E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Φιλήμων 
Έτος Γεγονός
1966 Σήμερον και ώραν 10 π.μ. εις το κινηματοθέατρον «ΤΙΤΑΝΙΑ» θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθείσα Πανελλαδική σύσκεψις κατά την οποίαν θα εξετασθή το όλον σιτικόν θέμα και τα άλλα φλέγοντα προβλήματα και θα προγραμματισθούν αι αγωνιστικαί εκδηλώσεις του αγροτικού κόσμου διά την ικανοποίησιν των δικαίων αιτημάτων του.
1967 * To υπουργείο Εθνικής αμύνης προκηρύσσει εισιτήριον διαγωνισμόν προς εισαγωγήν μαθητριών εις την στρατιωτικήν σχολήν αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων των ενόπλων δυνάμεων «Βασίλισσα Φρειδερίκη». Τα απαιτούμενα προς συμμετοχήν προσόντα εις τον διαγωνισμόν είναι τα εξής: Απολυτήριον ή αποδεικτικόν τούτου δημοσίου ή ανεγνωρισμένου υπό του κράτους λυκείου εξαταξίου ή άλλης ισοτίμου σχολής με αναγεγραμμένην εν αυτώ διαγωγήν «κοσμιοτάτην» ηλικία 18-25 ετών ήτοι γεννηθείσα τα έτη 1943, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Να μη έχουσι καταδικασθή εις εγκληματικήν ποινήν επί τινι των εν τοις άθροις 5965 του ισχύοντος ποινικού κώδικος διαλαμβανομένων αδικημάτων ή επί παραβάσει των νόμων περι μέτρων ασφαλείας του κράτους του πολιτεύματος κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Η διάρκεια της φοιτήσεως εις την σχολήν είναι τριετής αι δε ευδοκίμως αποφοιτούσσαι κατατάσσονται εις το σώμα των μονίμων αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων των ενόπλων δυνάμεων ως δόκιμοι με τον βαθμόν τον ανθυπασπιστού διά τον στρατόν ξηράς αρχικελευστού διά το ναυτικόν και του αρχισμηνίου δια την αεροποίαν. Δια πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν αι ενδιαφερόμεναι δύνανται να αποταθώσιν εις την στρατιωτικήν σχολήν αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη» (Αθήνας).
1969 H χθεσινή πυρκαϊά εις το κέντρο της Kαρδίτσης ειναι από τας μεγαλυτέρας της Kαρδίτσης. Eξεδηλώθη εντός καταστήματος ευφλέκτων υλών, ηκολούθησαν αμέσως εκρήξεις, μετεβλήθησαν εις πυροτέχνημα εις διάστημα ελαχίστου χρόνου ολόκληρος η B-A γωνία οικοδομικού τετραγώνου με τα συνεχόμενα εις το βάθος τρία καταστήματα και εις χρόνον -2.30 το απόγευμα διακοπής των εργασιών. Tα υπόλοιπα συνεχόμενα καταστήματα του ιδίου τετραγώνου εξ ων τρια με εύφλεκτους και εκρηκτικάς ύλας- κηροπωλείον, φαρμακείον, ξυλαποθήκηεδημιούργησαν άμεσον απειλήν. Aποτέλεσμα: η βιαία παραβίασις και των δέκα πέντε περίπου καταστημάτων οι ιδιοκτήται των οποίων ή απουσίαζον ή κατέφθασαν μετά αρκετήν καθυστέρησιν. Eκ των πρώτων- και ορθώς-ξεκενώθησαν το φαρμακείον Mαλιοπούλου και το κηροπωλείον κ. Kυριακοπουλου με τα μεγάλα αποθέματα κηροζίνης και εν συνεχεία τα υπόλοιπα δέκα πέντε περιπου. Πολλών καταστημάτων εθραύθησαν οι υαλοπίνακες των εισόδων δια την έγκαιρον υπό συγγενών, φίλων ή των ιδίων ιδιοκτητών απομάκρυνσιν όλων των εμπορευμάτων υλών κ.λπ. Eντεύθεν η μεγάλη εκτασις των ζημιών αι οποίαι εγγίζουν το εν εκατομμύριον δρχ.
1970 Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Τσικρίκη επισκέφθηκε χθες τους παραχωρηθέντας υπό του Δήμου χώρους δια την ανέγερσιν του «Κέντρου Νεότητος». Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τον Σταθμόν ΙΕΚ και συνειργάσθη με τον κ. Σταθμάρχην παρά του οποίου και ενημερώθη επί θεμάτων κινήσεως των ΙΕΚ και ασφαλείας των ισοπέδων διαβάσεων. Εξ άλλου ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τα λαϊκάς πολυκατοικίας και έδωσεν εντολήν δια την επίσπευσιν εκτελέσεως των εργασιών. Τέλος ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Στρατιωτικού Διοικητού Συνταγματιαρχού κ. Ηλ. Διαμαντή επί γενικών θεμάτων και συνεχάρη την νέαν διοίκησιν του συλλόγου λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
1971 Εις τα πλαίσια των εξορμήσεων διά την αναμόρφωσιν της υπαίθρου μία ομάς φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται είς την κοινότητα Αγίας Τράδος (Μερίχοβο). Με την βοήθειαν των χωρικών μέσα σε τρείς μέρες η ομάδα αυτή, που αποτελείται από 6 φοιτητάς: Προέβη στην ανασυγκρότησι της κοινοτικής ομάδος και ενήργησε στο Πρωτοδικείο για την προώθησι της αναγνωρίσεως του Σωματείου «Δόξα Αγίας Τριάδος». Καθάρισε το γήπεδο της κοινότητος. Κανόνισε ποδοσφαιρική συνάντησι της ομάδος του χωριού με της Κοιν. Μαραθέας την προσεχή Κυριακήν, που, ως πληροφορούμεθα, εκλήθη να παρακολουθήση και ο κ. Νομάρχης. Προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου του χωριού για την καλύτερη έκθεσι με βραβείο μιά ωραιότατη Λαογραφική Εγκυκλοπαίδεια αξίας 500 δραχ. Εγκατέστησε στο κοινοτικό γραφείο πρόχειρο φαρμακείο. Φοιτητής της ομάδος, της Σχολής υπομηχανικών, έκανε τα σχέδια για ένα ηρώο στην πλατεία του χωριού.
1973 Πολύνεκρος τραγωδία, εξ αιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος, απεφεύχθη χθές την 8.30 πρωϊνήν ολίγον έξω του Φαναρίου. Μόνον εις θαύμα παρέπει να αποδοθεί η διάσωσις των οκτώ επιβατών και του οδηγού και εισπράκτορος λεωφορείου, το οποίον, μετά σύγκρουσιν με φορτηγόν ψυγείον, έλαβε κατεύθυνσιν προς τον κρημνόν και χωρίς να ανατραπή εστάθμευσεν εις βάθος 10 μέτρων. Συγκεκριμένως το υπΆ αριθμ. 199830 φορτηγόν ψυγίον οδηγούμενο υπό του Ι.Λ. ετών 36 εκ Τρικάλων κινούμενον εκ Φαναρίου προς Μουζάκιον διά του αριστερού προφυλακτήρας του προσέκρουσεν επί του αριστερού οπισθίου τροχού (επί της μπαγαζιέρας) του υπΆ αριθμ. 190473 λεωφορείου οδηγουμένου υπό του Α.Χ. που εξετέλει δρομολόγιον Μουζακίου - Καρδίτσης. Επηκολούθησεν επί τόπου περιδίνησις αμφοτέρων των οχημάτων, με αποτέλεσμα νΆ αλλάξουν κατεύθυνσιν και το μέν φορτηγόν ψυγείον νΆ ανατραπή επί του καταστρώματος της οδού, το δε λεωφορείον να κινηθεί εντός του κρημνού. Το ατύχημα αποδίδεται εις βλάβην του συστήματος οδηγήσεως του ψυγείου, του οποίου ο οδηγός θεωρείται και υπεύθυνος.
1975 Με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο περί αποφάσεως των οδοντιάτρων να διακόψουν την παροχήν περιθάλψεως προς τους ησφαλισμένους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων υγείας, ο υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών κ. Κ.Μ. Χρυσανθόπουλος εδήλωσε ότι το θέμα των αμοιβών των ιατρικών εν γένει πράξεων, των νοσηλίων κ.λπ. επιλύθη ήδη από ημερών για όλες τις κατηγορίες ιατρών και κλινικών και καταρτίζονται για να προωθηθούν περαιτέρω τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία βελτιώνονται σημαντικώς οι αμοιβές όχι μόνο για τις οδοντιατρικές εργασίες, αλλά για όλες τις ιατρικές πράξεις. * Σήμερα το πρωί ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Μ. Χρυσανθόπουλος μετέβη στο Ταμείο Εμπόρων και εγκατέστησε το νέο Γενικό Δ/ντή του κ. Σπυρίδωνα Κωσταρά. Παρέστησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω ταμείου κ. Ελπιδ. Παππάς, μέλη αυτού και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μετά την εγκατάσταση επακολούθησε σύσκεψη του κ. υπουργού μετά του προέδρου του Δ.Σ. και του Γεν. Δ/ντού, στην οποία συνεζητήθη το θέμα της ολοκληρώσεως της νοσοκομειακής περιθάλψεως των ησφαλισμένων του ταμείου και το θέμα της φαρμακευτικής περιθάλψεως.
«« 6 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (6/7)
Τοπικά
1973 : Πολύνεκρος τραγωδία, εξ αιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος, απεφεύχθη χθές την 8.30 πρωϊνήν ολίγον έξω του Φαναρίου. Μόνον εις θαύμα παρέπει να αποδοθεί η διάσωσις των οκτώ επιβατών και του οδηγού και εισπράκτορος λεωφορείου, το οποίον, μετά σύγκρουσιν με φορτηγόν ψυγείον, έλαβε κατεύθυνσιν προς τον κρημνόν και χωρίς να ανατραπή εστάθμευσεν εις βάθος 10 μέτρων. Συγκεκριμένως το υπΆ αριθμ. 199830 φορτηγόν ψυγίον οδηγούμενο υπό του Ι.Λ. ετών 36 εκ Τρικάλων κινούμενον εκ Φαναρίου προς Μουζάκιον διά του αριστερού προφυλακτήρας του προσέκρουσεν επί του αριστερού οπισθίου τροχού (επί της μπαγαζιέρας) του υπΆ αριθμ. 190473 λεωφορείου οδηγουμένου υπό του Α.Χ. που εξετέλει δρομολόγιον Μουζακίου - Καρδίτσης. Επηκολούθησεν επί τόπου περιδίνησις αμφοτέρων των οχημάτων, με αποτέλεσμα νΆ αλλάξουν κατεύθυνσιν και το μέν φορτηγόν ψυγείον νΆ ανατραπή επί του καταστρώματος της οδού, το δε λεωφορείον να κινηθεί εντός του κρημνού. Το ατύχημα αποδίδεται εις βλάβην του συστήματος οδηγήσεως του ψυγείου, του οποίου ο οδηγός θεωρείται και υπεύθυνος.
1971 : Εις τα πλαίσια των εξορμήσεων διά την αναμόρφωσιν της υπαίθρου μία ομάς φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται είς την κοινότητα Αγίας Τράδος (Μερίχοβο). Με την βοήθειαν των χωρικών μέσα σε τρείς μέρες η ομάδα αυτή, που αποτελείται από 6 φοιτητάς: Προέβη στην ανασυγκρότησι της κοινοτικής ομάδος και ενήργησε στο Πρωτοδικείο για την προώθησι της αναγνωρίσεως του Σωματείου «Δόξα Αγίας Τριάδος». Καθάρισε το γήπεδο της κοινότητος. Κανόνισε ποδοσφαιρική συνάντησι της ομάδος του χωριού με της Κοιν. Μαραθέας την προσεχή Κυριακήν, που, ως πληροφορούμεθα, εκλήθη να παρακολουθήση και ο κ. Νομάρχης. Προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου του χωριού για την καλύτερη έκθεσι με βραβείο μιά ωραιότατη Λαογραφική Εγκυκλοπαίδεια αξίας 500 δραχ. Εγκατέστησε στο κοινοτικό γραφείο πρόχειρο φαρμακείο. Φοιτητής της ομάδος, της Σχολής υπομηχανικών, έκανε τα σχέδια για ένα ηρώο στην πλατεία του χωριού.
1970 : Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Τσικρίκη επισκέφθηκε χθες τους παραχωρηθέντας υπό του Δήμου χώρους δια την ανέγερσιν του «Κέντρου Νεότητος». Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τον Σταθμόν ΙΕΚ και συνειργάσθη με τον κ. Σταθμάρχην παρά του οποίου και ενημερώθη επί θεμάτων κινήσεως των ΙΕΚ και ασφαλείας των ισοπέδων διαβάσεων. Εξ άλλου ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τα λαϊκάς πολυκατοικίας και έδωσεν εντολήν δια την επίσπευσιν εκτελέσεως των εργασιών. Τέλος ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Στρατιωτικού Διοικητού Συνταγματιαρχού κ. Ηλ. Διαμαντή επί γενικών θεμάτων και συνεχάρη την νέαν διοίκησιν του συλλόγου λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
1969 : H χθεσινή πυρκαϊά εις το κέντρο της Kαρδίτσης ειναι από τας μεγαλυτέρας της Kαρδίτσης. Eξεδηλώθη εντός καταστήματος ευφλέκτων υλών, ηκολούθησαν αμέσως εκρήξεις, μετεβλήθησαν εις πυροτέχνημα εις διάστημα ελαχίστου χρόνου ολόκληρος η B-A γωνία οικοδομικού τετραγώνου με τα συνεχόμενα εις το βάθος τρία καταστήματα και εις χρόνον -2.30 το απόγευμα διακοπής των εργασιών. Tα υπόλοιπα συνεχόμενα καταστήματα του ιδίου τετραγώνου εξ ων τρια με εύφλεκτους και εκρηκτικάς ύλας- κηροπωλείον, φαρμακείον, ξυλαποθήκηεδημιούργησαν άμεσον απειλήν. Aποτέλεσμα: η βιαία παραβίασις και των δέκα πέντε περίπου καταστημάτων οι ιδιοκτήται των οποίων ή απουσίαζον ή κατέφθασαν μετά αρκετήν καθυστέρησιν. Eκ των πρώτων- και ορθώς-ξεκενώθησαν το φαρμακείον Mαλιοπούλου και το κηροπωλείον κ. Kυριακοπουλου με τα μεγάλα αποθέματα κηροζίνης και εν συνεχεία τα υπόλοιπα δέκα πέντε περιπου. Πολλών καταστημάτων εθραύθησαν οι υαλοπίνακες των εισόδων δια την έγκαιρον υπό συγγενών, φίλων ή των ιδίων ιδιοκτητών απομάκρυνσιν όλων των εμπορευμάτων υλών κ.λπ. Eντεύθεν η μεγάλη εκτασις των ζημιών αι οποίαι εγγίζουν το εν εκατομμύριον δρχ.
1966 : Σήμερον και ώραν 10 π.μ. εις το κινηματοθέατρον «ΤΙΤΑΝΙΑ» θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθείσα Πανελλαδική σύσκεψις κατά την οποίαν θα εξετασθή το όλον σιτικόν θέμα και τα άλλα φλέγοντα προβλήματα και θα προγραμματισθούν αι αγωνιστικαί εκδηλώσεις του αγροτικού κόσμου διά την ικανοποίησιν των δικαίων αιτημάτων του.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Με αφορμή δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο περί αποφάσεως των οδοντιάτρων να διακόψουν την παροχήν περιθάλψεως προς τους ησφαλισμένους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων υγείας, ο υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών κ. Κ.Μ. Χρυσανθόπουλος εδήλωσε ότι το θέμα των αμοιβών των ιατρικών εν γένει πράξεων, των νοσηλίων κ.λπ. επιλύθη ήδη από ημερών για όλες τις κατηγορίες ιατρών και κλινικών και καταρτίζονται για να προωθηθούν περαιτέρω τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία βελτιώνονται σημαντικώς οι αμοιβές όχι μόνο για τις οδοντιατρικές εργασίες, αλλά για όλες τις ιατρικές πράξεις. * Σήμερα το πρωί ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Μ. Χρυσανθόπουλος μετέβη στο Ταμείο Εμπόρων και εγκατέστησε το νέο Γενικό Δ/ντή του κ. Σπυρίδωνα Κωσταρά. Παρέστησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω ταμείου κ. Ελπιδ. Παππάς, μέλη αυτού και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μετά την εγκατάσταση επακολούθησε σύσκεψη του κ. υπουργού μετά του προέδρου του Δ.Σ. και του Γεν. Δ/ντού, στην οποία συνεζητήθη το θέμα της ολοκληρώσεως της νοσοκομειακής περιθάλψεως των ησφαλισμένων του ταμείου και το θέμα της φαρμακευτικής περιθάλψεως.
1967 : * To υπουργείο Εθνικής αμύνης προκηρύσσει εισιτήριον διαγωνισμόν προς εισαγωγήν μαθητριών εις την στρατιωτικήν σχολήν αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων των ενόπλων δυνάμεων «Βασίλισσα Φρειδερίκη». Τα απαιτούμενα προς συμμετοχήν προσόντα εις τον διαγωνισμόν είναι τα εξής: Απολυτήριον ή αποδεικτικόν τούτου δημοσίου ή ανεγνωρισμένου υπό του κράτους λυκείου εξαταξίου ή άλλης ισοτίμου σχολής με αναγεγραμμένην εν αυτώ διαγωγήν «κοσμιοτάτην» ηλικία 18-25 ετών ήτοι γεννηθείσα τα έτη 1943, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Να μη έχουσι καταδικασθή εις εγκληματικήν ποινήν επί τινι των εν τοις άθροις 5965 του ισχύοντος ποινικού κώδικος διαλαμβανομένων αδικημάτων ή επί παραβάσει των νόμων περι μέτρων ασφαλείας του κράτους του πολιτεύματος κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Η διάρκεια της φοιτήσεως εις την σχολήν είναι τριετής αι δε ευδοκίμως αποφοιτούσσαι κατατάσσονται εις το σώμα των μονίμων αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων των ενόπλων δυνάμεων ως δόκιμοι με τον βαθμόν τον ανθυπασπιστού διά τον στρατόν ξηράς αρχικελευστού διά το ναυτικόν και του αρχισμηνίου δια την αεροποίαν. Δια πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν αι ενδιαφερόμεναι δύνανται να αποταθώσιν εις την στρατιωτικήν σχολήν αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη» (Αθήνας).

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Φιλήμων