E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Σεραφείμ 
Έτος Γεγονός
1966 Πριν λίγες μέρες στις φιλόξενες αίθουσες του ΚΕΓΕ - κέντρον γεωργικής εκπαιδεύσεως - του αγροτικού αυτού πολιτιστικού μας Κέντρου ο Δ/ντής του κ. Λ. Παπαναργύρου εδέχθη μέλη των συνεταιρισμένων αγελαδοτρόφων Καρδίτσης και περιχώρων. Θέμα: Επιστημονική διατροφή και ανάπτυξις των εξευγενισμένων αγελάδων.
1966 Ο ΕΟΤ δι’ εγγράφου προς την Νομαρχίαν ζητεί να γνωρίση εις αυτόν τας εις την περιοχήν του Νομού υφισταμένας μονάς εν λειτουργία ή μη, αι οποίαι παρουσιάζουν αρχαιολογικόν και γενικότερον τουριστικόν ενδιαφέρον.
1967 * Ο υπουργός Δημοσίων Εργων Τσαρούχης ανεκοίνωσε την πρωίαν ότι ο ρόλος υπουργείου Δημοσίων Εργων θα αρχίση αφ’ ης στιγμής γίνη η καταγραφή των προξενηθεισών ζημιών, οπότε θα αρχίση η ανοικοδόμησις των καταστραφεισών οικιών εκ του προχθεσινού σεισμού εις Ηπειρον και δυτικήν Θεσσαλίαν. Εδόθησαν ήδη οδηγίαι εις την αρμοδίαν διεύθυνσιν δια την άμεσον καταγραφήν των ζημιών και την σύνταξιν του σχετικού προγράμματος. Δραστηρίως ειργάσθη και χθες ολόκληρος η κρατική μηχανή δια την περίθαλψιν των κατοίκων που επλήγησαν από τον προχθεσινόν σεισμόν με την αποστολήν εφοδίων, κλινοσκεπασμάτων, υγειονοομικού υλικού και ατομικού ιματισμού.
1968 Την ίδρυσιν οικοτροφείου θηλέων εις Καρδίτσαν ανήγγειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος, ομιλών κατά την λιτάνευσιν των Ιερών λειψάνων του πολιούχου Αγίου Σεραφείμ. Γραμματεύς δε του ιδρύματος ωρίσθη ο επίτιμος Γυμνασιάρχης Βασ. Αναστασίου.
1969 Διά Β.Δ. ερρυθμίσθη υπό του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός απουσιών, βάσει των οποίων απορρίπτονται ή εξετάζονται τον Σεπτέμβριο οι μαθηταί της Μέσης Εκπαιδεύσεως, κατά τας ακολούθους περιπτώσεις: 1) Μαθηταί σημειώσαντες κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους 100 απουσίας δικαιούνται να εξετασθούν τον προσεχή Ιούνιον, ανεξαρτήτως της αιτίας των απουσιών. 2) Μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 150 απουσίας δύνανται να εξετασθούν τον Ιούνιον αφού δικαιολογήσουν τας πλέον των 100 απουσίας. Εν εναντία περιπτώσει, παραπέμπονται διά τον Σεπτέμβριον. 3) Μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 225 απουσίας παραπέμπονται εις την εξεταστικήν περίοδον του Σεπτεμβρίου αφού δικαιολογήσουν τας 125 απουσίας. Εν εναντία περιπτώσει απορρίπτονται. 4) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, δύνανται να παραπεμφθούν διά τον Σεπτέμβριον μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 275 απουσίας εφΆ όσον αι υπέρ τας 100 απουσίαι οφείλονται πάσαι εις ασθένειαν νομίμως πιστοποιουμένην και αποφανθή περί τούτου ο σύλλογος των διδασκόντων διΆ ητιολογημένης πράξεώς του. 5) Μαθηταί σημειώσαντες αριθμόν απουσιών μεγαλύτερον των 225 απορρίπτονται λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ανεξαρτήτως αιτίας απουσιών, εξαιρέσει της περιπτώσεως της προηγουμένης παραγράφου, καθΆ ήν απορρίπτονται εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβαίνει τας 275.
1971 Εν όψει του θέρους το υπουργείον Γεωργίας διΆ εγγράφου προς την δασικήν και άλλας αρμοδίας υπηρεσίας εφιστά την προσοχήν επί της ανάγκης της εγκαίρου και πλήρους οργανώσεως του αντιπυρικού αγώνος διά την περίοδον από 1 Ιουνίου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου προς προστασίαν των δασών.
1974 Με βραδύ ρυθμόν συντελείται η καλλιέργεια βάμβακος εις τον Νομόν μας. Αιτία αι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από μηνός και πλέον. Πάντως με την βελτίωσιν του καιρού θα ενταθεί από της αρχομενης εβδομάδος η σπορά εις τρόπον, ώστεσ να καλυφθεί εις σύντομον χρονικόν διάστημα η προβλεπομένη να καλλιεργηθεί εφέτος έκτασις των 350 χιλ. στρεμμάτων δεδομένου ότι το δυναμικόν εις μηχανικά μέσα εις την περιοχήν ανέρχεται εις 25000 τρακτέρ με ημερησίαν απόδοσιν την σποράν 50 χιλ. στρεμμάτων.
«« 6 / 5 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (6/5)
Τοπικά
1974 : Με βραδύ ρυθμόν συντελείται η καλλιέργεια βάμβακος εις τον Νομόν μας. Αιτία αι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από μηνός και πλέον. Πάντως με την βελτίωσιν του καιρού θα ενταθεί από της αρχομενης εβδομάδος η σπορά εις τρόπον, ώστεσ να καλυφθεί εις σύντομον χρονικόν διάστημα η προβλεπομένη να καλλιεργηθεί εφέτος έκτασις των 350 χιλ. στρεμμάτων δεδομένου ότι το δυναμικόν εις μηχανικά μέσα εις την περιοχήν ανέρχεται εις 25000 τρακτέρ με ημερησίαν απόδοσιν την σποράν 50 χιλ. στρεμμάτων.
1968 : Την ίδρυσιν οικοτροφείου θηλέων εις Καρδίτσαν ανήγγειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κωνσταντίνος, ομιλών κατά την λιτάνευσιν των Ιερών λειψάνων του πολιούχου Αγίου Σεραφείμ. Γραμματεύς δε του ιδρύματος ωρίσθη ο επίτιμος Γυμνασιάρχης Βασ. Αναστασίου.
1966 : Ο ΕΟΤ δι’ εγγράφου προς την Νομαρχίαν ζητεί να γνωρίση εις αυτόν τας εις την περιοχήν του Νομού υφισταμένας μονάς εν λειτουργία ή μη, αι οποίαι παρουσιάζουν αρχαιολογικόν και γενικότερον τουριστικόν ενδιαφέρον.
1966 : Πριν λίγες μέρες στις φιλόξενες αίθουσες του ΚΕΓΕ - κέντρον γεωργικής εκπαιδεύσεως - του αγροτικού αυτού πολιτιστικού μας Κέντρου ο Δ/ντής του κ. Λ. Παπαναργύρου εδέχθη μέλη των συνεταιρισμένων αγελαδοτρόφων Καρδίτσης και περιχώρων. Θέμα: Επιστημονική διατροφή και ανάπτυξις των εξευγενισμένων αγελάδων.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Εν όψει του θέρους το υπουργείον Γεωργίας διΆ εγγράφου προς την δασικήν και άλλας αρμοδίας υπηρεσίας εφιστά την προσοχήν επί της ανάγκης της εγκαίρου και πλήρους οργανώσεως του αντιπυρικού αγώνος διά την περίοδον από 1 Ιουνίου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου προς προστασίαν των δασών.
1969 : Διά Β.Δ. ερρυθμίσθη υπό του υπουργείου Παιδείας ο αριθμός απουσιών, βάσει των οποίων απορρίπτονται ή εξετάζονται τον Σεπτέμβριο οι μαθηταί της Μέσης Εκπαιδεύσεως, κατά τας ακολούθους περιπτώσεις: 1) Μαθηταί σημειώσαντες κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους 100 απουσίας δικαιούνται να εξετασθούν τον προσεχή Ιούνιον, ανεξαρτήτως της αιτίας των απουσιών. 2) Μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 150 απουσίας δύνανται να εξετασθούν τον Ιούνιον αφού δικαιολογήσουν τας πλέον των 100 απουσίας. Εν εναντία περιπτώσει, παραπέμπονται διά τον Σεπτέμβριον. 3) Μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 225 απουσίας παραπέμπονται εις την εξεταστικήν περίοδον του Σεπτεμβρίου αφού δικαιολογήσουν τας 125 απουσίας. Εν εναντία περιπτώσει απορρίπτονται. 4) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, δύνανται να παραπεμφθούν διά τον Σεπτέμβριον μαθηταί σημειώσαντες και μέχρι 275 απουσίας εφΆ όσον αι υπέρ τας 100 απουσίαι οφείλονται πάσαι εις ασθένειαν νομίμως πιστοποιουμένην και αποφανθή περί τούτου ο σύλλογος των διδασκόντων διΆ ητιολογημένης πράξεώς του. 5) Μαθηταί σημειώσαντες αριθμόν απουσιών μεγαλύτερον των 225 απορρίπτονται λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ανεξαρτήτως αιτίας απουσιών, εξαιρέσει της περιπτώσεως της προηγουμένης παραγράφου, καθΆ ήν απορρίπτονται εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβαίνει τας 275.
1967 : * Ο υπουργός Δημοσίων Εργων Τσαρούχης ανεκοίνωσε την πρωίαν ότι ο ρόλος υπουργείου Δημοσίων Εργων θα αρχίση αφ’ ης στιγμής γίνη η καταγραφή των προξενηθεισών ζημιών, οπότε θα αρχίση η ανοικοδόμησις των καταστραφεισών οικιών εκ του προχθεσινού σεισμού εις Ηπειρον και δυτικήν Θεσσαλίαν. Εδόθησαν ήδη οδηγίαι εις την αρμοδίαν διεύθυνσιν δια την άμεσον καταγραφήν των ζημιών και την σύνταξιν του σχετικού προγράμματος. Δραστηρίως ειργάσθη και χθες ολόκληρος η κρατική μηχανή δια την περίθαλψιν των κατοίκων που επλήγησαν από τον προχθεσινόν σεισμόν με την αποστολήν εφοδίων, κλινοσκεπασμάτων, υγειονοομικού υλικού και ατομικού ιματισμού.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Σεραφείμ