E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1967 * Υπό της κοινότητος Μητροπόλεως υπεβλήθη εις τον αφιχθέντα χθες υπουργόν Γεωργίας κ. Ματθαίου υπόμνημα δια του οποίου ζητείται: 1) κατασκευή έργου υδροληψίας εις θέσιν «Μικρή Ράχη», 2) υπαγωγήν του Παιδικού Σταθμού εις το υπουργείον Πρόνοιας, 3) επέκτασιν της καπνοκαλλιέργειας εις τους μικροκαλλιεργητάς και εις τους στερηθέντας αδείας.
1969 Εκ του Δημοσίου Ταμείου ανακοινούται, ότι την 10ην τρέχοντος μηνός λήγει η προθεσμία καταβολής της 4ης δόσεως του φόρου εισοδήματος οίκον. έτους 1969. Οι υπόχρειοι δέον όπως μεριμνήσωσι διά την καταβολήν ταύτης προς αποφυγήν επιβαρύνσεων των διά προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής. Επίσης, οι τυχόν καθυστερούντες την καταβολήν προηγουμένων δόσεων φόρου εισοδήματος ώς και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων μεριμνήσωσι διά την εξόφλησιν προς αποφυγήν λήψεως εναντίον των αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως. * Υπό του υπουργείου Γεωργίας διετέθη πίστωσις 300 χιλ. δραχμών διά την επιδότησιν μικρών καθαριστηρίων, σπαρτικών μηχανών μηδικής, χορτοκοπτικών μηχανών, ανεγέρσεως στεγάστρων ή υποστέγων αποθηκεύσεως χόρτων ή σανών, ξηραντηρίων καρπών και σανών.
1971 Έληξαν σήμερον αί εργασίες του 16ου ετήσιου συνεδρίου αρτοποιών το οποίον συνήλθε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Κατά την σημερινήν τελευταίαν ημέραν των εργασιών του συνεδρίου συνεζητήθηκαν θέματα αναφερόμενα εις τας συνθήκας εργασίας, την άσκησιν και λειτουργίαν του ελπαγγέλματος εις τα διαφόρους χώρας της δυτικής Ευρώπης εν συσχετισμώ προς τας αμοιβάς των αρτεργατών, την τιμήν του άρτου και τας εφαρμοζομένας τεχνολογικάς εξελίξεις. Μεταξύ των άλλων εζητήθη, ως προς το θέματης επαγγελματικής στέγης όπως υπαχθή τούτο υπό αγορανομικόν έλεγχον. *Ο διοικητής το Γ΄ Σ. Στρατού αντιστράτηγος κ. Δημ. Ζαγοριανάκος, δίδει την 8:30 μ.μ. αύριον εις την λέσχη αξιωματικών Θεσσαλονίκης δεξίωσιν επί τη αποχωρήσει του προαχθέντος εις υποστράτηγου μέχρι τούδε επιτελάρχου κ. Αγ. Αθανασοπούλου και τη αναλήψει καθηκόντων του νέου επιτελάρχου, ταξιάρχου κ. Στ. Καραμπέρη. Εις την δεξίωσιν εκλήθησαν όπως παραστούν εκπρόσωποι όλων των αρχών και των κοινωνικών ομάδων.
1972 Την 12ην Ιουλίου 1972, ημέραν Τετάρτην και ώραν 8ην πρωϊνήν θα αναχωρήσουν εκ του Παραρτήματος ΠΙΚΠΑ διά την Κατασκήνωσιν Νεράϊδας οι εγκριθέντες άρρενες κατασκηνωταί. Οι γονείς και οι Κατασκηνωταί, δέον όπως προσέλθουν εις τα Γραφεία ΠΙΚΠΑ διά την αλλαγήν των καρτελλών.
1973 Συνεχίζονται με ικανοποιητικόν ρυθμόν αι εργασίαι κατασκευής τριτευουσών αρδευτικών διορύγων του έργου Ταυρωπού, επί εκτάσεως χιλίων και πλέον στρεμμάτων. Εις 3 εκατομ. δρχ. ανήλθεν η δαπάνη των εκτελεσθεισών εντός του Ιουνίου εργασιών. Εκτάσεως 100 επίσης στρεμμάτων κατεσκευάσθησαν τον παρελθόντα μήνα πλακοσκεπείς οχετοί του στραγγιστικού και αγροτικού δικτύου Σελλάνων συνολικής δαπάνης ημίσεως εκατομμυρίου. Παραλλήλως συνεχίσθη η εκτέλεσις 8 γεωτρήσεων προς άρδευσιν εις την περιοχήν Σελλάνων βάσει του προγράμματος «αναπτύξεως υπογείων υδάτων». Επερατώθησαν επτά γεωτρήσεις συνολικής δαπάνης 1 εκατομμυρίου.
1975 Μελετάται η καθιέρωσις πτυχίου εργοληπτών και για τα ιδιωτικά έργα, αναλόγου προς το υφιστάμενο για τα δημόσια. Τούτο εδήλωσε ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ. Χρ. Στράτος. Ο κ. υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της απασχολήσεως των τεχνικών επιστημόνων, παρετήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ διπλωματούχων τεχνικών επιστημόνων και τεχνικών εφαρμογής και εδήλωσε ότι το υπουργείο έχει αρχίσει την μελέτη για την ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος αυτού στον χώρο της αρμοδιότητός του. Τόσο ο κ. υπουργός, όσο και ο υφυπουργός Δημ. Εργων κ. Κ. Μπίρης, υπεγράμμισαν την έλλειψη τεχνικών εφαρμογής.
«« 9 / 7 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (9/7)
Τοπικά
1973 : Συνεχίζονται με ικανοποιητικόν ρυθμόν αι εργασίαι κατασκευής τριτευουσών αρδευτικών διορύγων του έργου Ταυρωπού, επί εκτάσεως χιλίων και πλέον στρεμμάτων. Εις 3 εκατομ. δρχ. ανήλθεν η δαπάνη των εκτελεσθεισών εντός του Ιουνίου εργασιών. Εκτάσεως 100 επίσης στρεμμάτων κατεσκευάσθησαν τον παρελθόντα μήνα πλακοσκεπείς οχετοί του στραγγιστικού και αγροτικού δικτύου Σελλάνων συνολικής δαπάνης ημίσεως εκατομμυρίου. Παραλλήλως συνεχίσθη η εκτέλεσις 8 γεωτρήσεων προς άρδευσιν εις την περιοχήν Σελλάνων βάσει του προγράμματος «αναπτύξεως υπογείων υδάτων». Επερατώθησαν επτά γεωτρήσεις συνολικής δαπάνης 1 εκατομμυρίου.
1972 : Την 12ην Ιουλίου 1972, ημέραν Τετάρτην και ώραν 8ην πρωϊνήν θα αναχωρήσουν εκ του Παραρτήματος ΠΙΚΠΑ διά την Κατασκήνωσιν Νεράϊδας οι εγκριθέντες άρρενες κατασκηνωταί. Οι γονείς και οι Κατασκηνωταί, δέον όπως προσέλθουν εις τα Γραφεία ΠΙΚΠΑ διά την αλλαγήν των καρτελλών.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Μελετάται η καθιέρωσις πτυχίου εργοληπτών και για τα ιδιωτικά έργα, αναλόγου προς το υφιστάμενο για τα δημόσια. Τούτο εδήλωσε ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ. Χρ. Στράτος. Ο κ. υπουργός αναφερόμενος στο θέμα της απασχολήσεως των τεχνικών επιστημόνων, παρετήρησε, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ διπλωματούχων τεχνικών επιστημόνων και τεχνικών εφαρμογής και εδήλωσε ότι το υπουργείο έχει αρχίσει την μελέτη για την ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος αυτού στον χώρο της αρμοδιότητός του. Τόσο ο κ. υπουργός, όσο και ο υφυπουργός Δημ. Εργων κ. Κ. Μπίρης, υπεγράμμισαν την έλλειψη τεχνικών εφαρμογής.
1971 : Έληξαν σήμερον αί εργασίες του 16ου ετήσιου συνεδρίου αρτοποιών το οποίον συνήλθε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Κατά την σημερινήν τελευταίαν ημέραν των εργασιών του συνεδρίου συνεζητήθηκαν θέματα αναφερόμενα εις τας συνθήκας εργασίας, την άσκησιν και λειτουργίαν του ελπαγγέλματος εις τα διαφόρους χώρας της δυτικής Ευρώπης εν συσχετισμώ προς τας αμοιβάς των αρτεργατών, την τιμήν του άρτου και τας εφαρμοζομένας τεχνολογικάς εξελίξεις. Μεταξύ των άλλων εζητήθη, ως προς το θέματης επαγγελματικής στέγης όπως υπαχθή τούτο υπό αγορανομικόν έλεγχον. *Ο διοικητής το Γ΄ Σ. Στρατού αντιστράτηγος κ. Δημ. Ζαγοριανάκος, δίδει την 8:30 μ.μ. αύριον εις την λέσχη αξιωματικών Θεσσαλονίκης δεξίωσιν επί τη αποχωρήσει του προαχθέντος εις υποστράτηγου μέχρι τούδε επιτελάρχου κ. Αγ. Αθανασοπούλου και τη αναλήψει καθηκόντων του νέου επιτελάρχου, ταξιάρχου κ. Στ. Καραμπέρη. Εις την δεξίωσιν εκλήθησαν όπως παραστούν εκπρόσωποι όλων των αρχών και των κοινωνικών ομάδων.
1969 : Εκ του Δημοσίου Ταμείου ανακοινούται, ότι την 10ην τρέχοντος μηνός λήγει η προθεσμία καταβολής της 4ης δόσεως του φόρου εισοδήματος οίκον. έτους 1969. Οι υπόχρειοι δέον όπως μεριμνήσωσι διά την καταβολήν ταύτης προς αποφυγήν επιβαρύνσεων των διά προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής. Επίσης, οι τυχόν καθυστερούντες την καταβολήν προηγουμένων δόσεων φόρου εισοδήματος ώς και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων μεριμνήσωσι διά την εξόφλησιν προς αποφυγήν λήψεως εναντίον των αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως. * Υπό του υπουργείου Γεωργίας διετέθη πίστωσις 300 χιλ. δραχμών διά την επιδότησιν μικρών καθαριστηρίων, σπαρτικών μηχανών μηδικής, χορτοκοπτικών μηχανών, ανεγέρσεως στεγάστρων ή υποστέγων αποθηκεύσεως χόρτων ή σανών, ξηραντηρίων καρπών και σανών.
1967 : * Υπό της κοινότητος Μητροπόλεως υπεβλήθη εις τον αφιχθέντα χθες υπουργόν Γεωργίας κ. Ματθαίου υπόμνημα δια του οποίου ζητείται: 1) κατασκευή έργου υδροληψίας εις θέσιν «Μικρή Ράχη», 2) υπαγωγήν του Παιδικού Σταθμού εις το υπουργείον Πρόνοιας, 3) επέκτασιν της καπνοκαλλιέργειας εις τους μικροκαλλιεργητάς και εις τους στερηθέντας αδείας.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή