E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ναταλία 
Έτος Γεγονός
1966 Ενώπιον του Πταισματοδικείου Παλαμά εξεδικάσθη χθές η υπόθεσις 20 αγροτών εκ διαφόρων κοινοτήτων κατηγορουμένων διά παράβασιν της γνωστής διαταγής του Νομάρχου Καρδίτσης της 10ης Ιουλίου και συγκεκριμένως διότι κατήλθον εις Καρδίτσαν επιβαίνοντες τρακτέρ διά να μετάσχουν του κατά την ανωτέρω ημερομηνίααν παναγροτικού συλλαλητηρίου. Εκ των ανωτέρω κατεδικάσθησαν οι 19 εις πρόστιμον 300-400 μεταλλικών δραχμών έκαστος.
1968 Ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Γεωργακέλος ανεκοίνωσεν, ότι συνεπεία των ληφθέντων επί του σίτου κυβερνητικών μέτρων επετεύχθη σύν τοις άλλοις η διατήρησις των τιμών τούτου εις λίαν ικανοποιητικά επίπεδα, προς προστασίαν των παραγωγών. Ούτω η διαμορφωθείσα εις το εμπόριον τιμή του μαλακού σίτου α’ ποιότητος εγγίζει το μέγιστον δυνατόν, ήτοι των δραχμών 2,90 έναντι της ορισθείσης τιμής παρεμβάσεως εκ δραχμών 2,60 το κιλόν. Εις την ανακοίνωσίν του περαιτέρω ο κ. υφυπουργός αναφέρει, ότι παρά ταύτα παρουσιάζεται δυσχέρεια προσφοράς σίτου καίτοι η διανυομένη περίοδος εμπίπτει εις την αρχήν της εσοδείας και συνεπώς ουδεν πρόβλημα όσον αφορά τον ευχερή εφοδιασμόν διά σίτου της αλευροβιομηχανίας ηδύνατο ν’ ανακύψη. Το φαινόμενον τούτο, υπογραμμίζει ο κ. Υφυπουργός αποδίδεται, εις κερδοσκοπικούς λόγους. Τούτ’ έστιν αποτελεί επιδίωξειν των μεγάλων ιδία σιτοπαραγωγών, όπως επιτύχουν εκ του περιορισμού της προσφοράς λίαν υψηλάς τιμάς, ήτοι και πέραν των ήδη διαμορφωθεισών. Το γεγονός τούτο εγκυμονεί κίνδυνον ανατροπής της σταθερότητας των τιμών του άρτου. Προς αντιμετώπισιν της εμφανιζομένης καταστάσεως, καταλήγει η ανακοίνωσις και προπαντός προς τον σκοπόν εγκαίρους εξασφαλίσεως της επαρκείας και εξετάζεται η εισαγωγή ξενικού σίτου, του οποίου η διεθνής τιμή, ως γνωστόν ανέρχεται εις δραχμάς 1,80 περίπου κατά κιλόν τσίφ εις ελληνικόν λιμένα.
1969 Δάνεια ύψους 138.787.000 δραχμών εχορηγήθησαν ή πρόκειται να χορηγηθούν, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πιστώσεων της ΑΤΕ εις συνεταιρισμούς γεωργικάς βιομηχανίας, αλιευτικάς επιχειρήσεις και αγρότας. Συμφώνως προς τα στοιχεία της ΑΤΕ εχορηγήθησαν: 42.537.000 δρχ. εις αγρότας της περιοχής Παλαμά Καρδίτσης, διά την αγοράν αντλητικών συγκροτημάτων την ανέγερσιν γεωργικών κτισμάτων, την εξαγοράν γαιών κ.λπ. 13.600.000 εις αγρότας της περιοχής Αργους διά την αγροτικήν στέγασιν, την προμήθειαν μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. 12.000.000 εις αγρότας της Ζακύνθου διά διαφόρων σκοπούς. 4.500.000 εις επιχειρήσεις ατλαντικής αλιείας Πειραιώς. 1.600.000 εις 32 παραγωγούς της περιοχής Ιεράπετρας διά την εγκατάστασιν θερμοκηπίων. Εξ άλλου, ενεκρίθη η χορήγησις: 35.750.000 δρχ. εις παραγωγούς διά την αγροτικήν στέγασιν, την προμήθειαν εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, την κατασκευήν γεωργικών κτισμάτων κ.λπ.
1971 Μετά την διά του ημερησίου Τύπου ανακοίνωσιν των μεταθέσεων των λειτουργών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως από Νομού εις Νομόν ήρχισεν εις τας Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Νομού μας η προεργασία διά την διενέργειαν των μεταθέσεων εντός του Νομού. Ηδη αναμένεται η αποστολή των φακέλων των μετατεθέντων εις Καρδίτσαν εξ άλλων Νομών διδασκάλων, προκειμένου να ολοκληρωθή η όλη προεργασία διά τας μεταθέσεις. Προβλέπεται, ότι το αρμόδιον Νομαρχιακόν Συμβούλιον του Νομού θα συνέλθη προς τον σκοπόν αυτόν υπό την προεδρίαν του κ. Νομαρχιακού Επιθεωρητού περί τα τέλη Αυγούστου.
1973 Μία ακόμη κοινωνική προσφορά της εθνικής Κυβερνήσεως υπέρ των τέκνων εργαζομένων και των αγροτοπαίδων. Εκτός του μοναδικού Εθνικού Αγροτικού Παιδικού Σταθμού, που λειτουργεί εις την Καρδίτσαν, το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών ενέκρινε σχετικήν εισήγησιν, γενομένην εντεύθεν και απεφάσισε την ίδρυσιν και λειτουργίαν από της εφετεινής περιόδου Οκτωβρίον δύο νέων προτύπων Ε.Α. Παιδικών Σταθμών δυνάμεως έκαστος εξήκοντα νηπίων. Ο πρώτος θα λειτουργήσει εις την πόλιν του Μουζακίου και ο δεύτερος εις την κωμόπολιν του Προαστίου. Ήδη το τμήμα Κοινωνικών Υπήρεσιών της Νομαρχίας Καρδίτσης προβαίνει εις την σχετικήν προεργασίαν δια την εξεύρεσιν των καταλλήλων οικημάτων προς στέγασιν των εν λόγω Σταθμών του εξοπλισμού αυτών δια των απαραιτήτων καινούργιων επίπλων, την επάνδρωσιν δια του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού - Νηπιαγωγών κ.λ.π. Εις τους ιδρυθέντας νέους δύο Παιδικούς Σταθμούς θα γίνονται δεκτά τέκνα εργαζομένων κατά προτίμησιν ή αγροτοπαίδων μέχρι ηλικίας 5 1/2 ετών όχι όμως μικρότερα των 3 ετών. Εκτός της μορφώσεως θα παρέχεται δωρεάν τροφή και σίτισις. Κατά πληροφορίας τα αρμόδιον Υπουργείον έθεσεν εις την διάθεσιν του τμήματος Κ. Υπηρεσιών Καρδίτσης την αναγκαιούσαν πίστωσιν δια την προμήθειαν επίπλων κ.λπ.
1974 Εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου εκοινοποιήθη υπό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αγορανομικήδιάταξις, διά της οποίας αι ανώταται τιμαί ́ πωλήσεως υπό των παραγωγών σφαγίων μόσχων εις τας οποίας συμπεριλαμβάνεται και η αξία των παραπροϊόντων περιερχομένων εις τον αγοραστήν καθορίζονται ως εξής: Δραχμαί 64 ανά κιλόν καθαρού βάρους και 33.30 δρχ. ανά κιλόν ζώντος βάρους. Η τιμή ζώντος βάρους αντιστοιχεί εις απόδοσιν ελαχίστου ορίου καθαρούκρέατος 52% απαγορευομένης πάσης αγοραπωλησίας εις ζών βάρος με υπολογισμόν αποδόσεως μικροτέρας. Εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύπαραγωγούκαι αγοραστού, καθΆ όσον αφορά την απόδοσιν του σφαγίου η αγοραπωλησία θα πραγματοποιείται εις καθαρόν κρέας.
«« 26 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (26/8)
Τοπικά
1973 : Μία ακόμη κοινωνική προσφορά της εθνικής Κυβερνήσεως υπέρ των τέκνων εργαζομένων και των αγροτοπαίδων. Εκτός του μοναδικού Εθνικού Αγροτικού Παιδικού Σταθμού, που λειτουργεί εις την Καρδίτσαν, το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών ενέκρινε σχετικήν εισήγησιν, γενομένην εντεύθεν και απεφάσισε την ίδρυσιν και λειτουργίαν από της εφετεινής περιόδου Οκτωβρίον δύο νέων προτύπων Ε.Α. Παιδικών Σταθμών δυνάμεως έκαστος εξήκοντα νηπίων. Ο πρώτος θα λειτουργήσει εις την πόλιν του Μουζακίου και ο δεύτερος εις την κωμόπολιν του Προαστίου. Ήδη το τμήμα Κοινωνικών Υπήρεσιών της Νομαρχίας Καρδίτσης προβαίνει εις την σχετικήν προεργασίαν δια την εξεύρεσιν των καταλλήλων οικημάτων προς στέγασιν των εν λόγω Σταθμών του εξοπλισμού αυτών δια των απαραιτήτων καινούργιων επίπλων, την επάνδρωσιν δια του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού - Νηπιαγωγών κ.λ.π. Εις τους ιδρυθέντας νέους δύο Παιδικούς Σταθμούς θα γίνονται δεκτά τέκνα εργαζομένων κατά προτίμησιν ή αγροτοπαίδων μέχρι ηλικίας 5 1/2 ετών όχι όμως μικρότερα των 3 ετών. Εκτός της μορφώσεως θα παρέχεται δωρεάν τροφή και σίτισις. Κατά πληροφορίας τα αρμόδιον Υπουργείον έθεσεν εις την διάθεσιν του τμήματος Κ. Υπηρεσιών Καρδίτσης την αναγκαιούσαν πίστωσιν δια την προμήθειαν επίπλων κ.λπ.
1966 : Ενώπιον του Πταισματοδικείου Παλαμά εξεδικάσθη χθές η υπόθεσις 20 αγροτών εκ διαφόρων κοινοτήτων κατηγορουμένων διά παράβασιν της γνωστής διαταγής του Νομάρχου Καρδίτσης της 10ης Ιουλίου και συγκεκριμένως διότι κατήλθον εις Καρδίτσαν επιβαίνοντες τρακτέρ διά να μετάσχουν του κατά την ανωτέρω ημερομηνίααν παναγροτικού συλλαλητηρίου. Εκ των ανωτέρω κατεδικάσθησαν οι 19 εις πρόστιμον 300-400 μεταλλικών δραχμών έκαστος.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου εκοινοποιήθη υπό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αγορανομικήδιάταξις, διά της οποίας αι ανώταται τιμαί ́ πωλήσεως υπό των παραγωγών σφαγίων μόσχων εις τας οποίας συμπεριλαμβάνεται και η αξία των παραπροϊόντων περιερχομένων εις τον αγοραστήν καθορίζονται ως εξής: Δραχμαί 64 ανά κιλόν καθαρού βάρους και 33.30 δρχ. ανά κιλόν ζώντος βάρους. Η τιμή ζώντος βάρους αντιστοιχεί εις απόδοσιν ελαχίστου ορίου καθαρούκρέατος 52% απαγορευομένης πάσης αγοραπωλησίας εις ζών βάρος με υπολογισμόν αποδόσεως μικροτέρας. Εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύπαραγωγούκαι αγοραστού, καθΆ όσον αφορά την απόδοσιν του σφαγίου η αγοραπωλησία θα πραγματοποιείται εις καθαρόν κρέας.
1971 : Μετά την διά του ημερησίου Τύπου ανακοίνωσιν των μεταθέσεων των λειτουργών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως από Νομού εις Νομόν ήρχισεν εις τας Επιθεωρήσεις Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του Νομού μας η προεργασία διά την διενέργειαν των μεταθέσεων εντός του Νομού. Ηδη αναμένεται η αποστολή των φακέλων των μετατεθέντων εις Καρδίτσαν εξ άλλων Νομών διδασκάλων, προκειμένου να ολοκληρωθή η όλη προεργασία διά τας μεταθέσεις. Προβλέπεται, ότι το αρμόδιον Νομαρχιακόν Συμβούλιον του Νομού θα συνέλθη προς τον σκοπόν αυτόν υπό την προεδρίαν του κ. Νομαρχιακού Επιθεωρητού περί τα τέλη Αυγούστου.
1969 : Δάνεια ύψους 138.787.000 δραχμών εχορηγήθησαν ή πρόκειται να χορηγηθούν, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πιστώσεων της ΑΤΕ εις συνεταιρισμούς γεωργικάς βιομηχανίας, αλιευτικάς επιχειρήσεις και αγρότας. Συμφώνως προς τα στοιχεία της ΑΤΕ εχορηγήθησαν: 42.537.000 δρχ. εις αγρότας της περιοχής Παλαμά Καρδίτσης, διά την αγοράν αντλητικών συγκροτημάτων την ανέγερσιν γεωργικών κτισμάτων, την εξαγοράν γαιών κ.λπ. 13.600.000 εις αγρότας της περιοχής Αργους διά την αγροτικήν στέγασιν, την προμήθειαν μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ. 12.000.000 εις αγρότας της Ζακύνθου διά διαφόρων σκοπούς. 4.500.000 εις επιχειρήσεις ατλαντικής αλιείας Πειραιώς. 1.600.000 εις 32 παραγωγούς της περιοχής Ιεράπετρας διά την εγκατάστασιν θερμοκηπίων. Εξ άλλου, ενεκρίθη η χορήγησις: 35.750.000 δρχ. εις παραγωγούς διά την αγροτικήν στέγασιν, την προμήθειαν εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, την κατασκευήν γεωργικών κτισμάτων κ.λπ.
1968 : Ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Γεωργακέλος ανεκοίνωσεν, ότι συνεπεία των ληφθέντων επί του σίτου κυβερνητικών μέτρων επετεύχθη σύν τοις άλλοις η διατήρησις των τιμών τούτου εις λίαν ικανοποιητικά επίπεδα, προς προστασίαν των παραγωγών. Ούτω η διαμορφωθείσα εις το εμπόριον τιμή του μαλακού σίτου α’ ποιότητος εγγίζει το μέγιστον δυνατόν, ήτοι των δραχμών 2,90 έναντι της ορισθείσης τιμής παρεμβάσεως εκ δραχμών 2,60 το κιλόν. Εις την ανακοίνωσίν του περαιτέρω ο κ. υφυπουργός αναφέρει, ότι παρά ταύτα παρουσιάζεται δυσχέρεια προσφοράς σίτου καίτοι η διανυομένη περίοδος εμπίπτει εις την αρχήν της εσοδείας και συνεπώς ουδεν πρόβλημα όσον αφορά τον ευχερή εφοδιασμόν διά σίτου της αλευροβιομηχανίας ηδύνατο ν’ ανακύψη. Το φαινόμενον τούτο, υπογραμμίζει ο κ. Υφυπουργός αποδίδεται, εις κερδοσκοπικούς λόγους. Τούτ’ έστιν αποτελεί επιδίωξειν των μεγάλων ιδία σιτοπαραγωγών, όπως επιτύχουν εκ του περιορισμού της προσφοράς λίαν υψηλάς τιμάς, ήτοι και πέραν των ήδη διαμορφωθεισών. Το γεγονός τούτο εγκυμονεί κίνδυνον ανατροπής της σταθερότητας των τιμών του άρτου. Προς αντιμετώπισιν της εμφανιζομένης καταστάσεως, καταλήγει η ανακοίνωσις και προπαντός προς τον σκοπόν εγκαίρους εξασφαλίσεως της επαρκείας και εξετάζεται η εισαγωγή ξενικού σίτου, του οποίου η διεθνής τιμή, ως γνωστόν ανέρχεται εις δραχμάς 1,80 περίπου κατά κιλόν τσίφ εις ελληνικόν λιμένα.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ναταλία