E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1968 Καθ’ αρμοδίαν ανακοίνωσιν, η θέσις της Ελλάδος ενώπιον της δημιουργηθείσης καταστάσεως πολέμου εις Μέσην Ανατολήν καθορίζεται από τους ισχύοντας κανόνας του διεθνούς δικαίου. Ως γνωστόν, συμφώνως προς τα διεθνώς κρατούντα, το ελληνικόν έδαφος δεν δύναται να χρησιμοποιηθή διά την καθ’ οιονδήποτε τρόπον υποβοήθησιν των αρξαμένων πολεμικών επιχειρήσεων. Η ελληνική Κυβέρνησις θα τηρήση πιστώς τάς διεθνείς αυτής υποχρεώσεις.
1969 Υπό την προεδρίαν του Δημάρχου Καρδίτσης κ. Ιωάννου Τσικρίκη συνήλθεν χθές το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου υδρεύσεως - Καρδίτσης και πέριξ κοινοτήτων και μεταξύ των άλλων θεμάτων κατήρτισε του όρους δημοπρατήσεως του ανατολικού τμήματος του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 10.000.000 δραχ. προκειμένου να δημοπρατηθή τούτο εντός ημερών.
1970 Ανακοινούται παρά της Εθνικής Τραπέζης Υπ/τος Καρδίτσης, ότι η πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων Ι.Κ.Α. (ΔΛΟΕΜ) 2ας τριμηνίας 1970 θα γίνει την 2.7.70 και 3.7.70 ημέρας Πέμπτην και Παρασκευήν από ώρας 17-19. * Υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατεδικάσθησαν είς φυλάκισιν 45 ημερών έκαστος η Ελένη Στρούγγη και ο Αλ. Λιάτσικας ετών 26 εκ Βόλου έγγαμοι αμφότεροι και με ένα τέκνον οι οποίοι συνέζων παρανόμως. Ούτοι διά να εξοικονομήσουν το αρνί του Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο τα ξημερώματα έκλεψαν ένα σφαγμένο αρνί από κρεοπωλείον της πόλεως.
1971 Η διανομή των εισιτηρίων γίνεται εις τα γραφεία της Εκ/σεως Εργασίας Καρδίτσης (Χατζημήτρου 17) εις εργατοϋπαλλήλους διά την εκδρομήν εις Πτελεόν Βόλου. Οι εργατοϋπάλληλοι δύνανται να προσέρχονται προς παραλαβήν εισιτηρίων προσκομίζοντες το οικογενειακόν βιβλιάριον ασθενείας αυτοπροσώπως ή μέλος της οικογενείας ή έτερον μέλος εφόσον προσκομίσει την ταυτότητα του δικαιούχου. Η χορήγησις θα γίνεται από 1- 3 Ιουλίου.
1972 Ο Υφυπουργός - Περιφερειακός Διοικητής Θεσσαλίας κ. Ιω. Λαδάς μετέβη χθές εις Βόλον, όπου εκήρυξε την έναρξιν των ΓΆ Πανελληνίων κολυμβητικών αγώνων των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, εις το κλειστόν Εθνικόν Κολυμβητήριον Βόλου. Απευθυνόμενος προς την μαθητιώσαν νεολαίαν ο κ. Υφυπουργός συνέστησε ευγενή άμιλλαν τόσον εις τον αθλητικόν στίβον όσον και εις σπουδαστικόν τοιούτον. Μετά το πέρας των αγώνων ο κ. Υφυπουργός απένειμε τα έπαθλα εις τους πρωτεύσαντας κολυμβητάς, εν συνεχεία δε παρέστη εις την δοθείσαν υπό του Δημάρχου Βόλου κ. Σάρρου δεξίωσιν εις τον Ναυτικόν Ομιλον Βόλου, προς τιμήν των συμμετασχόντων εις τους αγώνας μαθητών.
1973 ΔιΆ εγκυκλίου του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (τομεύς Γεωργίας), κ. Κ. Παπαπαναγιώτου, εντέλλονται αι περιφερειακαί Γεωργικαί Υπηρεσίαι όπως: - Παρακολουθούν την λειτουργίαν των κτηνοτροφικών μονάδων, τόσον από πλευράς πιστής εφαρμογής των συμβατικών όρων, όσον και από πλευράς ορθολογικής οργανώσεως αυτών. - Ενημερώνουν ανελλιπώς τους αρμοδίους φορείς επί της ανάγκης της καλυτέρας και οικονομικωτέρας διατροφής των ζώων των (καλλιεργείας των καταλλήλων φυτών, χρησιμοποίησις ενσιρωμένων τροφών, κατάρτισις πλήρων και οικονομικών σιτηρεσιών κ.λπ.). Και λαμβάνουν μέριμναν διά την διάθεσιν των καταλλήλων παραγωγών των ιδρυομένων μονάδων διΆ αναπαραγωγής προς αποφυγήν σφαγής αυτών. Τούτο έχει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι: Καλύπτονται επείγουσαι ανάγκαι της ζητήσεως εις συμφερούσας τιμάς. - Αποφεύγεται εκροή συναλλάγματος προς εισαγωγήν ζώων αναπαραγωγής εκ του εξωτερικού. Ενισχύονται αι ιδρυομέναι μονάδες, αι οποίαι θα διαθέτουν τα ζώα των διΆ αναπαραγωγήν εις καλλιτέρας τιμάς, συγκριτικώς με τας τοιαύτας διά σφαγήν.
1975 Υπό της Υπηρεσίας του Γραφείου εργασίας της Νομαρχίας Καρδίτσης επελύθησαν εκ νέου εργατικαί διαφοραί κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιούνιον και κατεβλήθησαν εις τους δικαιούχους υπό των εργοδοτών 7.000 δραχμών. Υπό της ιδίας υπηρεσίας υπεβλήθησαν τρείς μηνύσεις διά καθυστέρησιν δεδουλευμένων ημερομισθίων εις εργαζομένους.
«« 2 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (2/7)
Τοπικά
1975 : Υπό της Υπηρεσίας του Γραφείου εργασίας της Νομαρχίας Καρδίτσης επελύθησαν εκ νέου εργατικαί διαφοραί κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιούνιον και κατεβλήθησαν εις τους δικαιούχους υπό των εργοδοτών 7.000 δραχμών. Υπό της ιδίας υπηρεσίας υπεβλήθησαν τρείς μηνύσεις διά καθυστέρησιν δεδουλευμένων ημερομισθίων εις εργαζομένους.
1972 : Ο Υφυπουργός - Περιφερειακός Διοικητής Θεσσαλίας κ. Ιω. Λαδάς μετέβη χθές εις Βόλον, όπου εκήρυξε την έναρξιν των ΓΆ Πανελληνίων κολυμβητικών αγώνων των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, εις το κλειστόν Εθνικόν Κολυμβητήριον Βόλου. Απευθυνόμενος προς την μαθητιώσαν νεολαίαν ο κ. Υφυπουργός συνέστησε ευγενή άμιλλαν τόσον εις τον αθλητικόν στίβον όσον και εις σπουδαστικόν τοιούτον. Μετά το πέρας των αγώνων ο κ. Υφυπουργός απένειμε τα έπαθλα εις τους πρωτεύσαντας κολυμβητάς, εν συνεχεία δε παρέστη εις την δοθείσαν υπό του Δημάρχου Βόλου κ. Σάρρου δεξίωσιν εις τον Ναυτικόν Ομιλον Βόλου, προς τιμήν των συμμετασχόντων εις τους αγώνας μαθητών.
1971 : Η διανομή των εισιτηρίων γίνεται εις τα γραφεία της Εκ/σεως Εργασίας Καρδίτσης (Χατζημήτρου 17) εις εργατοϋπαλλήλους διά την εκδρομήν εις Πτελεόν Βόλου. Οι εργατοϋπάλληλοι δύνανται να προσέρχονται προς παραλαβήν εισιτηρίων προσκομίζοντες το οικογενειακόν βιβλιάριον ασθενείας αυτοπροσώπως ή μέλος της οικογενείας ή έτερον μέλος εφόσον προσκομίσει την ταυτότητα του δικαιούχου. Η χορήγησις θα γίνεται από 1- 3 Ιουλίου.
1970 : Ανακοινούται παρά της Εθνικής Τραπέζης Υπ/τος Καρδίτσης, ότι η πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων Ι.Κ.Α. (ΔΛΟΕΜ) 2ας τριμηνίας 1970 θα γίνει την 2.7.70 και 3.7.70 ημέρας Πέμπτην και Παρασκευήν από ώρας 17-19. * Υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατεδικάσθησαν είς φυλάκισιν 45 ημερών έκαστος η Ελένη Στρούγγη και ο Αλ. Λιάτσικας ετών 26 εκ Βόλου έγγαμοι αμφότεροι και με ένα τέκνον οι οποίοι συνέζων παρανόμως. Ούτοι διά να εξοικονομήσουν το αρνί του Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο τα ξημερώματα έκλεψαν ένα σφαγμένο αρνί από κρεοπωλείον της πόλεως.
1969 : Υπό την προεδρίαν του Δημάρχου Καρδίτσης κ. Ιωάννου Τσικρίκη συνήλθεν χθές το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου υδρεύσεως - Καρδίτσης και πέριξ κοινοτήτων και μεταξύ των άλλων θεμάτων κατήρτισε του όρους δημοπρατήσεως του ανατολικού τμήματος του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 10.000.000 δραχ. προκειμένου να δημοπρατηθή τούτο εντός ημερών.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : ΔιΆ εγκυκλίου του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (τομεύς Γεωργίας), κ. Κ. Παπαπαναγιώτου, εντέλλονται αι περιφερειακαί Γεωργικαί Υπηρεσίαι όπως: - Παρακολουθούν την λειτουργίαν των κτηνοτροφικών μονάδων, τόσον από πλευράς πιστής εφαρμογής των συμβατικών όρων, όσον και από πλευράς ορθολογικής οργανώσεως αυτών. - Ενημερώνουν ανελλιπώς τους αρμοδίους φορείς επί της ανάγκης της καλυτέρας και οικονομικωτέρας διατροφής των ζώων των (καλλιεργείας των καταλλήλων φυτών, χρησιμοποίησις ενσιρωμένων τροφών, κατάρτισις πλήρων και οικονομικών σιτηρεσιών κ.λπ.). Και λαμβάνουν μέριμναν διά την διάθεσιν των καταλλήλων παραγωγών των ιδρυομένων μονάδων διΆ αναπαραγωγής προς αποφυγήν σφαγής αυτών. Τούτο έχει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι: Καλύπτονται επείγουσαι ανάγκαι της ζητήσεως εις συμφερούσας τιμάς. - Αποφεύγεται εκροή συναλλάγματος προς εισαγωγήν ζώων αναπαραγωγής εκ του εξωτερικού. Ενισχύονται αι ιδρυομέναι μονάδες, αι οποίαι θα διαθέτουν τα ζώα των διΆ αναπαραγωγήν εις καλλιτέρας τιμάς, συγκριτικώς με τας τοιαύτας διά σφαγήν.
1968 : Καθ’ αρμοδίαν ανακοίνωσιν, η θέσις της Ελλάδος ενώπιον της δημιουργηθείσης καταστάσεως πολέμου εις Μέσην Ανατολήν καθορίζεται από τους ισχύοντας κανόνας του διεθνούς δικαίου. Ως γνωστόν, συμφώνως προς τα διεθνώς κρατούντα, το ελληνικόν έδαφος δεν δύναται να χρησιμοποιηθή διά την καθ’ οιονδήποτε τρόπον υποβοήθησιν των αρξαμένων πολεμικών επιχειρήσεων. Η ελληνική Κυβέρνησις θα τηρήση πιστώς τάς διεθνείς αυτής υποχρεώσεις.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή