E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Αιμίλιος 
 Αιμιλία 
Έτος Γεγονός
1966 Ο Δικηγορικός Συλλογος Θεσσαλονίκης με τηλεγράφημά του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί να εξευρεθεί κατάλληλος αίθουσα δια την διεξαγωγήν της δίκης Λαμπράκη, ήτις ωρίσθη δια την 3ην Οκτωβρίου, δεδομένου ότι η αίθουσα του Κακουργιοδικείου είναι εντελώς ακατάλληλος. Ως κατάλληλον κρίνει την μεγάλην αίθουσαν διαλέξεων της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, την οποία και προτείνει.
1967 O Nομάρχης Καρδίτσης κ. Π. Γαρέφης εις εκτέλεσιν του προγράμματός του περιοδεικών εις την ύπαιθρον του Νομού επεσκέφθη τας Κοινοτητας Αγναντερού, Ριζοβουνίου και Αρτεσιανοόυ, προς εξέτασιν των θεμάτων που τας απασχολούν. Εις Αγναντερόν επελήφθη του θέματος του αφορώντος το φράγμα Καλογρηανών το οποίον υπερεκχυλίζει πλημμυρίζον την περιοχήν της Κοινότητος. Ο κ. Νομάρχης διέταξεν την μετάβασιν μηχανικού προς εξέτασιν της υφισταμένης καταστάσεως του φράγματος και λήψιν των αναγκαιούντων μέτρων. Ωσαύτως διέταξεν την διενέργειαν ψεκασμών των λιμναζόντων υδάτων και απεφάσισεν την άμεσον εκτέλεσιν εξυγιαντικού αποχετευτικού έργου διά να απαλλαγή η Κοινότης των ακαθάρτων λιμναζόντων υδάτων.
1969 Η βαμβακοκαλλιέργεια, εις τον Νομόν μας επεκτείνεται και καθ’ όλας τας ενδείξεις θα καταλάβη κατά τα αμέσως προσεχή έτη την πρώτην θέσιν. Ενδεικτικόν είναι το γεγονός, ότι εφέτος εκαλλιεργήθη έκτασις μεγαλυτέρα κατά 50 χιλ. στρέμματα βάμβακος έναντι του παρελθόντος έτους. Κυριώτερον κίνητρον διά την επέκτασιν της βαμβακοκαλλιέργειας απετέλεσε το υψηλόν εισόδημα, που αποφέρει είς τους παραγωγούς το προϊόν. Αναφέρεται σχετικώς, ότι εφέτος οι βαμβακοπαραγωγοί θα εισπράξουν εκ της διαθέσεως του προϊοντος των 400 εκ. δραχμών, εφ’όσον, βεβαίως, επικρατήσουν ευνοϊκαί καιρικαί συνθήκαι κατά την κρίσιμον περίοδον απο 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου. Ήδη η πορεία αναπτύξεως των βαμβακοφυτειών θεωρείται λίαν ικανοποιητική, η δε συνολική παραγωγή, κατά τας προβλέψεις της αρμόδιας υπηρεσίας θα ανέλθη είς 40 εκ. κιλά, επί καλλιεργηθείσης εκτάσεως 160 χιλ. στρεμμάτων.
1970 Ο υπουργός εργασίας υπέγραψεν απόφασιν δια της οποίας προβλέπεται η χορήγησις κατοικίας είς τους υποστάντας ολικήν και διαρκή αναπηρίαν είτε εξ εργατικού ατυχήματος είτε εκ κοινής νόσου εργατοϋπαλλήλους της χώρας, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται εκ των λόγων τούτων από οργανισμούς κυρίας ασφαλίσεως και προστατεύουν σύζυγον και εν τουλάχιστον τέκνον. Είς την απόφασιν ορίζεται επίσης, ότι είς περίπτωσιν θανάτου του δικαιούχου δικαιούνται άνευ κληρώσεως εργατικήν κατοικίαν τα προστατευόμενα τέκνα αυτού. Ομοίως το αυτό δικαίωμα έχουν και τα προστατευόμενα τέκνα αποβιώσαντος εργατοϋπαλλήλου συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Τέλος διά της ίδιας αποφάσεως ορίζεται, ότι κατάς κληρώσεις εργατικών κατοικιών ποσοστόν 25% του όλου αριθμού των προς κλήρωσιν διαμερισμάτων αποχωρίζεται και διατίθεται άνευ κληρώσεως είς τους πολύτεκνους αρχηγούς οικογενείας, τους προστατεύοντας τουλάχιστον πέντε ανήλικα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εφ’όσον είναι αγαμα.
1971 Νέαν πολεμικήν μονάδα με χρήματα του δημοσίου απέκτησε το πολεμικόν. Πρόκειται περί αντιτορπιλλικού εις το οποίον εδόθη το όνομα “Ανδρέας Μιαούλης” Το σκάφος ηγόρασεν η Ελλάς δια την ενίσχυσιν του πολεμικού Ναυτικού από τας Ηνωμένας Πολιτείας. Η Ελληνική σημαία υψώθη χθες επί της ελληνικής μονάδος κατά την διάρκειαν επισήμου τελετής εις την αμερικανικήν βάσιν του Νιού Πορτ.
1972 Εκ της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανακοινούται, ότι δια τροποποιήσεως του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 1972 η αρχικώς διατεθείσα πίστωσις εξ 63 εκ. 61 χιλ. δραχμών διά τα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανηλθέν εις το ποσόν των 81 εκ. 330 χιλ. δραχμών. Η εκ. 18 εκ. 269 εκ. δραχμων αύξησις της πιστώσεως οφείλεται εις την ένταξιν εις το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νέων Διδακτηρίων καθώς και εις την αύξησιν των πιστώσεων των ήδη χρηματοδοτηθέντων Δικαστηρίων. Ούτω εις τον Νομόν Καρδίτσης διατίθεται πίστωσις εκ 18 εκ. 334 χιλ. δραχμών δια της ανέγερσιν εξ γυμνασίων και των τριών δημοτικών σχολείων νέων και συνεχιζόμενων καθώς και δια την προσθήκην εισ εν δημοτικών σχολείων.
1973 Από του προσεχούς Σαββάτου 21ην Ιουνίου αρχίζουν αι μεταγραφαί ποδασφαιριστών. Ως γνωστόν κατ’ έτος και κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουλίου διενεργούνται αι μεταγραφαί. Ουδέν εγνώσθη μέχρι στγμής σχετικά με τις κινήσεις των ιθυγόντων των δύο Συλλόγων της Καρδίτσης δι’ απόκτησιν νέων ικανών παικτών. Καίτοι τηρείται μυστικότης εν τούτοις είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν ότι και οι δύο σύλλογοι της πόλεως μας θα έχουν αξιόλογες επιτυχίες, ενώ ήδη γίνονται αι τελευταίες προετοιμασίες των «λαγωνικών» δια να φέρουν «καλά θηράμματα». Πράγματι έχουν «εντοπισθεί» ταλαντούχοι παίκτες που σήμερα αγωνίζονται σε συλλόγους ερασιτεχνικών κατηγοριών του Νομού μας.
1974 Εις τα ενταύθα υποκαταστήματα της ΑΤΕ ελήφθη απόφασις του υπουργείου Εμπορίου κοινοποιηθείσης μέσω του κεντρικού της ΑΤΕ εις την οποίαν αναφέρεται ότι:1) η εκ 50 λεπτών διαφορά τιμής θα καταβάλλεται μόνον εις τους πωλούντας σίτον εις τας αλευροβιομηχανίας και ουχί εις το ελεύθερον εμπόριον. 2) Θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως τιμής που απολαμβάνουν οι παραγωγοί εκ μέρους των αλευροβιομηχανιών. 3) Αι δίγραμμοι επιταγαί δεν θα εξοφλώνται εφόσον έχει παρέλθει δίμηνον από της εκδόσεως των σχετικών τιμολογίων αγοράς. 4) Η εκ 50 λεπτών διαφορά τιμής υπόκειται εις κράτησιν 1% υπέρ χαρτοσήμου και 3% υπέρ ΟΓΑ.
«« 18 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (18/7)
Τοπικά
1974 : Εις τα ενταύθα υποκαταστήματα της ΑΤΕ ελήφθη απόφασις του υπουργείου Εμπορίου κοινοποιηθείσης μέσω του κεντρικού της ΑΤΕ εις την οποίαν αναφέρεται ότι:1) η εκ 50 λεπτών διαφορά τιμής θα καταβάλλεται μόνον εις τους πωλούντας σίτον εις τας αλευροβιομηχανίας και ουχί εις το ελεύθερον εμπόριον. 2) Θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως τιμής που απολαμβάνουν οι παραγωγοί εκ μέρους των αλευροβιομηχανιών. 3) Αι δίγραμμοι επιταγαί δεν θα εξοφλώνται εφόσον έχει παρέλθει δίμηνον από της εκδόσεως των σχετικών τιμολογίων αγοράς. 4) Η εκ 50 λεπτών διαφορά τιμής υπόκειται εις κράτησιν 1% υπέρ χαρτοσήμου και 3% υπέρ ΟΓΑ.
1973 : Από του προσεχούς Σαββάτου 21ην Ιουνίου αρχίζουν αι μεταγραφαί ποδασφαιριστών. Ως γνωστόν κατ’ έτος και κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουλίου διενεργούνται αι μεταγραφαί. Ουδέν εγνώσθη μέχρι στγμής σχετικά με τις κινήσεις των ιθυγόντων των δύο Συλλόγων της Καρδίτσης δι’ απόκτησιν νέων ικανών παικτών. Καίτοι τηρείται μυστικότης εν τούτοις είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν ότι και οι δύο σύλλογοι της πόλεως μας θα έχουν αξιόλογες επιτυχίες, ενώ ήδη γίνονται αι τελευταίες προετοιμασίες των «λαγωνικών» δια να φέρουν «καλά θηράμματα». Πράγματι έχουν «εντοπισθεί» ταλαντούχοι παίκτες που σήμερα αγωνίζονται σε συλλόγους ερασιτεχνικών κατηγοριών του Νομού μας.
1972 : Εκ της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανακοινούται, ότι δια τροποποιήσεως του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 1972 η αρχικώς διατεθείσα πίστωσις εξ 63 εκ. 61 χιλ. δραχμών διά τα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Διοικήσεως Θεσσαλίας ανηλθέν εις το ποσόν των 81 εκ. 330 χιλ. δραχμών. Η εκ. 18 εκ. 269 εκ. δραχμων αύξησις της πιστώσεως οφείλεται εις την ένταξιν εις το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νέων Διδακτηρίων καθώς και εις την αύξησιν των πιστώσεων των ήδη χρηματοδοτηθέντων Δικαστηρίων. Ούτω εις τον Νομόν Καρδίτσης διατίθεται πίστωσις εκ 18 εκ. 334 χιλ. δραχμών δια της ανέγερσιν εξ γυμνασίων και των τριών δημοτικών σχολείων νέων και συνεχιζόμενων καθώς και δια την προσθήκην εισ εν δημοτικών σχολείων.
1969 : Η βαμβακοκαλλιέργεια, εις τον Νομόν μας επεκτείνεται και καθ’ όλας τας ενδείξεις θα καταλάβη κατά τα αμέσως προσεχή έτη την πρώτην θέσιν. Ενδεικτικόν είναι το γεγονός, ότι εφέτος εκαλλιεργήθη έκτασις μεγαλυτέρα κατά 50 χιλ. στρέμματα βάμβακος έναντι του παρελθόντος έτους. Κυριώτερον κίνητρον διά την επέκτασιν της βαμβακοκαλλιέργειας απετέλεσε το υψηλόν εισόδημα, που αποφέρει είς τους παραγωγούς το προϊόν. Αναφέρεται σχετικώς, ότι εφέτος οι βαμβακοπαραγωγοί θα εισπράξουν εκ της διαθέσεως του προϊοντος των 400 εκ. δραχμών, εφ’όσον, βεβαίως, επικρατήσουν ευνοϊκαί καιρικαί συνθήκαι κατά την κρίσιμον περίοδον απο 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου. Ήδη η πορεία αναπτύξεως των βαμβακοφυτειών θεωρείται λίαν ικανοποιητική, η δε συνολική παραγωγή, κατά τας προβλέψεις της αρμόδιας υπηρεσίας θα ανέλθη είς 40 εκ. κιλά, επί καλλιεργηθείσης εκτάσεως 160 χιλ. στρεμμάτων.
1967 : O Nομάρχης Καρδίτσης κ. Π. Γαρέφης εις εκτέλεσιν του προγράμματός του περιοδεικών εις την ύπαιθρον του Νομού επεσκέφθη τας Κοινοτητας Αγναντερού, Ριζοβουνίου και Αρτεσιανοόυ, προς εξέτασιν των θεμάτων που τας απασχολούν. Εις Αγναντερόν επελήφθη του θέματος του αφορώντος το φράγμα Καλογρηανών το οποίον υπερεκχυλίζει πλημμυρίζον την περιοχήν της Κοινότητος. Ο κ. Νομάρχης διέταξεν την μετάβασιν μηχανικού προς εξέτασιν της υφισταμένης καταστάσεως του φράγματος και λήψιν των αναγκαιούντων μέτρων. Ωσαύτως διέταξεν την διενέργειαν ψεκασμών των λιμναζόντων υδάτων και απεφάσισεν την άμεσον εκτέλεσιν εξυγιαντικού αποχετευτικού έργου διά να απαλλαγή η Κοινότης των ακαθάρτων λιμναζόντων υδάτων.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Νέαν πολεμικήν μονάδα με χρήματα του δημοσίου απέκτησε το πολεμικόν. Πρόκειται περί αντιτορπιλλικού εις το οποίον εδόθη το όνομα “Ανδρέας Μιαούλης” Το σκάφος ηγόρασεν η Ελλάς δια την ενίσχυσιν του πολεμικού Ναυτικού από τας Ηνωμένας Πολιτείας. Η Ελληνική σημαία υψώθη χθες επί της ελληνικής μονάδος κατά την διάρκειαν επισήμου τελετής εις την αμερικανικήν βάσιν του Νιού Πορτ.
1970 : Ο υπουργός εργασίας υπέγραψεν απόφασιν δια της οποίας προβλέπεται η χορήγησις κατοικίας είς τους υποστάντας ολικήν και διαρκή αναπηρίαν είτε εξ εργατικού ατυχήματος είτε εκ κοινής νόσου εργατοϋπαλλήλους της χώρας, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται εκ των λόγων τούτων από οργανισμούς κυρίας ασφαλίσεως και προστατεύουν σύζυγον και εν τουλάχιστον τέκνον. Είς την απόφασιν ορίζεται επίσης, ότι είς περίπτωσιν θανάτου του δικαιούχου δικαιούνται άνευ κληρώσεως εργατικήν κατοικίαν τα προστατευόμενα τέκνα αυτού. Ομοίως το αυτό δικαίωμα έχουν και τα προστατευόμενα τέκνα αποβιώσαντος εργατοϋπαλλήλου συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Τέλος διά της ίδιας αποφάσεως ορίζεται, ότι κατάς κληρώσεις εργατικών κατοικιών ποσοστόν 25% του όλου αριθμού των προς κλήρωσιν διαμερισμάτων αποχωρίζεται και διατίθεται άνευ κληρώσεως είς τους πολύτεκνους αρχηγούς οικογενείας, τους προστατεύοντας τουλάχιστον πέντε ανήλικα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εφ’όσον είναι αγαμα.
1966 : Ο Δικηγορικός Συλλογος Θεσσαλονίκης με τηλεγράφημά του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί να εξευρεθεί κατάλληλος αίθουσα δια την διεξαγωγήν της δίκης Λαμπράκη, ήτις ωρίσθη δια την 3ην Οκτωβρίου, δεδομένου ότι η αίθουσα του Κακουργιοδικείου είναι εντελώς ακατάλληλος. Ως κατάλληλον κρίνει την μεγάλην αίθουσαν διαλέξεων της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, την οποία και προτείνει.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Αιμίλιος , Αιμιλία