E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Αναμένεται με ενδιαφέρον η μεθαυριανή πανελλαδική σύσκεψις των αγροτικών συλλόγων ολοκλήρου της χώρας εις την πόλιν μας κατά την οποίαν θα καθοριστούν αι περαιτέρω αγωνιστικές εκδηλώσεις του αγροτικού κόσμου δια τα φλέγοντα προβλήματα.
1967 Σήμερον Κυριακή 2αν Ιουλίου και ώραν 11 π.μ. θα λάβη χώραν εις την αίθουσαν του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» διάλεξις με ομιλητήν καθηγητήν του Γυμνασίου Θηλέων». ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1968 Εκ της Οικον. Εφορίας διευκρινίζεται εν σχέσει με την επιβληθείσαν δυνάμει του υπ’ αριθμ. 29 Α. Νόμου αύξησιν των κατά τας διατάξεις παρ. 1 άρθρου 3 Ν. Δ/τος 4535/1966 τελών χαρτοσήμου από 1% εις 2% ότι αύτη αφορά μόνον α) αγοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής, β) αγοράς εγχωρίων προϊόντων υπό ορισμένας προϋποθέσεις, γ) πωλήσεις κινητών αγαθών εν τη ημιδαπή, δ) βιομηχανοποιήσεις πρώτων υλών και ε) παροχής υπηρεσιών και ότι της αυξήσεως ταύτης εξαιρούνται κατά ρητήν διάταξιν αι α ναφερόμαναι εις το άρθρο 3 Ν.Δ/τος 4535/1966 λοιπαί περιπτώσεις ήτοι: α) αι αγοραί αγροτικών προϊόντων υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται πραγματοποιούνται απ’ ευθείας εκ των παραγωγών και υπόκειται εις εισφοράν ΟΓΑ, β) αι μεταφοραί αγαθών γενικώς και γ) αι φορτοεκφορτώσεις.
1969 ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Λιοτόπουλου καθορίζονται ως ακολούθως αι ανώταται τιμαί χονδρικής και λιανικής πωλήσεως οπωρολαχανικών κατά κιλόν. 1) Τομάτες χονδρικώς 4,20, λιανικώς 5.50. 2) Πατάτες 3.30, 3.80 3) Κρόμμυδα 4.30, 5.30 4) Κολοκυθάκια 2.50, 3.50 5) Φασολάκια Μπαρμούνια - Τσαουλιά 5, 6. 6) Φασολάκια λοιπών ποικιλιών 4, 5. 7) Μελιτζάνες 4.50, 5.70 8) Κεράσια 11, 14.50 9) Πορτοκάλια Μέρλιν 9, 11.85 10) Πορτοκάλια κοινά 6, 8. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του εν ισχύι Αγορανομικού Κώδικος. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης.
1970 Ομάς εκ 14 φοιτητών μετεχόντων είς την φοιτητικήν εξόρμησιν προς την επαρχίαν αφίκετο χθες είς την πόλιν και επεσκέφθη τον Νομάρχην κ. Γαλανόπουλον είς το γραφείον του. Ο κ. Νομάρχης απηύθυνε προς αυτούς χαιρετισμόν ευχηθείς επιτυχίαν της αποστολής των χάριν του εθνικού συμφέροντος. Επίσης ο κ. Νομάρχης ανεφέρθη εις το πρωτοφανές ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν και ειδικώτερον προς την Παιδείαν. Η ομάς των φοιτητών επεσκέφθη χθες τα χωριά Κέδρος, Μαγουλίτσα, Λουτροπηγή και Κερασέαν.
1971 Χθές ο κ. Νομάρχης συνοδευόμενος υπό του αναπληρωτού Δ/ντού Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαδημητρίου επιθεώρησε τας συνεχιζομένας εργασίας κατασκευής γεφύρας Κέδρου προϋπολογισμού δαπάνης δραχμών 8.000.000. Αι εν λόγω εργασίαι θα περατωθώσιν εντός δύο μηνών.
1972 Χαρές, γέλια, προετοιμασίες, αλλά και λύπες και δάκρυα. Πρόκειται για τΆ αποτελέσματα των Γυμνασίων. Οι προαχθέντες γελούν και χαλούν τον κόσμο με τις γεμάτες χαρές εκδηλώσεις των. Οι απολυόμενοι στρώθηκαν για τη μεγάλη εξόρμηση προς τις πανεπιστημιακές σχολές. Οσο για κείνους που θλιβερά κτύπησε η καμπάνα ευχόμαστε παρηγορίαν και καρτερίαν. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρές... * Δεν έφθασαν τα εκατομμύρια των κουνουπιών που βασανίζουν όλους μας τις τελευταίες ημέρες δεχθήκαμε και επίθεση στρατιών από σκνίπες και το μαρτύριό μας δεν περιγράφεται. Προφανώς όλα συνέτειναν εις το να πολλαπλασιασθεί η κατανάλωσις αντικωνωπικών υγρών τα οποία, όμως, μάλλον... παχαίνουν τα κουνούπια παρά τα εξοντώνουν.
1973 Διά συλλογικών συμβάσεων εργασίας αυξάνονται αι αποδοχαί των χειριστών εκσκαπτικών και οδοποιητικών μηχανημάτων του υπουργείου Εσωτερικών και των Νομαρχιακών Ταμείων ως ακολούθως: Από 1.1.73 ο βασικός μισθός των χειριστών εκσκαφέων, προωθητήρων, γερανών, οδοστρωτήρων καθορίζεται εις 4.700 δρχ. ενώ των χειριστών αεροσυμπιεστών εις 3.600 δρχ. Επί των άνω μισθών χορηγείται επίδομα πολυετους υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% διΆ εκάστην 3ετίαν υπηρεσίας.
1975 Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την προεδρίαν του κ. Αρ. Φουκαλά, παρουσία του Δημάρχου κ. Γιούτσικου ελήφθησαν και οι κάτωθι αποφάσεις: - Ενεκρίθη πίστωσις 40.000 δρχ. διά την κατασκευήν σε διάφορα σημεία της πόλεως υπογείων φρεατίων για την συγκέντρωση των απορριμμάτων των οδοκαθαριστών, προκειμένου να καταργηθούν τα βαρέλια. - Ενέκρινε την σύστασιν συνεργείου διά την εμβδομέτρησιν της επιφανείας των ακινήτων της πόλεως συμφώνως προς τον Νόμον 25/75, διά τον υπολογισμόν της εισπράξεως των τελών καθαριότητος και φωτισμού. Το μέτρον θα ισχύσει από του 1976. Ακολούθως συνεζητήθη εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα της μη κανονικής εγγραφής εις τους φορολογικούς καταλόγους τελών καθαριότητος του 1974 και 1975 της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα είπε ότι διΆ εγγράφου του Νομάρχου Καρδίτσης ζητείται από τον Δήμον να αναφέρει μέχρι 15/7/75 σχετικά με την μη κανονική εγγραφή στους φορολογικούς καταλόγους της Ε.Γ.Σ. και την διενέργεια ερεύνης και επί των λοιπών επιχειρήσεων, βιοτεχνών κ.λπ.
«« 3 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (3/7)
Τοπικά
1975 : Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου υπό την προεδρίαν του κ. Αρ. Φουκαλά, παρουσία του Δημάρχου κ. Γιούτσικου ελήφθησαν και οι κάτωθι αποφάσεις: - Ενεκρίθη πίστωσις 40.000 δρχ. διά την κατασκευήν σε διάφορα σημεία της πόλεως υπογείων φρεατίων για την συγκέντρωση των απορριμμάτων των οδοκαθαριστών, προκειμένου να καταργηθούν τα βαρέλια. - Ενέκρινε την σύστασιν συνεργείου διά την εμβδομέτρησιν της επιφανείας των ακινήτων της πόλεως συμφώνως προς τον Νόμον 25/75, διά τον υπολογισμόν της εισπράξεως των τελών καθαριότητος και φωτισμού. Το μέτρον θα ισχύσει από του 1976. Ακολούθως συνεζητήθη εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα της μη κανονικής εγγραφής εις τους φορολογικούς καταλόγους τελών καθαριότητος του 1974 και 1975 της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα είπε ότι διΆ εγγράφου του Νομάρχου Καρδίτσης ζητείται από τον Δήμον να αναφέρει μέχρι 15/7/75 σχετικά με την μη κανονική εγγραφή στους φορολογικούς καταλόγους της Ε.Γ.Σ. και την διενέργεια ερεύνης και επί των λοιπών επιχειρήσεων, βιοτεχνών κ.λπ.
1972 : Χαρές, γέλια, προετοιμασίες, αλλά και λύπες και δάκρυα. Πρόκειται για τΆ αποτελέσματα των Γυμνασίων. Οι προαχθέντες γελούν και χαλούν τον κόσμο με τις γεμάτες χαρές εκδηλώσεις των. Οι απολυόμενοι στρώθηκαν για τη μεγάλη εξόρμηση προς τις πανεπιστημιακές σχολές. Οσο για κείνους που θλιβερά κτύπησε η καμπάνα ευχόμαστε παρηγορίαν και καρτερίαν. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρές... * Δεν έφθασαν τα εκατομμύρια των κουνουπιών που βασανίζουν όλους μας τις τελευταίες ημέρες δεχθήκαμε και επίθεση στρατιών από σκνίπες και το μαρτύριό μας δεν περιγράφεται. Προφανώς όλα συνέτειναν εις το να πολλαπλασιασθεί η κατανάλωσις αντικωνωπικών υγρών τα οποία, όμως, μάλλον... παχαίνουν τα κουνούπια παρά τα εξοντώνουν.
1971 : Χθές ο κ. Νομάρχης συνοδευόμενος υπό του αναπληρωτού Δ/ντού Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαδημητρίου επιθεώρησε τας συνεχιζομένας εργασίας κατασκευής γεφύρας Κέδρου προϋπολογισμού δαπάνης δραχμών 8.000.000. Αι εν λόγω εργασίαι θα περατωθώσιν εντός δύο μηνών.
1970 : Ομάς εκ 14 φοιτητών μετεχόντων είς την φοιτητικήν εξόρμησιν προς την επαρχίαν αφίκετο χθες είς την πόλιν και επεσκέφθη τον Νομάρχην κ. Γαλανόπουλον είς το γραφείον του. Ο κ. Νομάρχης απηύθυνε προς αυτούς χαιρετισμόν ευχηθείς επιτυχίαν της αποστολής των χάριν του εθνικού συμφέροντος. Επίσης ο κ. Νομάρχης ανεφέρθη εις το πρωτοφανές ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν και ειδικώτερον προς την Παιδείαν. Η ομάς των φοιτητών επεσκέφθη χθες τα χωριά Κέδρος, Μαγουλίτσα, Λουτροπηγή και Κερασέαν.
1969 : ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Λιοτόπουλου καθορίζονται ως ακολούθως αι ανώταται τιμαί χονδρικής και λιανικής πωλήσεως οπωρολαχανικών κατά κιλόν. 1) Τομάτες χονδρικώς 4,20, λιανικώς 5.50. 2) Πατάτες 3.30, 3.80 3) Κρόμμυδα 4.30, 5.30 4) Κολοκυθάκια 2.50, 3.50 5) Φασολάκια Μπαρμούνια - Τσαουλιά 5, 6. 6) Φασολάκια λοιπών ποικιλιών 4, 5. 7) Μελιτζάνες 4.50, 5.70 8) Κεράσια 11, 14.50 9) Πορτοκάλια Μέρλιν 9, 11.85 10) Πορτοκάλια κοινά 6, 8. Υπέρβασις των υπό του παρόντος δελτίου καθοριζομένων τιμών πωλήσεως διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του εν ισχύι Αγορανομικού Κώδικος. Το παρόν δελτίον ισχύει εις την περιφέρειαν του Νομού Καρδίτσης.
1967 : Σήμερον Κυριακή 2αν Ιουλίου και ώραν 11 π.μ. θα λάβη χώραν εις την αίθουσαν του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» διάλεξις με ομιλητήν καθηγητήν του Γυμνασίου Θηλέων». ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1966 : Αναμένεται με ενδιαφέρον η μεθαυριανή πανελλαδική σύσκεψις των αγροτικών συλλόγων ολοκλήρου της χώρας εις την πόλιν μας κατά την οποίαν θα καθοριστούν αι περαιτέρω αγωνιστικές εκδηλώσεις του αγροτικού κόσμου δια τα φλέγοντα προβλήματα.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Διά συλλογικών συμβάσεων εργασίας αυξάνονται αι αποδοχαί των χειριστών εκσκαπτικών και οδοποιητικών μηχανημάτων του υπουργείου Εσωτερικών και των Νομαρχιακών Ταμείων ως ακολούθως: Από 1.1.73 ο βασικός μισθός των χειριστών εκσκαφέων, προωθητήρων, γερανών, οδοστρωτήρων καθορίζεται εις 4.700 δρχ. ενώ των χειριστών αεροσυμπιεστών εις 3.600 δρχ. Επί των άνω μισθών χορηγείται επίδομα πολυετους υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% διΆ εκάστην 3ετίαν υπηρεσίας.
1968 : Εκ της Οικον. Εφορίας διευκρινίζεται εν σχέσει με την επιβληθείσαν δυνάμει του υπ’ αριθμ. 29 Α. Νόμου αύξησιν των κατά τας διατάξεις παρ. 1 άρθρου 3 Ν. Δ/τος 4535/1966 τελών χαρτοσήμου από 1% εις 2% ότι αύτη αφορά μόνον α) αγοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής, β) αγοράς εγχωρίων προϊόντων υπό ορισμένας προϋποθέσεις, γ) πωλήσεις κινητών αγαθών εν τη ημιδαπή, δ) βιομηχανοποιήσεις πρώτων υλών και ε) παροχής υπηρεσιών και ότι της αυξήσεως ταύτης εξαιρούνται κατά ρητήν διάταξιν αι α ναφερόμαναι εις το άρθρο 3 Ν.Δ/τος 4535/1966 λοιπαί περιπτώσεις ήτοι: α) αι αγοραί αγροτικών προϊόντων υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται πραγματοποιούνται απ’ ευθείας εκ των παραγωγών και υπόκειται εις εισφοράν ΟΓΑ, β) αι μεταφοραί αγαθών γενικώς και γ) αι φορτοεκφορτώσεις.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή