Ε. επεσκέφθη την Ανάβραν διά την διαπίστωσιν των ζημιών εκ των πληmμυρών εις τα εκτελεσθέντα έργα εις χείμμαρον.
1966 : Το ζεύγος Σουέηζ το οποίον έχει εγκατασταθεί προ τριετίας εις το «Ατομιμάτ», μίαν ιδιωτικήν κατοικίαν από μπετόν και έκτισαν εις βάθος τεσσάρων μέτρων από την επιφάνειαν της γης και η οποία υποτίθεται ότι θα τους προστατεύση από μιαν ατομική έκρηξιν, έχει τόσο συνηθίσει εις αυτήν ώστε σπανίως εξέρχεται δια να ιδή πως είναι ο καιρός. Το ζεύγος έχει εγκατασταθή με τας δύο θυγατέρας των Τσέρυλ, ηλικίας 20 ετών και Μάνσυ 18 ετών.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Κατά την σημερινή συνεδρίασιν της Βουλής συνεζητήθη επερώτησις βουλευτών της αντιπολιτεύσεως αναφερομένη στα οικονομικά προβλήματα των αγροτών της Θεσσαλίας και του αγροτικού κόσμου γενικώτερα. Με αυτήν ζητήθηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων και κυρίως η αύξησις του κέρδους των αγροτών, για τον περιορισμό της μεταναστεύσεως και την αύξηση της προσφοράς απαραιτήτων αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Απαντών ο υπουργός Γεωργίας κ. Ιορδάνογλου είπε, ότι η κυβέρνησης εκληρονόμησε μια κατάσταση για την οποία όμως δεν ευθύνεται. Αλλά υφίσταται τις συνέπειές της. Η ενίσχυσις των αγροτών μας, ετόνισε ο κ. υπουργός συγκριτικά με άλλες τάξεις υπήρξε τεραστία, τόση μάλσιτα που ημπορώ να είπω ότι ηδικήθησαν υπέρ των αγροτών μας. Και τούτο διότι η κυβέρνησις προσπαθεί με κάθε τρόπον να βοηθήση τους αγρότες μας». Επίσης συζητήθηκε επερώτησις με την οποία ζητήθηκε η βελτίωσις της εκπαιδεύσεως και της κοινωνικής και οικονομικής θέσεως των νηπιαγωγών. Ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Χρυσανθόπουλος απαντώντας εδήλωσε ότι με νομοσχέδιο το οποίο ευρίσκεται ήδη στην Βουλή τα προβλήματα των νηπιαγωγών έχουν λυθή στην πλειοψηφία τους. Ο κ. Χρυσανθόπουλος ετόνισε επίσης ότι ένας από τους στόχους του υπουργείου του είναι και ο εμπλουτισμός της επαρχίας σε νηπιαγωγούς, διά την καλλιεργείας των καταλλήλων κινήτρων.
1971 : Την προσεχή Τρίτην συνέρχεται εις την Σπάρτην το ετήσιον συνέδριον Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της χώρας. Τούτο οργανούται υπό της ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος εν συνεργασία μετά του υπουργείου Εσωτερικών, θα διαρκέσει δε επί τριήμερον. Θα μετάσχουν άπαντες οι δήμαρχοι της χώρας και ανά εις πρόεδρος κοινότητος εξ εκάστου Νομού. Κατά το συνέδριον θ’ αναπτυχθούν υπό των δημάρχων θέματα αναφερόμενα εις τας δυνατότητας οικονομικής αναπτύξεως των δήμων και κοινοτήτων εις τον ρόλον δημοτικόν και κοινοτικών αρχόντων κατά την άσκησιν των καθηκόντων των και εις την κοινοτικήν ανάπτυξιν ως βάσεως προόδου της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή