E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 Προς τον Υπουργόν Γεωργίας κ. Αλέξ. Ματθαίου επεδόθη υπό του δημάρχου κ. Τσικρίκη το κατωτέρω υπόμνημα. Την πόλιν μας και ιδιαιτέρως ολόκληρον την περιοχήν μας, απασχολούν πλείστα όσα θέματα σχέσιν έχοντα κυρίως με την οικονομικήν της ανάπτυξιν και την δημιουργίαν ικανών προϋποθέσεων διά την περαιτέρω εξέλιξίν της και σταδιοδρομίαν ως πρωτευούσης ενός παραγωγικοτάτου Νομού, αλλά εγκαταλελειμμένου μέχρι σήμερα. Εις Υμάς κ. Υπουργέ, ως πρώτον Υπουργόν της Εθνικής Κυβερνήσεως που επισκέπτεσθε την πόλιν μας και εις την εκ της 21ης Απριλίου 1967, προερχομέην Εθνικήν Κυβέρνησιν, αποβλέπομεν διά την επίλυσιν των κάτωθι σοβαρωτάτων αιτημάτων μας. 1) Ιδρυσις Εργοστασίου Γάλακτος. Η εις τον νομόν μας ίδρυσις εργοστασίου γάλακτος δυναμικότητος 100 τόν. κρίνεται αναγκαία καθόσον το εις Τρίκαλα υπάρχον εργοστάσιον είναι μικρής δυναμικότητος και δεν είναι εις θέσιν ν’ απορροφήση πέραν των 3 τόν. ημερησίως. Ο Νομός μας παράγει ημερησίως 30 τόν. γάλακτος με την υποτυπώδη διατροφήν των 42.000 αγελάδων εξ ών 20.000 βελτιωμένων φυλών. Με το σημερινόν δυναμικόν αγελάδων η παραγωγή δύναται ν’ ανέλθη εις εξήκοντα τόννους ημερησίως και εφ’ όσον η Κοινοπραξία Θεσσαλικών Ενώσεων ενισχυομένη υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως πραγματοποιήση την ίδρυσιν (βάσει εγκριθεισών μελετών) εν Καρδίτση και εις άλλας Θεσσαλικάς Πόλεις τας μονάδας παρασκευής συνθέτων ζωοτροφών ημερησία παραγωγή γάλακτος θα υπερβή τους 100 τόννους.
1969 Διετέθη πίστωσις 1 εκατ. 732 χιλ. δραχμών διά την καταβολήν της εκ 200 δραχμών κατά στρέμμα επιδοτήσεως εις τους δικαιούχους παραγωγούς επισπόρου καλλιεργείας υβριδίων αραβοσίτου. Το ανωτέρω ποσόν κατενεμήθη εις τα υποκαταστήματα ΑΤΕ, εις τα οποια έχουν ήδη σταλή υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας και αι καταστάσεις δικαιούχων, ως εξής: Καρδίτσης 1.114.000, Σοφάδων 67.300, Παλαμά 247.00, Μουζακίου 192.800, Τρικάλων 41.600 και Λαρίσης 69.200. Κατόπιν τούτου οι παραγωγοί δέον όπως σπεύσουν εις τα υποκαταστήματα διά την εί σπραξιν της επιδοτήσεως.
1970 Πληροφορούμεθα ότι ο ΑΟΚ διαπραγματεύεται την πρόσληψιν αρίστου προπονητού ο οποιος αφικνείται σήμερον εις Καρδίτσαν προκειμένου να συζητήσει με την Διοίκησιν του Συλλόγου ορισμένας λεπτομερείας πρό της υπογραφής της σχετικής συμβάσεων. Ο υπό πρόσληψιν προπονητής διετέλεσε τεχνικός σωματείων Α’ κατηγορίας ως και ισχυρών τοιούτων Β’ κατηγορίας. Ο ΑΟΚ είναι για όλους μας θρησκεία. Και όρκος μας είναι να τον ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, τιμώντας και την πόλη μας που μας ανέδειξε. Οι ποδοσφαιρισταί: Γεώργιος Κοιλούκος, Ιωάννης Τάντος, Ευθύμιος Μιχαλόπουλος, Βασ. Τσιαμούλης, Αθ. Σκούρας, Γεώργιος Πάπαρης, Νικ. Μπουντόλος, Θωμάς Σκούρας, Μιχάλης Τάντος, Θεόφιλος Χαλατσάκος, Κων/νος Τάντος, Χρήστος Σίσκος, Σωκράτης Μανόπουλος, Αλέξανδρος Κρεμμύδας, Σωτήριος Ψαρόπουλος, Γεώργιος Τσιτούρης, Νικόλαος Ντανοβασίλης, Ιωάννης Θώδης, Δήμος Κουζαμάνης, Ηλ. Σίσκος.
1971 Η 13η ομάς Φοιτητικών εξορμήσεων ανεχώρησεν το παρελθόν Σάββατον εκ της Κοινότητας Αγίας Τριάδος και εγκατεστάθη εις την κοινότητα Μαραθέας προς συνέχισιν του έργου της. Επί τη αναχωρήσει της εκ της Κοινότητος Αγίας Τριάδος διωργάνωσε ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ της τοπικής ομάδος και εκ της οποίας νικήτρια ανεδείχθη η ομάς της Αγίας Τριάδος με σκορ 2-1. Τα αθλοθετηθέντα υπό της ως άνω ομάδος έπαθλα (κύπελλον δια την νικητρίαν και ποδοσφαιρικήν μπάλαν δια την ηττηθείσαν) απένειμεν ο παραστάς εις την συνάντησιν κ. Νομάρχης όστις απένειμεν παραλλήλως και τα βραβεία εις τους μαθητάς οι οποίοι κατέλαβαν τας πρώτας θέσεις εις τον υπό της ως άνω ομάδος διενεργηθέντα διαγωνισμόν. Επωφελήθη δε της ευκαιρίας να ομιλήση προς τους συγκεντρωθέντας κατοίκους της Μαραθέας και Αγίας Τριάδος σχετικά με την σημασίαν του αθλητισμού, της καθαριότητας - επ’ ευκαιρία της νομαρχιακής εξορμήσεως δια την καθαριότητα - και εν γένει δια την ανασυγκρότησιν και εξυγίανσιν της Ελλάδος από του 1967 και εντεύθεν. Ωμίλησε δε ευχαριστών το κ. Νομάρχην, τους προέδρους και τους κατοίκους δια την εν γένει σενεργαίαν τους με το φοιτητικόν κλιμάκιον ο εκπρόσωπος των φοιτητών, φοιτητής της Φυσ/κης Ψυχογυιός Ιωάννης Ομαδάρχης.
1972 Ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης συνοδευόμενος υπό του κ. Καναρού της Περ. Δ/σεως, του Δημάρχου Μουζακίου, του Μηχανικού κ. Ν. Γ΄γου και Παπαντώνη εργοδηγού της Δ/σεως Τεχν. Υπηρεσιών περιόδευσε καθ’ όλην την ημέραν της Κυριακής την ορεινήν Αργιθέαν. Καθ’ όλην την διαδρομήν κάτοικοι των εκατέρωθεν της οδού Κοινοτήτων ευρίσκοντο επί της οδού ίνα χαιρετίσουν τον κ. Νομάρχην. Περί την μεσημβρίαν έφθασαν εις την τοποθεσίαν «Πέντε Αδέλφια» του οικισμού Συκεών όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι ιερείς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καταφυλλίου, Αργυρίου, Βραγκιανών, Μαράθου, Πετρωτού, Στεφανιάδος και πλήθος κόσμου. Τον Νομάρχην προσεφώνησε δι’ ωραίας προσλαλιάς ο Δ/ντής του Δημ. Σχολείου Πετρωτού απηγγέλθησαν δε ποιήματα υπό μαθητών. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης από την θέση «Αλώνια» ενημερώθη επί του έργου της διανοίξεως της οδού προς την γέφυραν Κόρακα της συνδεούσης τον Νομόν Καρδίτσης με την Αρταν έδωσε δε οδηγίας συνεχίσεως και βελτιώσεως του έργου ώστε να καταστή δυνατή η σύνδεσις εντός του φθινοπώρου. Ακολούθως ενημερώθη υπό των Προέδρων των Κοινοτήτων επί των θεμάτων των απασχολούντων την περιοχήν. Το απόγευμα επεσκέφθη τας κοινότητας Ανθηρού και Αρ γιθέας όπου μετά τας προσφωνήσεις ενώπιον μεγάλων συγκεντρώσεων κατοίκων ενημερώθη υπό των Προέδρων διά τα απασχολούντα τας Κοινότητας ταύτας προβλήματα.
1975 Ανεκοινώθη από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ότι η συγκέντρωση σίτου προχωρεί κανονικώς και μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί ποσότητες ηυξημένες έναντι του παρελθόντος έτους καίτοι η συγκέντρωση άρχισε με καθυστέρηση. Κατά το παρελθόν έτος είχαν παραληφθεί κατά την αυτήν περίοδον από μεν την ΚΥΔΕΠ 41.000 τόννοι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 48.400 τόννοι, από δε την αλευροβιομηχανία είχαν παραληφθή κατά το παρελθόν έτος 36.000 τόννοι, ενώ κατά το τρέχον έτος 56.600 τόννοι. Επομένως κατά το παρελθόν έτος είχαν παραληφθή κατά την αυτήν περίοδον, 77.000 σίτου, ενώ κατά το τρέχον έτος έχουν παραληφθή 105.000 τόννοι. Έχομεν δηλαδή αύξηση κατά 36% της παραληφθείσης εφέτος ποσότητος έναντι της περυσινής κατά τον αυτά χρόνο. Επίσης παρελήφθησαν εφέτος μέχρι στιγμής 60.000 τόννοι κριθής, έναντι 52.000 τόννων του παρελθόντος έτους.
«« 13 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (13/7)
Τοπικά
1972 : Ο Νομάρχης κ. Φοίβος Καζάκης συνοδευόμενος υπό του κ. Καναρού της Περ. Δ/σεως, του Δημάρχου Μουζακίου, του Μηχανικού κ. Ν. Γ΄γου και Παπαντώνη εργοδηγού της Δ/σεως Τεχν. Υπηρεσιών περιόδευσε καθ’ όλην την ημέραν της Κυριακής την ορεινήν Αργιθέαν. Καθ’ όλην την διαδρομήν κάτοικοι των εκατέρωθεν της οδού Κοινοτήτων ευρίσκοντο επί της οδού ίνα χαιρετίσουν τον κ. Νομάρχην. Περί την μεσημβρίαν έφθασαν εις την τοποθεσίαν «Πέντε Αδέλφια» του οικισμού Συκεών όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι ιερείς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καταφυλλίου, Αργυρίου, Βραγκιανών, Μαράθου, Πετρωτού, Στεφανιάδος και πλήθος κόσμου. Τον Νομάρχην προσεφώνησε δι’ ωραίας προσλαλιάς ο Δ/ντής του Δημ. Σχολείου Πετρωτού απηγγέλθησαν δε ποιήματα υπό μαθητών. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης από την θέση «Αλώνια» ενημερώθη επί του έργου της διανοίξεως της οδού προς την γέφυραν Κόρακα της συνδεούσης τον Νομόν Καρδίτσης με την Αρταν έδωσε δε οδηγίας συνεχίσεως και βελτιώσεως του έργου ώστε να καταστή δυνατή η σύνδεσις εντός του φθινοπώρου. Ακολούθως ενημερώθη υπό των Προέδρων των Κοινοτήτων επί των θεμάτων των απασχολούντων την περιοχήν. Το απόγευμα επεσκέφθη τας κοινότητας Ανθηρού και Αρ γιθέας όπου μετά τας προσφωνήσεις ενώπιον μεγάλων συγκεντρώσεων κατοίκων ενημερώθη υπό των Προέδρων διά τα απασχολούντα τας Κοινότητας ταύτας προβλήματα.
1971 : Η 13η ομάς Φοιτητικών εξορμήσεων ανεχώρησεν το παρελθόν Σάββατον εκ της Κοινότητας Αγίας Τριάδος και εγκατεστάθη εις την κοινότητα Μαραθέας προς συνέχισιν του έργου της. Επί τη αναχωρήσει της εκ της Κοινότητος Αγίας Τριάδος διωργάνωσε ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ της τοπικής ομάδος και εκ της οποίας νικήτρια ανεδείχθη η ομάς της Αγίας Τριάδος με σκορ 2-1. Τα αθλοθετηθέντα υπό της ως άνω ομάδος έπαθλα (κύπελλον δια την νικητρίαν και ποδοσφαιρικήν μπάλαν δια την ηττηθείσαν) απένειμεν ο παραστάς εις την συνάντησιν κ. Νομάρχης όστις απένειμεν παραλλήλως και τα βραβεία εις τους μαθητάς οι οποίοι κατέλαβαν τας πρώτας θέσεις εις τον υπό της ως άνω ομάδος διενεργηθέντα διαγωνισμόν. Επωφελήθη δε της ευκαιρίας να ομιλήση προς τους συγκεντρωθέντας κατοίκους της Μαραθέας και Αγίας Τριάδος σχετικά με την σημασίαν του αθλητισμού, της καθαριότητας - επ’ ευκαιρία της νομαρχιακής εξορμήσεως δια την καθαριότητα - και εν γένει δια την ανασυγκρότησιν και εξυγίανσιν της Ελλάδος από του 1967 και εντεύθεν. Ωμίλησε δε ευχαριστών το κ. Νομάρχην, τους προέδρους και τους κατοίκους δια την εν γένει σενεργαίαν τους με το φοιτητικόν κλιμάκιον ο εκπρόσωπος των φοιτητών, φοιτητής της Φυσ/κης Ψυχογυιός Ιωάννης Ομαδάρχης.
1970 : Πληροφορούμεθα ότι ο ΑΟΚ διαπραγματεύεται την πρόσληψιν αρίστου προπονητού ο οποιος αφικνείται σήμερον εις Καρδίτσαν προκειμένου να συζητήσει με την Διοίκησιν του Συλλόγου ορισμένας λεπτομερείας πρό της υπογραφής της σχετικής συμβάσεων. Ο υπό πρόσληψιν προπονητής διετέλεσε τεχνικός σωματείων Α’ κατηγορίας ως και ισχυρών τοιούτων Β’ κατηγορίας. Ο ΑΟΚ είναι για όλους μας θρησκεία. Και όρκος μας είναι να τον ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, τιμώντας και την πόλη μας που μας ανέδειξε. Οι ποδοσφαιρισταί: Γεώργιος Κοιλούκος, Ιωάννης Τάντος, Ευθύμιος Μιχαλόπουλος, Βασ. Τσιαμούλης, Αθ. Σκούρας, Γεώργιος Πάπαρης, Νικ. Μπουντόλος, Θωμάς Σκούρας, Μιχάλης Τάντος, Θεόφιλος Χαλατσάκος, Κων/νος Τάντος, Χρήστος Σίσκος, Σωκράτης Μανόπουλος, Αλέξανδρος Κρεμμύδας, Σωτήριος Ψαρόπουλος, Γεώργιος Τσιτούρης, Νικόλαος Ντανοβασίλης, Ιωάννης Θώδης, Δήμος Κουζαμάνης, Ηλ. Σίσκος.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Ανεκοινώθη από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ότι η συγκέντρωση σίτου προχωρεί κανονικώς και μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί ποσότητες ηυξημένες έναντι του παρελθόντος έτους καίτοι η συγκέντρωση άρχισε με καθυστέρηση. Κατά το παρελθόν έτος είχαν παραληφθεί κατά την αυτήν περίοδον από μεν την ΚΥΔΕΠ 41.000 τόννοι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 48.400 τόννοι, από δε την αλευροβιομηχανία είχαν παραληφθή κατά το παρελθόν έτος 36.000 τόννοι, ενώ κατά το τρέχον έτος 56.600 τόννοι. Επομένως κατά το παρελθόν έτος είχαν παραληφθή κατά την αυτήν περίοδον, 77.000 σίτου, ενώ κατά το τρέχον έτος έχουν παραληφθή 105.000 τόννοι. Έχομεν δηλαδή αύξηση κατά 36% της παραληφθείσης εφέτος ποσότητος έναντι της περυσινής κατά τον αυτά χρόνο. Επίσης παρελήφθησαν εφέτος μέχρι στιγμής 60.000 τόννοι κριθής, έναντι 52.000 τόννων του παρελθόντος έτους.
1969 : Διετέθη πίστωσις 1 εκατ. 732 χιλ. δραχμών διά την καταβολήν της εκ 200 δραχμών κατά στρέμμα επιδοτήσεως εις τους δικαιούχους παραγωγούς επισπόρου καλλιεργείας υβριδίων αραβοσίτου. Το ανωτέρω ποσόν κατενεμήθη εις τα υποκαταστήματα ΑΤΕ, εις τα οποια έχουν ήδη σταλή υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας και αι καταστάσεις δικαιούχων, ως εξής: Καρδίτσης 1.114.000, Σοφάδων 67.300, Παλαμά 247.00, Μουζακίου 192.800, Τρικάλων 41.600 και Λαρίσης 69.200. Κατόπιν τούτου οι παραγωγοί δέον όπως σπεύσουν εις τα υποκαταστήματα διά την εί σπραξιν της επιδοτήσεως.
1967 : Προς τον Υπουργόν Γεωργίας κ. Αλέξ. Ματθαίου επεδόθη υπό του δημάρχου κ. Τσικρίκη το κατωτέρω υπόμνημα. Την πόλιν μας και ιδιαιτέρως ολόκληρον την περιοχήν μας, απασχολούν πλείστα όσα θέματα σχέσιν έχοντα κυρίως με την οικονομικήν της ανάπτυξιν και την δημιουργίαν ικανών προϋποθέσεων διά την περαιτέρω εξέλιξίν της και σταδιοδρομίαν ως πρωτευούσης ενός παραγωγικοτάτου Νομού, αλλά εγκαταλελειμμένου μέχρι σήμερα. Εις Υμάς κ. Υπουργέ, ως πρώτον Υπουργόν της Εθνικής Κυβερνήσεως που επισκέπτεσθε την πόλιν μας και εις την εκ της 21ης Απριλίου 1967, προερχομέην Εθνικήν Κυβέρνησιν, αποβλέπομεν διά την επίλυσιν των κάτωθι σοβαρωτάτων αιτημάτων μας. 1) Ιδρυσις Εργοστασίου Γάλακτος. Η εις τον νομόν μας ίδρυσις εργοστασίου γάλακτος δυναμικότητος 100 τόν. κρίνεται αναγκαία καθόσον το εις Τρίκαλα υπάρχον εργοστάσιον είναι μικρής δυναμικότητος και δεν είναι εις θέσιν ν’ απορροφήση πέραν των 3 τόν. ημερησίως. Ο Νομός μας παράγει ημερησίως 30 τόν. γάλακτος με την υποτυπώδη διατροφήν των 42.000 αγελάδων εξ ών 20.000 βελτιωμένων φυλών. Με το σημερινόν δυναμικόν αγελάδων η παραγωγή δύναται ν’ ανέλθη εις εξήκοντα τόννους ημερησίως και εφ’ όσον η Κοινοπραξία Θεσσαλικών Ενώσεων ενισχυομένη υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως πραγματοποιήση την ίδρυσιν (βάσει εγκριθεισών μελετών) εν Καρδίτση και εις άλλας Θεσσαλικάς Πόλεις τας μονάδας παρασκευής συνθέτων ζωοτροφών ημερησία παραγωγή γάλακτος θα υπερβή τους 100 τόννους.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή