E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Ο υπουργός Παιδείας κ. Καλαμποκιάς υπέγραψεν απόφασιν διά της οποίας καθορίζονται, ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων διά τα λύκεια και η εξεταστέα ύλη αυτών κατά το έτος 1967 - 68. Αι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά την περίοδον Ιουλίου.
1968 Χάλαζα μεγέθους καρύου έπεσε προχθές το απόγευμα εις τας περιοχάς Παλαμά, Μεταμορφώσεως και Κοσκινά προκαλέσασα ζημίας εις τας σιτοκαλλιεργείας και βαμβακοκαλλιεργείας. Συμφώνως προς συγκεντρωθέντα στοιχεία υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας εκ της χαλάζης επλήγη εκτασις 1000 στρεμμάτων εσπαρμένων δια σίτου και 500 στρεμμάτων δια βάμβακος. Αι ζημίαι, συμφώνως γενομένας εκτιμήσεις υπό γεωπόνων της ανωτέρω υπηρεσίας, ανέρχονται από 70- 100%.
1969 Ο Νομάρχης κ. Κοσμάς Λιοτόπουλος επεσκέφθη τας Κοινότητας Σταυρού και Προδρόμου και εξήτασε επιτοπίως τα απασχολούντα αυτάς προβλήματα. Η άφιξις του κ. Νομάρχου εχαιρετίσθη ενθουσιωδώς υπό των κατοίκων άπαντες οι οποίοι προσήλθον και υπεδέχθησαν αυτόν. Εις την Κοινότητα Σταυρού προσεφώνησεν τον κ. Νομάρχην ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ευχηθείς εις αυτόν το καλώς ήλθεν εις την Κοινότητά του. Ακολούθως ο κ. Νομάρχης ομίλησεν προς τους κατοίκους της Κοινότητος αναπτύξας εις αυτούς την καταβαλλομένην σήμερον προγραμματισμένην προσπάθειαν υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως ως και τα ληφθέντα υπέρ των αγροτών Επαναστατικά μέτρα ως ο χαρισμός των αγροτικών χρεών, η αύξησις των αγροτικών συντάξεων, η χορήγησις στεγαστικών δανείων η δωρεάν Παιδεία και τα εις ευρείαν κλίμακα εκτελούμενα κοινωφελή έργα τα οποία και εγγυώνται την βελτίωσιν της θέσεως των αγροτών.
1970 Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας εκοινοποιήθη απόφασις της ΕΣΟΠ διά της οποίας εγκρίνεται η διάθεσις 807 εκ. 200 χιλ. δραχμών διά την εφαρμογήν του προγράμματος ενισχύσεων αυξήσεως παραγωγικότητος και ορθού προσανατολικού γεωργικής παραγωγικής 1970. Διά του προγράμματος προβλέπεται η επιδότησις: 1) Βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων 2) Αρωματικών φυτών ως και της καλλιεργείας και περιποιήσεως αυτών. 3) Δενδροκηπευτικής παραγωγής 4) Επισπόρου καλλιεργεία υδροβίων αραβοσίτου. Επίσης προβλέπει την ενίσχυσιν παραγωγών 1) διά την αγοράν χορτοκοπτικών μηχανημάτων, σπαρτικών μηχανημάτων λεπτών απόρων, μηχανημάτων ισοπεδώσεως γαιών, αρότρων ημικλινούς αρόσεως και ψεκαστικών μηχανημάτων, 2) διά την κατασκευήν στεγάστρων, υποστέγων και αποθηκών σανών και ξηραντηρίων καρπών και σανών.
1971 Το Υπηρεσιακών Συμβούλιον κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις. Περί χορηγήσεως προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής (τριετών) εις τον Γεώργιον Βογιατζήν Τμημ/ρχην του Δήμου Καρδίτσης. Ομοίως του Αλκ. Φαλιάγκα και Κων/νου Γκαγκά υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσης επί βαθμώ 5ω. Περί προαγωγής της Ολυμπίας Κοροκίδα, Αγορής Δελήτσικα και Δημητρίου Κοντού υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσης. Περί επανεντάξεως του Αλεξ. Χατζηρίζου, υπαλλήλου Δήμου Παλαμά. Περί χορηγήσεως προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής εις τον Βασίλειον Αργυρίου, υπάλληλον του Δήμου Μουζακίου. Περί επανεντάξεως των Δημ. και Κοιν. εισπρακτόρων του Ταμείου Παλαμά. Περί προαγωγής του Κλητήρος Πασχαλίτσης και Δασοφύλακος Μακρυράχης. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοιν. Αγίας Τριάδος. Περί τροποποιήσεως του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητος Πασχαλίτσης. Περί επανεντάξεως του Θωμά Αναγνωστοπούλου γραμματέως Αηδονοχωρίου. Περί επανεντάξεως του Αριστ. Μπάρδα γραμματέως Παλαιοχωρίου.
1973 Το μεγαλειώδες πρόγραμμα των λαογραφικών εκδηλώσεων της Καρδίτσης, «Καραϊσκάκεια ΅73» άρχισε χθες με απόλυτον επιτυχίαν. Στις 11 το πρωί τα χορευτικά συγκροτήματα Μαδρίτης και Μαζορεττών επραγματοποίησαν μεγαλειώδη παρέλασιν εις τους κεντρικούς δρόμους της πόλεως και το πλήθος των Καρδιτσιωτών και των ξένων βρήκαν την ευκαιρίαν να χειροκροτήσουν τα μέλη των. Το απόγευμα οι ομίλοι των μαζορεττών και της Μαδρίτης μετέβησαν εις την γενέτειραν του ηρώος Γ. Καραϊσκάκη, το Μαυρομμάτι, όπου εχόρευσαν εις την κεντρική πλατείαν, χειροκροτηθέντα. Η επίσημος έναρξις του καλλιτεχνικού προγράμματος των θεαμτικών εκδηλώσεων άρχισε χθες την εσπέραν εις την κεντρικήν πλατείαν ενωπίον λαοθαλάσσης και παρουσία αρχόντων. Παρέστησαν από πλευράς επισήμων οι Νομάρχαι Καρδίτσης κ. Καζάκης, Τρικάλων κ. Κακουράκης, ο Μέραρχος κ. Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος Σ.Π.Δ. Θεσσαλίας, κ. Θεολόγης, ο Δήμαρχος κ. Λάππας, ο διοικητής Χωρ/κης κ. Μαραγκάκης, ο πρόεδρος Πρωτοδικών. Παπαθανασίου, ο Εισαγγελεύς κ. Παπαϊωάννου κ.α.
1974 Ανακοινώνεται ότι δυνάμει κοινής αποφάσεως των υπουργών Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως θα διενεργηθεί κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Ιουνίου έως 31ης Δεκεμβρίου 1974 υπό ειδικών συνεργείων καθΆ άπασαν την χώραν ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος απασών των μετρικών και σταθμικών μονάδων γάλακτος και ελαίου γεφυροπλαστιγγών ως και βενζινοαντλιών και πετρελαιοαντλιών καθώς και δοχείων λιανικής πωλήσεως υγρών. Ο ως άνω έλεγχος είναι υποχρεωτικός δια πάντας τους επαγγελματίας βιοτέχνας βιομηχάνους τους χρησιμοποιούντας τας ανωτέρω μετρικός μονάδος και ζυγιστικός συσκευάς κατά την άσκησιν του επαγγέλματός των. Υπόκεινται εις έλεγχον και το εις το δημόσιον δήμους ή Κοινότητος, ξενοδοχεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ανήκοντα όργανα.
1975 Ο υφυπουργός Παιδείας κ. Καραπιπέρης απέστειλεν έγγραφον εις την Ιεράν Σύνοδον, εις το οποίον υπογραμμίζει την απόφασιν της κυβερνήσεως διά την αποκατάστασιν των 11 εκπτωτων «Ιερωνυμικών» μητροπολιτών. Εις το έγγραφον τονίζεται ότι κατά την επταετίαν, πολλοί παραβάσεις κατά της Εκκλησίας εγένοντο και πολλαί αντιξοότητες εξ αυτών προήλθον. Η κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να βοηθήσει την Εκκλησίαν διά να επανεύρη την γαλήνην και την σύμπνοιαν. Εν εναντία περιπτώσει, τονίζεται εις το έγγραφον η κυβέρνησις θα επέμβη προς αποκατάστασιν της ηρεμίας. Επί του ανωτέρω εγγράφου συνεζήτησεν διά μακρών η Ιερά Σύνοδος και οι ομιλήσαντες μητροπολίται Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος, Ελευθερουπόλεως κ. Αβρόσιος, Θήβας κ. Γαβριήλ και Φωκίδος κ. Χρυσόστομος ετάχθησαν υπέρ της αποκαταστάσεως των 11. Ως γνωστόν, οι υπό κρίσιν μητροπολίται της «ιερωνυμικής» περιόδου είναι οι ακόλουθοι Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Λαρίσης, Θεολόγος, Παραμυθίας Παύλος Γάκκης Σεραφείμ, Διδυμοτείχου Κων/νος Πολιανής, Χαρίτων, Αλεξανδρουπόλεως Κωνστάντιος Δημητριάδος Ηλίας Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος Ζακύνθου Απόστολος και Αττικής Νικόδημος.
«« 27 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (27/5)
Τοπικά
1975 : Ο υφυπουργός Παιδείας κ. Καραπιπέρης απέστειλεν έγγραφον εις την Ιεράν Σύνοδον, εις το οποίον υπογραμμίζει την απόφασιν της κυβερνήσεως διά την αποκατάστασιν των 11 εκπτωτων «Ιερωνυμικών» μητροπολιτών. Εις το έγγραφον τονίζεται ότι κατά την επταετίαν, πολλοί παραβάσεις κατά της Εκκλησίας εγένοντο και πολλαί αντιξοότητες εξ αυτών προήλθον. Η κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να βοηθήσει την Εκκλησίαν διά να επανεύρη την γαλήνην και την σύμπνοιαν. Εν εναντία περιπτώσει, τονίζεται εις το έγγραφον η κυβέρνησις θα επέμβη προς αποκατάστασιν της ηρεμίας. Επί του ανωτέρω εγγράφου συνεζήτησεν διά μακρών η Ιερά Σύνοδος και οι ομιλήσαντες μητροπολίται Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος, Ελευθερουπόλεως κ. Αβρόσιος, Θήβας κ. Γαβριήλ και Φωκίδος κ. Χρυσόστομος ετάχθησαν υπέρ της αποκαταστάσεως των 11. Ως γνωστόν, οι υπό κρίσιν μητροπολίται της «ιερωνυμικής» περιόδου είναι οι ακόλουθοι Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Λαρίσης, Θεολόγος, Παραμυθίας Παύλος Γάκκης Σεραφείμ, Διδυμοτείχου Κων/νος Πολιανής, Χαρίτων, Αλεξανδρουπόλεως Κωνστάντιος Δημητριάδος Ηλίας Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος Ζακύνθου Απόστολος και Αττικής Νικόδημος.
1973 : Το μεγαλειώδες πρόγραμμα των λαογραφικών εκδηλώσεων της Καρδίτσης, «Καραϊσκάκεια ΅73» άρχισε χθες με απόλυτον επιτυχίαν. Στις 11 το πρωί τα χορευτικά συγκροτήματα Μαδρίτης και Μαζορεττών επραγματοποίησαν μεγαλειώδη παρέλασιν εις τους κεντρικούς δρόμους της πόλεως και το πλήθος των Καρδιτσιωτών και των ξένων βρήκαν την ευκαιρίαν να χειροκροτήσουν τα μέλη των. Το απόγευμα οι ομίλοι των μαζορεττών και της Μαδρίτης μετέβησαν εις την γενέτειραν του ηρώος Γ. Καραϊσκάκη, το Μαυρομμάτι, όπου εχόρευσαν εις την κεντρική πλατείαν, χειροκροτηθέντα. Η επίσημος έναρξις του καλλιτεχνικού προγράμματος των θεαμτικών εκδηλώσεων άρχισε χθες την εσπέραν εις την κεντρικήν πλατείαν ενωπίον λαοθαλάσσης και παρουσία αρχόντων. Παρέστησαν από πλευράς επισήμων οι Νομάρχαι Καρδίτσης κ. Καζάκης, Τρικάλων κ. Κακουράκης, ο Μέραρχος κ. Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος Σ.Π.Δ. Θεσσαλίας, κ. Θεολόγης, ο Δήμαρχος κ. Λάππας, ο διοικητής Χωρ/κης κ. Μαραγκάκης, ο πρόεδρος Πρωτοδικών. Παπαθανασίου, ο Εισαγγελεύς κ. Παπαϊωάννου κ.α.
1971 : Το Υπηρεσιακών Συμβούλιον κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις. Περί χορηγήσεως προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής (τριετών) εις τον Γεώργιον Βογιατζήν Τμημ/ρχην του Δήμου Καρδίτσης. Ομοίως του Αλκ. Φαλιάγκα και Κων/νου Γκαγκά υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσης επί βαθμώ 5ω. Περί προαγωγής της Ολυμπίας Κοροκίδα, Αγορής Δελήτσικα και Δημητρίου Κοντού υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσης. Περί επανεντάξεως του Αλεξ. Χατζηρίζου, υπαλλήλου Δήμου Παλαμά. Περί χορηγήσεως προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής εις τον Βασίλειον Αργυρίου, υπάλληλον του Δήμου Μουζακίου. Περί επανεντάξεως των Δημ. και Κοιν. εισπρακτόρων του Ταμείου Παλαμά. Περί προαγωγής του Κλητήρος Πασχαλίτσης και Δασοφύλακος Μακρυράχης. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοιν. Αγίας Τριάδος. Περί τροποποιήσεως του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητος Πασχαλίτσης. Περί επανεντάξεως του Θωμά Αναγνωστοπούλου γραμματέως Αηδονοχωρίου. Περί επανεντάξεως του Αριστ. Μπάρδα γραμματέως Παλαιοχωρίου.
1969 : Ο Νομάρχης κ. Κοσμάς Λιοτόπουλος επεσκέφθη τας Κοινότητας Σταυρού και Προδρόμου και εξήτασε επιτοπίως τα απασχολούντα αυτάς προβλήματα. Η άφιξις του κ. Νομάρχου εχαιρετίσθη ενθουσιωδώς υπό των κατοίκων άπαντες οι οποίοι προσήλθον και υπεδέχθησαν αυτόν. Εις την Κοινότητα Σταυρού προσεφώνησεν τον κ. Νομάρχην ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ευχηθείς εις αυτόν το καλώς ήλθεν εις την Κοινότητά του. Ακολούθως ο κ. Νομάρχης ομίλησεν προς τους κατοίκους της Κοινότητος αναπτύξας εις αυτούς την καταβαλλομένην σήμερον προγραμματισμένην προσπάθειαν υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως ως και τα ληφθέντα υπέρ των αγροτών Επαναστατικά μέτρα ως ο χαρισμός των αγροτικών χρεών, η αύξησις των αγροτικών συντάξεων, η χορήγησις στεγαστικών δανείων η δωρεάν Παιδεία και τα εις ευρείαν κλίμακα εκτελούμενα κοινωφελή έργα τα οποία και εγγυώνται την βελτίωσιν της θέσεως των αγροτών.
1968 : Χάλαζα μεγέθους καρύου έπεσε προχθές το απόγευμα εις τας περιοχάς Παλαμά, Μεταμορφώσεως και Κοσκινά προκαλέσασα ζημίας εις τας σιτοκαλλιεργείας και βαμβακοκαλλιεργείας. Συμφώνως προς συγκεντρωθέντα στοιχεία υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας εκ της χαλάζης επλήγη εκτασις 1000 στρεμμάτων εσπαρμένων δια σίτου και 500 στρεμμάτων δια βάμβακος. Αι ζημίαι, συμφώνως γενομένας εκτιμήσεις υπό γεωπόνων της ανωτέρω υπηρεσίας, ανέρχονται από 70- 100%.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Ανακοινώνεται ότι δυνάμει κοινής αποφάσεως των υπουργών Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως θα διενεργηθεί κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Ιουνίου έως 31ης Δεκεμβρίου 1974 υπό ειδικών συνεργείων καθΆ άπασαν την χώραν ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος απασών των μετρικών και σταθμικών μονάδων γάλακτος και ελαίου γεφυροπλαστιγγών ως και βενζινοαντλιών και πετρελαιοαντλιών καθώς και δοχείων λιανικής πωλήσεως υγρών. Ο ως άνω έλεγχος είναι υποχρεωτικός δια πάντας τους επαγγελματίας βιοτέχνας βιομηχάνους τους χρησιμοποιούντας τας ανωτέρω μετρικός μονάδος και ζυγιστικός συσκευάς κατά την άσκησιν του επαγγέλματός των. Υπόκεινται εις έλεγχον και το εις το δημόσιον δήμους ή Κοινότητος, ξενοδοχεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ανήκοντα όργανα.
1970 : Εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας εκοινοποιήθη απόφασις της ΕΣΟΠ διά της οποίας εγκρίνεται η διάθεσις 807 εκ. 200 χιλ. δραχμών διά την εφαρμογήν του προγράμματος ενισχύσεων αυξήσεως παραγωγικότητος και ορθού προσανατολικού γεωργικής παραγωγικής 1970. Διά του προγράμματος προβλέπεται η επιδότησις: 1) Βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων 2) Αρωματικών φυτών ως και της καλλιεργείας και περιποιήσεως αυτών. 3) Δενδροκηπευτικής παραγωγής 4) Επισπόρου καλλιεργεία υδροβίων αραβοσίτου. Επίσης προβλέπει την ενίσχυσιν παραγωγών 1) διά την αγοράν χορτοκοπτικών μηχανημάτων, σπαρτικών μηχανημάτων λεπτών απόρων, μηχανημάτων ισοπεδώσεως γαιών, αρότρων ημικλινούς αρόσεως και ψεκαστικών μηχανημάτων, 2) διά την κατασκευήν στεγάστρων, υποστέγων και αποθηκών σανών και ξηραντηρίων καρπών και σανών.
1967 : * Ο υπουργός Παιδείας κ. Καλαμποκιάς υπέγραψεν απόφασιν διά της οποίας καθορίζονται, ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων διά τα λύκεια και η εξεταστέα ύλη αυτών κατά το έτος 1967 - 68. Αι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά την περίοδον Ιουλίου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή