E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Καλλίνικος 
Έτος Γεγονός
1966 Κατά πληροφορίας μας ο εκτελούμενος αναδασμός των αγροκτημάτων των κοινοτήτων Προαστίου, Πεδινού, Ρακώβης και Σερβωτά περιοχής τέως Δήμου Σελλάνων ευρίσκεται εν τω περατούσθαι.
1967 Nέα θεομηνία έπληξε και πάλιν τους παραγωγούς δεκάδος και πλέον χωρίων του νομού. Χάλαζα μεγέθους περίπου καρύου έπεσεν χθες το απόγευμα προξενήσασα ζημίας εις βαμβακοφυτείας, καπνά, αμπέλια και άλλας οψίμους καλλιεργείας 11 χωριών των νοτιοδυτικών διαμερισμάτων της περιφερείας. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εις την περιοχήν Αρτεσιανού υπολογίζονται εις 60% ενώ ελαφρότεροι είναι εις τας περιοχάς των κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Καρδιτσομαγούλης, Ριζοβουνίου, Μητροπόλεως και Φράγκου. Σημαντικαί ζημίαι επροξενήθησαν επίσης υπό της χαλάζης εις τα αμπέλια των χωρίων Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού Μοσχάτου, Ξυνονερίου και Πορ τίτσης. Κατά πληροφορίας εκ της χαλάζης, η οποία διήρ κησε πλέον της ημισείας ώρας κατεστράφησαν ολοσχερώς τα αμπέλια εις την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Εκ των κεραυνών εξ άλλου της χθεσινής καταιγίδος προεκληθησαν ζημίαι και εις το δίκτυον μεταφοράς ρεύματος.
1970 Εις ανακοίνωσιν του υπουργείου Συγκοινωνιών τονίζεται ότι τα οχήματα πάσης κατηγορίας τα οποία κινούνται επί των εθνικών οδών επιβάλλεται να κυκλοφορούν εις το άκρον δεξιόν της οδού, ακόμη κι αν αυτή είναι ελευθέρα. Η κατάληψις ετέρας προς τα αριστερά λωρίδος του οδοστρώματος επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν προσπεράσματος μετά το οποίον ο οδηγός οφείλει να επαναφέρη το όχημά του εις την προτέραν του θέσιν ήτοι εις το άκρον δεξιόν. Εναντίον των παραβατών οδηγών, οι οποίοι δεν θα πράττουν συμφώνως προς τας διατάξεις του κώδικος οδικής κυκλοφορίας θα ασκήται δίωξις, εν υποτροπή δε θα αφαιρήται οριστικώς η άδεια ο δηγήσεως. *Αποθεωτικήν υποδοχήν επεφύλαξεν εξ άλλου εις τον κ. Πρωθυπουργόν ο λαός της Καβάλας. Εις την είσοδον της πόλεως της Καβάλας ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπαδόπουλος ευρέθη προ μιας ανθρωποθαλάσσης οπότε υπεχρεώθη να αποβιβασθεί διότι ήτο αδύνατον να προχωρήση το αυτοκίνητό του. Ο κ. Πρωθυπουργός υπό τας επευφημίας του πλήθους εχαιρέτησε τους συγκεντρωθέντας ειπων: «Το μόνο που οφείλω εις απάντησιν των λόγων του Δημάρχου σας είναι, αφενός ο χαιρετισμός μου, αφετέρου η διαβεβαίωσις μου: Εγώ θα συνεχίσω μέχρι τελευταίας ρανίδας. Με την διαβεβαίωσιν επομένως, ότι ακολουθείτε εστέ βέβαιοι και θα φθάσωμεν εις την Ελλάδα που ποθούμεν»
1971 Ιδρύεται είς την χώραν βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων. Η σχετική σύμβασις υπεγράφη την 7.30 εσπερινήν είς το υπουργείον Συντονισμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας των γαλλικών εταιρειών αυτοκινήτων Ρενώ Πεζώ. Η βιομηχανία θα εγκατασταθή είς την περιοχήν του Βόλου, προβλέπεται δεν έναρξις της παραγωγικής λειτουργίας της κατά τας αρχάς του 1973. Το εργοστάσιον θα παράγη είς πρώτην φάσιν 15 χιλ. οχημάτων ετησίως, προοδευτικώς δε εντός οκταετίας θ’ανέλθη είς 75 χιλ. Η επένδυσις είς τον πρώτον στάδιον θ’ανέλθη είς 201 εκ. δραχμάς η δε εταιρεία, η οποία θα συσταθή θ’ανήκη κατά 51% είς έλληνας επενδυτάς οι οποίοι θα υποδειχθούν υπό του ελληνικού δημοσίου, το δε υπόλοιπον ποσοστόν θ’ανήκη είς την κοινοπραξίαν των γαλλικών εργοστασίων ή εις επενδυτάς, τους οποίους θα υποδείξη αυτή.
1973 Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον του «Γυμναστικού Συλλόγου Καρδίτσης» συγκροτηθέν εις σώμα απηρτίσθη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Ιωάννης Κατσικοβόρδος, Αντιπροεδρος: Γεώργιος Κοκκινάκος, Γεν. Γραμματεύς: Βασίλειος Κάμπας, Ειδ. Γραμματεύς: Γεώργιος Τσιοπελάκος, Ταμίας: Σωτήριος Τσιγάρας, Σύμβουλοι: Λάζαρος Μαντζιάρας, Αθανάσιος Καραμήτρος.
1974 Υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή συνήλθε την 6.30 μ.μ. το υπουργικόν συμβούλιον εις την πρώτην συνεδρίασίν του υπό την πλήρη σύνθεσίν του. Κατά την συνεδρίασιν ο κ. Πρωθυπουργός έθεσε τας βασικάς αρχάς διά την διεξαγωγήν του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε τα πλέον επείγοντα των προς αντιμετώπισιν θεσμάτων. Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την απόλσιν όλων των νομαρχών. Μέχρι διορισμού νέων νομαρχών τα καθήκοντα τούτων θα ασκούν οι διευθυνταί των νομαρχών. Επίσης απελύθησαν αι γενικαί γραμματείς των υπουργείων οι υπηρετούντες προ της 23ης Ιουλίου. Κατόπιν ο κ. Πρωθυπουργός ενημέρωσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου επί των εξελίξεων του κυπριακού θέματος και των διεξαγομένων εις την Γενεύην συνομιλιών.
1975 Δι’ αγορανομικής διατάξεως ορίζεται όπως τα νωπά κρέατα προελεύσεως εξωτερικού εκτίθενται και αναρτώνται εντός των κρεοπωλείων ξεχωρισμένως κατά τρόπον απολύτως διακεκριμένον των εγχωρίων τοιούτων. ΔΔιά της αυτής διατάξεως ορίζονται και αι λοιπαί υποχρεώσεις των πωλούντων κρέατα εξωτερικού.
«« 29 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (29/7)
Τοπικά
1973 : Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον του «Γυμναστικού Συλλόγου Καρδίτσης» συγκροτηθέν εις σώμα απηρτίσθη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Ιωάννης Κατσικοβόρδος, Αντιπροεδρος: Γεώργιος Κοκκινάκος, Γεν. Γραμματεύς: Βασίλειος Κάμπας, Ειδ. Γραμματεύς: Γεώργιος Τσιοπελάκος, Ταμίας: Σωτήριος Τσιγάρας, Σύμβουλοι: Λάζαρος Μαντζιάρας, Αθανάσιος Καραμήτρος.
1967 : Nέα θεομηνία έπληξε και πάλιν τους παραγωγούς δεκάδος και πλέον χωρίων του νομού. Χάλαζα μεγέθους περίπου καρύου έπεσεν χθες το απόγευμα προξενήσασα ζημίας εις βαμβακοφυτείας, καπνά, αμπέλια και άλλας οψίμους καλλιεργείας 11 χωριών των νοτιοδυτικών διαμερισμάτων της περιφερείας. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εις την περιοχήν Αρτεσιανού υπολογίζονται εις 60% ενώ ελαφρότεροι είναι εις τας περιοχάς των κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Καρδιτσομαγούλης, Ριζοβουνίου, Μητροπόλεως και Φράγκου. Σημαντικαί ζημίαι επροξενήθησαν επίσης υπό της χαλάζης εις τα αμπέλια των χωρίων Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού Μοσχάτου, Ξυνονερίου και Πορ τίτσης. Κατά πληροφορίας εκ της χαλάζης, η οποία διήρ κησε πλέον της ημισείας ώρας κατεστράφησαν ολοσχερώς τα αμπέλια εις την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Εκ των κεραυνών εξ άλλου της χθεσινής καταιγίδος προεκληθησαν ζημίαι και εις το δίκτυον μεταφοράς ρεύματος.
1966 : Κατά πληροφορίας μας ο εκτελούμενος αναδασμός των αγροκτημάτων των κοινοτήτων Προαστίου, Πεδινού, Ρακώβης και Σερβωτά περιοχής τέως Δήμου Σελλάνων ευρίσκεται εν τω περατούσθαι.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Δι’ αγορανομικής διατάξεως ορίζεται όπως τα νωπά κρέατα προελεύσεως εξωτερικού εκτίθενται και αναρτώνται εντός των κρεοπωλείων ξεχωρισμένως κατά τρόπον απολύτως διακεκριμένον των εγχωρίων τοιούτων. ΔΔιά της αυτής διατάξεως ορίζονται και αι λοιπαί υποχρεώσεις των πωλούντων κρέατα εξωτερικού.
1974 : Υπό την προεδρίαν του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή συνήλθε την 6.30 μ.μ. το υπουργικόν συμβούλιον εις την πρώτην συνεδρίασίν του υπό την πλήρη σύνθεσίν του. Κατά την συνεδρίασιν ο κ. Πρωθυπουργός έθεσε τας βασικάς αρχάς διά την διεξαγωγήν του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε τα πλέον επείγοντα των προς αντιμετώπισιν θεσμάτων. Το υπουργικόν συμβούλιον απεφάσισε την απόλσιν όλων των νομαρχών. Μέχρι διορισμού νέων νομαρχών τα καθήκοντα τούτων θα ασκούν οι διευθυνταί των νομαρχών. Επίσης απελύθησαν αι γενικαί γραμματείς των υπουργείων οι υπηρετούντες προ της 23ης Ιουλίου. Κατόπιν ο κ. Πρωθυπουργός ενημέρωσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου επί των εξελίξεων του κυπριακού θέματος και των διεξαγομένων εις την Γενεύην συνομιλιών.
1971 : Ιδρύεται είς την χώραν βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων. Η σχετική σύμβασις υπεγράφη την 7.30 εσπερινήν είς το υπουργείον Συντονισμού μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας των γαλλικών εταιρειών αυτοκινήτων Ρενώ Πεζώ. Η βιομηχανία θα εγκατασταθή είς την περιοχήν του Βόλου, προβλέπεται δεν έναρξις της παραγωγικής λειτουργίας της κατά τας αρχάς του 1973. Το εργοστάσιον θα παράγη είς πρώτην φάσιν 15 χιλ. οχημάτων ετησίως, προοδευτικώς δε εντός οκταετίας θ’ανέλθη είς 75 χιλ. Η επένδυσις είς τον πρώτον στάδιον θ’ανέλθη είς 201 εκ. δραχμάς η δε εταιρεία, η οποία θα συσταθή θ’ανήκη κατά 51% είς έλληνας επενδυτάς οι οποίοι θα υποδειχθούν υπό του ελληνικού δημοσίου, το δε υπόλοιπον ποσοστόν θ’ανήκη είς την κοινοπραξίαν των γαλλικών εργοστασίων ή εις επενδυτάς, τους οποίους θα υποδείξη αυτή.
1970 : Εις ανακοίνωσιν του υπουργείου Συγκοινωνιών τονίζεται ότι τα οχήματα πάσης κατηγορίας τα οποία κινούνται επί των εθνικών οδών επιβάλλεται να κυκλοφορούν εις το άκρον δεξιόν της οδού, ακόμη κι αν αυτή είναι ελευθέρα. Η κατάληψις ετέρας προς τα αριστερά λωρίδος του οδοστρώματος επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν προσπεράσματος μετά το οποίον ο οδηγός οφείλει να επαναφέρη το όχημά του εις την προτέραν του θέσιν ήτοι εις το άκρον δεξιόν. Εναντίον των παραβατών οδηγών, οι οποίοι δεν θα πράττουν συμφώνως προς τας διατάξεις του κώδικος οδικής κυκλοφορίας θα ασκήται δίωξις, εν υποτροπή δε θα αφαιρήται οριστικώς η άδεια ο δηγήσεως. *Αποθεωτικήν υποδοχήν επεφύλαξεν εξ άλλου εις τον κ. Πρωθυπουργόν ο λαός της Καβάλας. Εις την είσοδον της πόλεως της Καβάλας ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπαδόπουλος ευρέθη προ μιας ανθρωποθαλάσσης οπότε υπεχρεώθη να αποβιβασθεί διότι ήτο αδύνατον να προχωρήση το αυτοκίνητό του. Ο κ. Πρωθυπουργός υπό τας επευφημίας του πλήθους εχαιρέτησε τους συγκεντρωθέντας ειπων: «Το μόνο που οφείλω εις απάντησιν των λόγων του Δημάρχου σας είναι, αφενός ο χαιρετισμός μου, αφετέρου η διαβεβαίωσις μου: Εγώ θα συνεχίσω μέχρι τελευταίας ρανίδας. Με την διαβεβαίωσιν επομένως, ότι ακολουθείτε εστέ βέβαιοι και θα φθάσωμεν εις την Ελλάδα που ποθούμεν»

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καλλίνικος