E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης εκ της οποίας ως γνωστόν, εξέρχονται Ιερείς - Δημοδιδάσκαλοι δια τας παραμεθορίους περιοχάς ανακοινοί ότι κατόπιν εξετάσεων κατά την 15ην Σεπτεμβρίου 1966 θα προσλάβη πεντήκοντα σπουδαστάς δια την Α’ τάξιν άνευ Ακαδημαϊκού απολυτηρίου. Πάντες οι εισαχθησόμενοι θα είναι υπότροφοι του Κράτους.
1969 Η Καρδίτσα αδελφοποιείται με την δυτικογερμανικήν πόλιν Μπόπφιγκεν (Νομαρχιακή Περιφέρεια ¶λεν Βυρτερβέργης). Σχετικήν απόφασιν έλαβε το συνελθόν χθες την εσπέραν Δημοτικόν Συμβούλιον του οποίου ο πρόεδρος κ. Βασ. Λάππας εξήρε την σημασίαν, αλλά και τας ευμενείς επιπτώσεις εκ της ενεργείας αυτής. Επίσης το Δ.Σ. έλαβε και τας ακολούθους αποφάσεις: 1) Απόδοσις εισφοράς εκ 30 χιλ. δρχ. είς την Αναγέννησιν. 2) Απόδοσις εισφοράς εκ 5 χιλ. είς την Χριστιανικήν Αγωγήν. 3) Παραχώρησις δημοτικής εκτάσεως είς το ΣΕΟ Καρδίτσης (παραπλεύρως οικοδομής κ. Χατζηγώγου). 4) Υιοθεσία υπό του Δήμου Καρδίτσης της Κοινότητος Αγ. Ακακίου. 5) Επιβολή δικαιωμάτων κατά των αυθαιρέτως καταλαμβανόντων δημοτικά κτίσματα και 6) Ίδρυσις Ενορίας Αγ. Δημητρίου.
1970 Ο Νομάρχης Π. Γαλανόπουλος είς στα πλαίσια δραστηριοποιήσεως της κρατικής μηχανής επεσκέφθη χθες την Οικονομικήν Εφορίαν, την Επιθεώρησιν Εργασίας την Εποπτείαν Εμπορίου, το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας και την Νομοκτηνιατρικήν Υπηρεσίαν και συνειργάσθη μετά των Διευθυντών των επι διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός των. Ο κ. Νομάρχης συνέστησεν έντασιν των προσπαθειών εν τη εκτελέσει του υπηρεσιακού καθήκοντος δια την εξυπηρέτησιν των πολιτών και προς υλοποίησιν του πνεύματος της εθνικής επαναστάσεως. Επίσης ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας Επανορθωτικάς φυλακάς και την Εταιρίαν Προστασίας Ανηλίκων. Τέλος ο κ. Γαλανόπουλος εδέχθη χθες εις το Γραφείον του επιτροπάς και μεμονωμένα άτομα και ήκουσε τα αιτήματά των, είς πολλά των οποίων έδωσεν άμεσον λύσιν.
1971 Το έργον υδρεύσεως, που τόσο εταλαιπώρησε τους συμπολίτες με τα χρονοδιαγράμματα για την πορεία της εκτελέσεως και την έναρξιν λειτουργίας του και τις “εγγενείς” του ατέλειες αναγόμενες στον προγραμματισμό - βρίσκεται τώρα προς το τέλος, φθάσαμε - επί τέλους - σε σημείο ώστε οι επί μέρους ανάδοχοι νΆ απδεσμευθούν από τις ατέλειες, να υπερπηδήσουν μια σειρά δυσχερειών και να συντονίσουν την πρόοδο εργασιών. Οι τελευταίες φάσεις εργασιών σΆ όλους τους τομείς του πολυσύνθετου και πολύπλοκου πράγματι έργου βρίσκονται στο τέρμα. Είναι κυριολεκτικώς ζήτημα ολίγων εβδομάδων. Και ας μην υποτιμηθή ένα γεγονός: το έργον υδρεύσεως Καρδίτσης είναι το δεύτερον στην Ελλάδα - μετά Ούλεν - από πλευράς τελειότητος. Ενάμισυ περίπου μήνας μας χωρίζει ακόμη από την έναρξη των δοκιμών για να διαπιστωθή η υποδειγματική - όπως πιστεύεται - λειτουργία του γιγανιαίου έργου - ανεκτίμητη προσφορά της σημερινής Κυβερνήσεως. Επι τόπου χθες όλοι οι ανάδοχοι των επι μέρους τομέων του έργου, με τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων. Προσωπική παρακολούθησις και κατεύθυνσις των εργασιών από τους αναδόχους - διακεκριμένους τεχνικούς - και τον έχοντα την τεχνική επίβλεψην του όλου έργου προϊστάμενου ΤΥΔΚ κ. Αγγελούση.
1972 Διά πρώτην φοράν από του 1964 η Ελλάς εμφανίζεται κατέχουσα υπερβολικώς περιορισμένα αποθέματα εξαγωγίμων καπνών και είναι επίσης η πρώτη φορά, μετά πάροδον πολλών ετών, που η αγορά ελληνικών καπνών λειτουργεί χωρίς το πιεστικόν βάρος τεραστίων αποθεμάτων καπνών παλαιάς εσοδείας. Αι ανωτέρω διαπιστώσεις αναφέρονται εις ενδιαφέρον άρθρον του κ. Β. Θασίτη, το οποίον δημοσιεύεται εις το υπΆ αριθμ. 42 τεύχος της ετησίας εκδόσεως «Τρέντ γουίθ Γκρής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικότερον, τονίζεται ότι, χάρις εις τα πολυαρίθμους πωλήσεις τας πραγματοποιηθείσας κατά τα δύο τελευταία έτη, τα αποθέματα καπνού, τα οποία ευρίσκοντο εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού κατά την 1ην Απριλίου 1972, υπελογίζοντο εις 16.000 τόννους έναντι 46.000 τόννων του 1971 και 59.000 τόννων του 1970.
1973 Υπό του τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών εγένετο η επιλογή 125 ανέργων κατασκηνωτών ηλικίας 5-14 ετών διά την πρώτην Κατασκηνωτικήν περίοδον των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ Καρδίτσης. Ομοίως εγένετο η επιλογή 125 θηλέων κατασκηνωτριών διά την ΒΆ περίοδον της ιδίας κατασκηνώσεως.
1975 Τας πρώτας απογευματινάς ώρας (13.30 περίπου) χθές πυρκαϊά εξερράγη εις το ναϊδριον του Αγίου Σεραφείμ το οποίον και υπέστη μεγάλας ζημίας. Διεσώθησαν οι εξωτερικοί τοίχοι, η οροφή και η στέγη. Η έναρξις της πυρκαιάς δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή και η Πυροσβεστική υπηρεσία ενετόπισε μεν το πυρ κατεστράφησαν όμως ανεκτιμήτου αξίας ιεραί εικόνες καθώς και η αργυρά λειψανοθήκη όπου εφυλάσσετο η Ιερά κάρα του Αγίου Σεραφείμ. Η τελευταία διεσώθη. Κατεστράφησαν ολοσχερώς μεγάλη χρυσοποίκιλτος εικών του Αγίου Σεραφείμ φιλοτεχνηθείσα το 1601 εν Μόσχα, δύο προσκυνητάρια, αριθμός εικόνων κ.λπ. σκεύη. Δεν εγνώσθη η προέλευσις του πυρός. ΚατΆ άλλας πληροφορίας εις αριθμόν εικόνων αι ζημίαι δεν είναι ανεπανόρθωτοι. Περί της πυρκαϊάς ειδοποιήθη χθές ο απουσιάζων διΆ οικογενειακούς λόγους Σεβ. Μητροπολίτης ο οποίος πιθανόν να επιστρέψη ενταύθα. Αλλαι πληροφορίαι αναφέρουν τα εξής: Αι ζημίαι δεν είναι τόσον εκτεταμέναι και πολλαί εικόνες έχουν διασωθή. Η λειψανοθήκη υπέστη μεν ζημίας αλλΆ η κάρα του Αγίου Σεραφείμ δεν ευρίσκετο εντός αυτής. Αυτό φέρεται ειπών ο ηγούμενος εις αξιωματικόν της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
«« 10 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (10/7)
Τοπικά
1975 : Τας πρώτας απογευματινάς ώρας (13.30 περίπου) χθές πυρκαϊά εξερράγη εις το ναϊδριον του Αγίου Σεραφείμ το οποίον και υπέστη μεγάλας ζημίας. Διεσώθησαν οι εξωτερικοί τοίχοι, η οροφή και η στέγη. Η έναρξις της πυρκαιάς δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή και η Πυροσβεστική υπηρεσία ενετόπισε μεν το πυρ κατεστράφησαν όμως ανεκτιμήτου αξίας ιεραί εικόνες καθώς και η αργυρά λειψανοθήκη όπου εφυλάσσετο η Ιερά κάρα του Αγίου Σεραφείμ. Η τελευταία διεσώθη. Κατεστράφησαν ολοσχερώς μεγάλη χρυσοποίκιλτος εικών του Αγίου Σεραφείμ φιλοτεχνηθείσα το 1601 εν Μόσχα, δύο προσκυνητάρια, αριθμός εικόνων κ.λπ. σκεύη. Δεν εγνώσθη η προέλευσις του πυρός. ΚατΆ άλλας πληροφορίας εις αριθμόν εικόνων αι ζημίαι δεν είναι ανεπανόρθωτοι. Περί της πυρκαϊάς ειδοποιήθη χθές ο απουσιάζων διΆ οικογενειακούς λόγους Σεβ. Μητροπολίτης ο οποίος πιθανόν να επιστρέψη ενταύθα. Αλλαι πληροφορίαι αναφέρουν τα εξής: Αι ζημίαι δεν είναι τόσον εκτεταμέναι και πολλαί εικόνες έχουν διασωθή. Η λειψανοθήκη υπέστη μεν ζημίας αλλΆ η κάρα του Αγίου Σεραφείμ δεν ευρίσκετο εντός αυτής. Αυτό φέρεται ειπών ο ηγούμενος εις αξιωματικόν της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1973 : Υπό του τμήματος Κοιν. Υπηρεσιών εγένετο η επιλογή 125 ανέργων κατασκηνωτών ηλικίας 5-14 ετών διά την πρώτην Κατασκηνωτικήν περίοδον των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ Καρδίτσης. Ομοίως εγένετο η επιλογή 125 θηλέων κατασκηνωτριών διά την ΒΆ περίοδον της ιδίας κατασκηνώσεως.
1970 : Ο Νομάρχης Π. Γαλανόπουλος είς στα πλαίσια δραστηριοποιήσεως της κρατικής μηχανής επεσκέφθη χθες την Οικονομικήν Εφορίαν, την Επιθεώρησιν Εργασίας την Εποπτείαν Εμπορίου, το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας και την Νομοκτηνιατρικήν Υπηρεσίαν και συνειργάσθη μετά των Διευθυντών των επι διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός των. Ο κ. Νομάρχης συνέστησεν έντασιν των προσπαθειών εν τη εκτελέσει του υπηρεσιακού καθήκοντος δια την εξυπηρέτησιν των πολιτών και προς υλοποίησιν του πνεύματος της εθνικής επαναστάσεως. Επίσης ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας Επανορθωτικάς φυλακάς και την Εταιρίαν Προστασίας Ανηλίκων. Τέλος ο κ. Γαλανόπουλος εδέχθη χθες εις το Γραφείον του επιτροπάς και μεμονωμένα άτομα και ήκουσε τα αιτήματά των, είς πολλά των οποίων έδωσεν άμεσον λύσιν.
1969 : Η Καρδίτσα αδελφοποιείται με την δυτικογερμανικήν πόλιν Μπόπφιγκεν (Νομαρχιακή Περιφέρεια ¶λεν Βυρτερβέργης). Σχετικήν απόφασιν έλαβε το συνελθόν χθες την εσπέραν Δημοτικόν Συμβούλιον του οποίου ο πρόεδρος κ. Βασ. Λάππας εξήρε την σημασίαν, αλλά και τας ευμενείς επιπτώσεις εκ της ενεργείας αυτής. Επίσης το Δ.Σ. έλαβε και τας ακολούθους αποφάσεις: 1) Απόδοσις εισφοράς εκ 30 χιλ. δρχ. είς την Αναγέννησιν. 2) Απόδοσις εισφοράς εκ 5 χιλ. είς την Χριστιανικήν Αγωγήν. 3) Παραχώρησις δημοτικής εκτάσεως είς το ΣΕΟ Καρδίτσης (παραπλεύρως οικοδομής κ. Χατζηγώγου). 4) Υιοθεσία υπό του Δήμου Καρδίτσης της Κοινότητος Αγ. Ακακίου. 5) Επιβολή δικαιωμάτων κατά των αυθαιρέτως καταλαμβανόντων δημοτικά κτίσματα και 6) Ίδρυσις Ενορίας Αγ. Δημητρίου.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Διά πρώτην φοράν από του 1964 η Ελλάς εμφανίζεται κατέχουσα υπερβολικώς περιορισμένα αποθέματα εξαγωγίμων καπνών και είναι επίσης η πρώτη φορά, μετά πάροδον πολλών ετών, που η αγορά ελληνικών καπνών λειτουργεί χωρίς το πιεστικόν βάρος τεραστίων αποθεμάτων καπνών παλαιάς εσοδείας. Αι ανωτέρω διαπιστώσεις αναφέρονται εις ενδιαφέρον άρθρον του κ. Β. Θασίτη, το οποίον δημοσιεύεται εις το υπΆ αριθμ. 42 τεύχος της ετησίας εκδόσεως «Τρέντ γουίθ Γκρής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικότερον, τονίζεται ότι, χάρις εις τα πολυαρίθμους πωλήσεις τας πραγματοποιηθείσας κατά τα δύο τελευταία έτη, τα αποθέματα καπνού, τα οποία ευρίσκοντο εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού κατά την 1ην Απριλίου 1972, υπελογίζοντο εις 16.000 τόννους έναντι 46.000 τόννων του 1971 και 59.000 τόννων του 1970.
1971 : Το έργον υδρεύσεως, που τόσο εταλαιπώρησε τους συμπολίτες με τα χρονοδιαγράμματα για την πορεία της εκτελέσεως και την έναρξιν λειτουργίας του και τις “εγγενείς” του ατέλειες αναγόμενες στον προγραμματισμό - βρίσκεται τώρα προς το τέλος, φθάσαμε - επί τέλους - σε σημείο ώστε οι επί μέρους ανάδοχοι νΆ απδεσμευθούν από τις ατέλειες, να υπερπηδήσουν μια σειρά δυσχερειών και να συντονίσουν την πρόοδο εργασιών. Οι τελευταίες φάσεις εργασιών σΆ όλους τους τομείς του πολυσύνθετου και πολύπλοκου πράγματι έργου βρίσκονται στο τέρμα. Είναι κυριολεκτικώς ζήτημα ολίγων εβδομάδων. Και ας μην υποτιμηθή ένα γεγονός: το έργον υδρεύσεως Καρδίτσης είναι το δεύτερον στην Ελλάδα - μετά Ούλεν - από πλευράς τελειότητος. Ενάμισυ περίπου μήνας μας χωρίζει ακόμη από την έναρξη των δοκιμών για να διαπιστωθή η υποδειγματική - όπως πιστεύεται - λειτουργία του γιγανιαίου έργου - ανεκτίμητη προσφορά της σημερινής Κυβερνήσεως. Επι τόπου χθες όλοι οι ανάδοχοι των επι μέρους τομέων του έργου, με τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων. Προσωπική παρακολούθησις και κατεύθυνσις των εργασιών από τους αναδόχους - διακεκριμένους τεχνικούς - και τον έχοντα την τεχνική επίβλεψην του όλου έργου προϊστάμενου ΤΥΔΚ κ. Αγγελούση.
1966 : Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης εκ της οποίας ως γνωστόν, εξέρχονται Ιερείς - Δημοδιδάσκαλοι δια τας παραμεθορίους περιοχάς ανακοινοί ότι κατόπιν εξετάσεων κατά την 15ην Σεπτεμβρίου 1966 θα προσλάβη πεντήκοντα σπουδαστάς δια την Α’ τάξιν άνευ Ακαδημαϊκού απολυτηρίου. Πάντες οι εισαχθησόμενοι θα είναι υπότροφοι του Κράτους.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή